Metadossier Energietransitie

Wet-en regelgeving en beleid

Exporteer als CSV

’s-Hertogenbosch, Oss en Tilburg (2023)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Klimaatakkoord, 2019

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) Hart van Brabant, 2021

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

-’s-Hertogenbosch:

 • Duurzaamheidsakkoord – duurzaam wonen ’s-Hertogenbosch 2018-2025, 2018
 • Nota Duurzaam ‘s-Hertogenbosch, 2019
 • NRD Duurzame Polder, 2022
 • Plan van Aanpak Duurzame Polder, 2022
 • Transitievisie Warmte, 2021
 • Visie Energielandschap, 2020
 • Oss:
 • Agenda Energiebesparing Oss 2020-2023, 2020
 • Duurzaamheidsakkoord 2019-2025, 2019
 • Plan van Aanpak Duurzame Polder Oss
 • Transitievisie Warmte, 2021
 • Programmaplan energietransitie 2023
 • Tilburg:
 • Kadernota Duurzame Stad, 2021
 • Transitievisie Warmte, 2021
 • Uitvoeringsprogramma energietransitie bedrijven, 2021
 • Uitvoeringsprogramma energie bedrijven
 • Concept projectplan Tilburg VerduurzaamT

Overig

-

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel (2020)

Landelijke wetgeving

 • Klimaatwet, 2019
 • Omgevingswet

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Nationaal Energieakkoord, 2013
 • Energieagenda, 2016
 • Klimaatakkoord, 2019

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Netwerk Noordoost. Energietransitie ANNO, Uitvoeringsprogramma 2017-2020

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

 • Gemeente Achtkarspelen:
 • Beleidsnotitie Menukaart voor een duurzaam Achtkarspelen, 2008
 • Beleidsvisie Duorsum yn de Wâlden, 2009
 • Uitvoeringsprogramma’s duurzaamheid en energietransitie,
  Riedsútstel, 2017
 • Startnotitie duurzaamheidsagenda, 2019
 • Uitvoeringsagenda 2017/2018 Achtkarspelen, Duorsum en Belutsen
 • Gemeente Tytsjerksteradiel:
 • It kin oars, it moat oars! Duorsumens yn Tytsjerksteradiel, 2017
 • Startnotitie duurzaamheidsagenda, 2019

Overig

 • Coalitieakkoorden 2018-2022 van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Alphen aan den Rijn (2023)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Klimaatakkoord, 2019

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Herziening Omgevingsbeleid Module Energietransitie, Provincie Zuid-Holland, 2022.

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025, 2017
 • Partijen Energieakkoord Holland-Rijnland, 2017
 • Uitvoeringsprogramma Voortgang Energieakkoord Holland Rijnland, 2018
 • Van Energieakkoord naar RES, 2019
 • Voorlopige ruimtelijke en sociaal-economische principes bij de opwekking van duurzame energie in Holland Rijnland, Holland Rijnland, 2019
 • Op naar Neutraal: Regionale Energiestrategie Holland Rijnland, 2022

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

 • Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020, 2017
 • Duurzaamheidsprogramma 2021-2030, 2021
 • Ondersteuningsprogramma bij Regionale Energiestrategie (RES), 2022
 • Transitievisie Warmte, 2022

Overig

-

Amsterdam (2019)

Landelijke wetgeving

 • Gas-Elektriciteitswet
 • Warmtewet
 • (Toekomstige) Energiewet 1.0
 • Wet ruimtelijke ordening
 • Bouwbesluit 2012
 • Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Kamerbrief Warmtevisie, 2015
 • Energierapport. Transitie naar duurzaam, 2016
 • Energie Agenda. Naar een CO2-arme energievoorziening, 2016
 • Structuurvisie Ondergrond (STRONG), 2016
 • Klimaatakkoord, 2019

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Visie Regionale Ontwikkeling Warmte en Koudenetten, 2013

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Bouwverordening, 2008
 • Subsidieregeling Amsterdam aardgasloos, 2017

Lokale (beleids)nota('s)

 • Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam, 2006
 • Notitie Duurzaamheid in de nieuwbouw, 2008
 • Energiestrategie Amsterdam 2040, 2010
 • Notitie Stadswarmte Amsterdam werkt! 2011
 • Structuurvisie Amsterdam 2040, 2011
 • Agenda Duurzaam Amsterdam, 2015
 • Naar een stad zonder aardgas,Strategie voor de verduurzaming van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving, 2016

Overig

-

Apeldoorn (2018)

Landelijke wetgeving

 • Wet milieubeheer
 • Klimaatwet
 • Regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE+)

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Energieakkoord, 2013

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Gelders Energieakkoord, 2013

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Stimuleringsregeling collectieve investeringen woningvoorraad
 • Stimuleringsregeling lokale initiatieven

Lokale (beleids)nota('s)

 • Uitvoeringsagenda Energietransitie 2017-2020
 • Raadsopdracht Windenergie, 2017

Overig

 • Meerjaren Programmabegroting 2018-2021

BEL gemeenten (Blaricum, Eemnes en Laren ) (2020)

Landelijke wetgeving

 • Wet Voortgang Energietransitie, 2018

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Energieagenda, 2016
 • Klimaatakkoord, 2019

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

 • Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid B(laricum), E(emnes) en L(aren)
 • Blaricum:
 • Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022
 • Uitvoeringsplan Energietransitie Blaricum 2018
 • Eemnes:
 • Actieplan Eemnes Klimaatneutraal 2030, 2017
 • Uitvoeringsplan 2018-2022 (Bijlage bij Collegeprogramma Eemnes
  2018-2022).
 • Laren:
 • Klimaatbeleidsplan Laren 2018-2022
 • Uitvoeringsplan Energietransitie Laren 2018-2019

Overig

-

Bergeijk (2018)

Landelijke wetgeving

 • Wet Milieubeheer

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Energieakkoord, 2013

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Structuurvisie RO Noord-Brabant, 2010

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Klimaatvisie Kempengemeenten, Energieneutraal in 2025, 2008
 • Notitie Kansrijke klimaatprojecten Kempen 2013-2016, 2012
 • Notitie Energie 2015 Kempengemeenten
 • Energiestrategie Zuidoost Brabant, 2017
 • Notitie grootschalige wind- en zonneprojecten, 2018

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Subsidieregeling voor zonnepanelen, zonneboilers, isolatie en warmtepompen

Lokale (beleids)nota('s)

 • Milieuvisie Bergeijk 2015-2018
 • Milieuvisie 2019-2022
 • programmaplan BErgeijkENERGY, 2018

Overig

 • Perspectievennota 2019-2022

Breda (2019)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Klimaatakkoord, 2019

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionale Energiestrategie (RES) 2030

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Subsidieregeling Groene daken
 • Gemeentelijke subsidie/lening Klimaatfonds

Lokale (beleids)nota('s)

 • Klimaatnota 2008
 • Duurzaamheidsvisie Breda 2030, 2016
 • Strategie duurzame energietransitie gemeente Breda. Update 2016
 • Steek positieve energie in het klimaat. Breda: een CO2-neutrale stad in 2044, 2018
 • Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009- 2012
 • Slim samenwerken aan een CO2-neutraal Breda. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016

Overig

-

Den Haag (2023)

Landelijke wetgeving

 • Gaswet
 • Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet 2)
 • Omgevingswet
 • Burgerlijk Wetboek
 • Algemene wet bestuursrecht

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Klimaatakkoord, 2019
 • Kader voor het vormgeven van participatie bij duurzame energieprojecten’, Ministerie van BZK, 2019

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

 • Subsidieregeling Lokale initiatieven energietransitie
 • Regeling Zonnig Zuid-Holland

Regionale (beleids)nota('s)

 • RES1.0:Regionale Energie strategie Rotterdam Den Haag, 2021
 • Transitievisie warmte, 2021

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Subsidieregeling energie uit de wijk Challenge Den Haag, 2020
 • Inspraak- en Participatieverordening, 2021

Lokale (beleids)nota('s)

 • Nota Duurzaamheid. Schone energie in een groene stad. De Haagse aanpak, 2019
 • Stedelijk energieplan, 2020
 • Haags samenspel, 2020
 • Haags participatiekompas
 • Hoofdlijnenbrief Burgerparticipatie 2016-2020 – pijlers en aanpak, 2016
 • Actieplan Burgerparticipatie 2016-2020: Samen leven is samen kiezen en samen doen, 2017

Overig

 • Den Haag, Stad van Kansen en Ambities: Coalitieakkoord 2018-2022
 • Burgerparticipatie in de warmtetransitie, Platform 31, S. Buitelaar & A. Heeger, 2018

Den Helder (2021)

Landelijke wetgeving

 • Wet milieubeheer
 • Omgevingswet

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Nationaal Deltaprogramma 2015
 • Rijksbrede programma Circulaire Economie
 • Grondstoffenakkoord
 • Klimaatakkoord

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionale Energie Strategie (RES)

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

 • Kadernota duurzaam en klimaatbestendig Den Helder, 2015
 • Nota zonneparken, 2015
 • Kadernota duurzaam en klimaatbestendig Den Helder, 2015
 • Ambitie energietransitie: energieneutraal in 2040, 2016
 • Woonvisie Den Helder 2016-2020
 • Kadernota duurzaam en klimaatbestendig 2017-2020
 • Duurzaamheidsagenda 2017-2020
 • Transitievisie Warmte
 • Actieplan Energieneutraal 2018
 • CO2-beleidsplan 2019-2022

Overig

-

Eindhoven (2017)

Landelijke wetgeving

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 2010
 • Bouwbesluit 2012
 • Wet Milieubeheer
 • Landelijke regeling Energiebespaarlening
 • Regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE+)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Regeling energiebespaarlening, 2008
 • Klimaatverordening, 2016

Lokale (beleids)nota('s)

 • Programma Duurzame Ontwikkeling 2015-2018
 • Klimaatplan 2016-2020
 • Groenbeleidsplan 2017
 • Woonvisie
 • Nota Bedrijventerreinen
 • Nota Grondbeleid 2016

Overig

 • Coalitieakkoord Eindhoven Expeditie Eindhoven, Iedereen mee 2014-2018

Harlingen (2020)

Landelijke wetgeving

 • Wet Milieubeheer

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Energieakkoord voor duurzame groei, 2013
 • Deltaplan Ruimtelijke AdaptatieDeltaplan Ruimtelijke Adaptatie, 2018
 • Nationale Klimaatadaptatie Strategie (NAS), 2016
 • Rijksbrede programma Circulaire Economie, 2016
 • Nationaal Grondstoffenakkoord, 2017
 • Klimaatakkoord, 2019

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Projecten Streekagenda Noardwest Frvslán
 • Regionale Energiestrategie - regio Friesland

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

 • Structuurvisie Harlingen 2025, 2012
 • Woonvisie Gemeente Harlingen 2013-2020
 • Duurzaamheidsnotitie Harlingen Duurzaam Verder, 2015
 • Afvalbeleid gemeente Harlingen, 2016
 • Beleidsplan Openbare Verlichting 2017-2020
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Harlingen 2017

Overig

 • Bestuursakkoord 2018-2022, Bouwen aan een beter toekomst, 2018
 • Coalitieprogramma 2014-2018
 • Programmabegrotingen 2015-2018

Hilversum (2021)

Landelijke wetgeving

 • Warmtewet

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Klimaatakkoord, 2019

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

 • Programma Duurzaam Hilversum 2016-2020
 • Programma Energietransitie 2021-2025
 • Transitievisie Warmte

Overig

-

Hoeksche Waard (2020)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Klimaatakkoord, 2019

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Provincie Zuid-Holland. Watt anders: Energieagenda 2016-2020-2050, 2016
 • Provincie Zuid-Holland. Gebiedsprogramma Hoeksche Waard - Hoeksche Waard werkt: Dé voedingsbodem voor de Randstad, 2017

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionale Energiestrategie Regio Hoeksche Waard: Voorlopig concept, 2020
 • Regionale Structuur Warmte Regio Hoeksche Waard: Voorlopig concept, 2020
 • Energievisie Hoeksche Waard 2016 - 2020, 2016
 • Regionaal Uitvoeringsprogramma Energievisie, 2016
 • Wonen in een vitale Hoeksche Waard: Regionale Woonvisie 2030, 2017

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

 • Kom Waardmaken: Omgevingsvisie Hoeksche Waard, 2019
 • Omgevingsvisie , 2019
 • Programmaplan Duurzaamheid, 2020

Overig

-

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (2021)

Landelijke wetgeving

 • Klimaatwet, 2019

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Klimaatakkoord Unie - Rijk 2010 – 2020
 • Energieakkoord, 2013
 • Klimaatakkoord, 2019

Provinciale (beleids)nota('s)

Provincie Utrecht, Programmaplan Energietransitie 2020- 2025

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionale Energie Strategie (RES)
 • Duurzaam waterbeheer: onze focus! Duurzaamheidsagenda Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Deel 1 - Visie en uitgangspunten
 • Duurzaam waterbeheer: onze focus! Duurzaamheidsagenda Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Deel 2 - Programma
 • Doe, Denk, Duurzaam, Naar een emissieloos en circulair waterschap, Visie Duurzaamheid Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 2020

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

-

Hoogheemraadschap van Rijnland (2021)

Landelijke wetgeving

 • Wet milieubeheer

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Energieakkoord, 2013
 • Klimaatakkoord, 2019
 • Kamerbrief Duurzaamheidskader biogrondstoffen, 2020

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Provincie Zuid Holland, Besluit vaststellen regionale energiestrategieen 1.0., 2021
 • Provincie Zuid Holland, Handreiking ruimtelijke kwaliteit zonne-energie Zuid-Holland : Vergunning en financiën, 2021

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Besluitnota energieneutraliteit, 2018
 • Besluitnota aquathermie, 2020
 • Besluitnota maatregelenpakket, 2020
 • Besluitnota Uitvoeringsprogramma, 2020
 • Regionale Energie Strategie 1.0 Holland Rijnland;
 • Regionale Energie Strategie 1.0 Noord-Holland Zuid;
 • Regionale Energie Strategie 1.0 Midden-Holland;
 • Regionale Energie Strategie 1.0-regio Rotterdam-Den Haag.

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

 • Coalitieakkoord 2019-2023
 • Meerjarenperspectief 2019-2022 en 2020 - 2023
 • Programmabegroting 2020

Krimpenerwaard (2023)

Landelijke wetgeving

 • Omgevingswet

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Klimaatakkoord, 2019
 • Handreiking Regionale Energiestrategie
 • Programmaplan RES 2.0, 2022
 • Programma OER (Opwek Energie op Rijksgronden)

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • RES 1.0, 2021
 • Programmaplan RES 2.0 Midden-Holland, 2022

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

-

Leeuwarden (2018)

Landelijke wetgeving

 • Bouwbesluit 2012
 • Wet milieubeheer
 • Regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE+)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

 • Energieagenda Leeuwarden 2016-2020

Overig

 • Collegeprogramma De kracht van samen, 2018

Middelburg (2022)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Zeeuwse Energieakkoord
 • Regionale Energie Strategie, 2020

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

 • Op weg naar een energieneutraal Middelburg, 2012
 • Middelburgse Visie Milieu 2019 -2025

Overig

-

Nijmegen (2018)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Nationale Energieagenda

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

 • Energiebeleidsvisie Waalsprong, 1999
 • Kadernotitie Klimaat, 2008
 • Duurzaamheidsagenda, 2011
 • Warmtevisie 2014
 • Warmtevisie 2018

Overig

 • Coalitie-akkoord 2018 – 2022

Noordelijke Rekenkamer (Drenthe, Fryslan en Groningen) (2021)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Positionering van volksvertegenwoordigers in Regionale Energie Strategie, Ministerie van BZK
 • Klimaatakkoord, 2019
 • Nationaal Programma Regionale Energiestrategie, Handreiking Regionale Energie Strategieën, 2018

Provinciale (beleids)nota('s)

Groningen:

 • Provinciale Staten van Groningen, Statenbesluit Regionale Energiestrategie 1.0, 2021

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Groningen:
 • Regionale energie strategie Groningen (concept), 2020
 • Friesland:
  *Regionale Energiestrategie Fryslân, 2021
 • Ambitiedocument Friese Overheden, 2021
 • Drenthe:
 • Startnotitie RES-Drenthe 1.0, 2019

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

-

Noordelijke Rekenkamer (Drenthe, Fryslan en Groningen) (2020)

Landelijke wetgeving

 • Elektriciteitswet
 • Wet ruimtelijke ordening
 • Wet natuurbescherming

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Energieakkoord voor duurzame groei, 2013
 • Structuurvisie Windenergie op Land, 2014
 • Klimaatakkoord, 2019

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Drenthe:
 • Energiestrategie Drenthe, 2013
 • Gebiedsvisie Windenergie Drenthe, 2013
 • Regieplan Windenergie Drenthe, 2014
 • Omgevingsvisie Drenthe, 2010
 • Actualisatie Omgevingsvisie Drenthe 2014, 2014
 • Fryslân:
 • Streekplan Windstreek 2000
 • Ontwerp-structuurvisie Fryslân Windstreek
  2012
 • Structuurvisie Ruimtelijke kwaliteit in Fryslân, Grutsk op ‘e Romte, 2014
 • Romte foar Sinne, 2015
 • Groningen:
 • Provinciaal Omgevingsplan Koersen op Karakter, 2000
 • Provinciaal Omgevingsplan 2009–2013, 2009
 • Omgevingsvisie provincie Groningen 2016– 2020, 2016

Provinciale regelgeving

 • Omgevingsverordening

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Drenthe:
 • Emmen Structuurvisie 2020; ‘veelzijdigheid troef’, 2009
 • Beleidsregel windmolenopstelling gemeente Emmen, 2012
 • Structuurvisie windenergie Emmen, Samen de wind eronder!, 2013
 • Regieplan Windenergie Emmen, 2014

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

 • Groningen:
 • Collegeakkoord provincie Groningen 2015–2019, Vol Vertrouwen, 2015
 • Collegeakkoord provincie Groningen 2019–2023, Verbinden Versterken Vernieuwen, 2019

Noordoostpolder (2020)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
 • Klimaatakkoord, 2019

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

 • Structuurvisie Noordoostpolder 2025, 2013
 • Visienota Noordoostpolder Energieneutraal, 2017
 • Noordoostpolder energieneutraal: uitvoeringsprogramma 2017
 • Noordoostpolder Energieneutraal: Uitvoeringsprogramma 2018
 • Informatienota energietransitie Noordoostpolder, 2019
 • Noordoostpolder energieneutraal: Focus+
 • Watertakenplan Noordoostpolder 2019-2024
 • Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES), 2019

Overig

 • Coalitieakkoord 2018-2022
 • Programmabegrotingen
 • Perspectiefnota 2019-2022

Provinciale Rekenkamers (van alle provincies) (2018)

Landelijke wetgeving

 • Concept Klimaatwet, 2018
 • Wet Milieubeheer (Wm)
 • Omgevingswet
 • Waterwet

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Energieakkoord, 2013
 • Concept Klimaatakkoord, 2018
 • Interbestuurlijk Programma, 2018

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Drenthe
 • Energieagenda 2016 – 2020, op weg naar een energieneutraal Drenthe; van bewustzijn naar bewust doen
 • Energiestrategie: Energiestrategie Drenthe, op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding 2013 - 2020
 • Flevoland
 • Flevolandse Energieagenda, 2018
 • Fryslân
 • Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014 – 2020
 • Beleidsbrief Duurzame energie, 2016
 • Gelderland
 • Samen in versnelling! Beleidsprogramma energietransitie periode 2016-2019
 • Groningen
 • Vol ambitie op weg naar transitie – Programma Energietransitie 2016-2019
 • Limburg
 • Aanvalsplan Asbest en Energie 2015 – 2019
 • Noord-Brabant
 • Energieagenda 2010 – 2020
 • Brabants Energieakkoord, 2015
 • Uitvoeringsprogramma 2016 – 2019 & Aanvullend uitvoeringsprogramma energie 2018-2019
 • Noord-Holland
 • Beleidsagenda Energietransitie 2016 – 2020
 • Routeplanner Energietransitie 2020-2050
 • Overijssel
 • Nieuwe Energie Overijssel, Uitvoeringsprogramma 2017-2023
 • Utrecht
 • Programma Een klimaat voor energietransitie met gelijknamige Energieagenda voor de periode 2016-2019
 • Zeeland
 • Economische agenda 2017 – 2021
 • Werkprogramma Energietransitie en Circulaire economie, 2018
 • Startnotitie netwerksturing Energietransitie, 2017
 • Zuid-Holland
 • Energieagenda Watt anders 2020-2050

Provinciale regelgeving

-Subsidieregelingen voor lokale initiatieven, verduurzaming van mobiliteit, energietransitie in de landbouw, verduurzaming maatschappelijk vastgoed en het bevorderen van innovatie.

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

 • Coalitieakkoorden
 • Begrotingen
 • Jaarrekeningen

Randstedelijke Rekenkamer (Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland) (2020)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Nationaal Energieakkoord, 2013

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Energieagenda Watt anders 2016-2020-2050
 • Warmteplan Anders Verwarmen; Naar een duurzame warmtevoorziening, 2017

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

 • Coalitieprogramma Hoofdlijnenakkoord Zuid Holland 2015-2019

Rekenkamer Oost Nederland (Gelderland en Overijssel) (2020)

Landelijke wetgeving

 • Omgevingswet
 • Wet Bodembescherming
 • Wet milieubeheer
 • Wet natuurbescherming
 • Besluit ruimtelijke ordening
 • Elektriciteitswet 1998
 • Waterwet

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Klimaatakkoord, 2019

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Gelders energieakkoord, 2013
  Programma energietransitie 2016-2019 Samen in versnelling
 • Beleidslijn windenergie
 • Omgevingsvisie 2014
 • Omgevingsvisie 2018
 • Windvisie Gelderland

Provinciale regelgeving

 • Omgevingsverordening 2014
 • Omgevingsverordening 2018

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

 • Begroting 2015 t/m 2019 (incl. Agenda Klimaat en energie in begroting 2019)
 • Coalitieakkoord 2019-2023. Samen voor Gelderland

Ridderkerk (2021)

Landelijke wetgeving

 • Energiewet 1.0
 • Warmtewet 2014
 • Wet Milieubeheer
 • Wet Voortgang Energietransitie

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Energieakkoord, 2013
 • Klimaatakkoord, 2019

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Energieperspectief 2050: Naar een betrouwbare, schone, betaalbare en
  veilige energievoorziening voor iedereen in de regio Rotterdam Den Haag in 2050, 2019
 • Energiestrategie regio Rotterdam - Den Haag, 2019
 • Plan van Aanpak Uitvoeringsprogramma RES Rotterdam Den Haag, 2019

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Verordening Stimuleringslening duurzaamheid Ridderkerk 2019-2023

Lokale (beleids)nota('s)

 • Milieu- en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020
 • (Concept) Klimaatvisie (opvolger van het Milieu- en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020)
 • Omgevingsvisie Ridderkerk, 2017
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Ridderkerk, 2019
 • Beleidsplan afval en grondstoffen 2019-2023
 • Mobiliteitsplan Ridderkerk, 2020
 • Warmtevisie, de route naar 2050, 2020
 • Groenvisie 2021-2025
 • Woonvisie Ridderkerk 2021-2026

Overig

 • Collegeprogramma 2018-2022

Rotterdam (2019)

Landelijke wetgeving

 • Warmtewet

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Provincie Zuid-Holland, Investeringsstrategie Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland, 2017

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Bouwverordening Rotterdam 2010

Lokale (beleids)nota('s)

 • Programma Duurzaam 2011-2014. Investeren in duurzame groei,2011
 • Beleidskader Verbonden Partijen 2014-2018,
 • Programma Duurzaam 2015-2018. Dichter bij de Rotterdammer, 2016
 • Beleidsnota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing, 2018
 • Structuur en governance Warmtebedrijf Holding B.V, Bijlage 2 bij brief van College van B&W, okt 2017

Overig

 • Jaarrekeningen 2016-2019
 • Begroting 2018-2021

Stichtse Vecht (2022)

Landelijke wetgeving

 • Klimaatwet 2019

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Nationaal Klimaatakkoord 2019

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionale Energiestrategie (RES) 1.0, 2021

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

 • Ambitie klimaatneutraal 2030, 2016
 • Startnotitie klimaatneutraal 2030, 2017
 • Routekaart Klimaatneutraal 2030, 2019
 • Op weg naar nieuwe energie, 2020
 • Klimaatneutraal 2040, 2020
 • Beleidsplan Stichtse Vecht op weg naar nieuwe energie, 2020
 • Transitievisie Warmte, 2022

Overig

 • Hoofdlijnenakkoord coalitie Stichtse Vecht 2014-2018. Samen Verder. Solide en Duurzaam
 • Coalitieakkoord Stichtse Vecht 2018-2022. Samenwerken aan duurzame oplossingen
 • Collegeprogramma 2018-2022. Samenwerken aan duurzame oplossingen, 2018

Utrecht (2021)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Klimaatakkoord, 2019

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionale Energie Strategie
 • Regionaal Economisch Programma (REP)

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Beleidsregel Collectieve Zonne-Energie projecten 2018
 • Nadere regel Versnelling Collectieve Zonne-energieprojecten 2.0, 2019
 • Subsidieregeling collectieve aanpak energiemaatregelen, 2020
 • Subsidieregels energie-advies aan huis en trajectbegeleiding, 2020
 • Nadere regel subsidie collectieve aanpak energiemaatregelen, 2021

Lokale (beleids)nota('s)

 • Maatregelen energieneutraal wonen voor huiseigenaren, 2018
 • Energietransitie Wonen, 2019
 • Projectplan Energiebox 2020, 2019
 • Projectplan Jouwhuisslimmer.nl 2019
 • Zon op dak Aanpak 2019-2022, 2019
 • Zonnepact Utrecht 030, 2020
 • Transitievisie Warmte I en II
 • Ruimtelijke Strategie 2040
 • Jaarplan Gasvrij Thuis, 2021

Overig

-

Veenendaal (2020)

Landelijke wetgeving

 • Omgevingswet

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Klimaatakkoord, 2019

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Gelders Energieakkoord, 2013
 • Programmaplan Energietransitie 2020-2025 provincie Utrecht

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Concept-RES regio Foodvalley, 2020

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

 • Programmaplan Energieneutraal Veenendaal, periode 2017-2021
 • Programmaplan Een energieneutraal Veenendaal in 2035, 2016
 • Strategische Visie Veenendaal 2040, 2017
 • Transitievisie Warmte Versie 0.1

Overig

 • Convenant Duurzame Mobiliteit Regio Foodvalley I, 2019
 • Energieconvenant bedrijfsleven Veenendaal en gemeente Veenendaal, 2017

Veldhoven (2021)

Landelijke wetgeving

 • Omgevingswet

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionale Energiestrategie (RES), 2021

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

 • Nota “Keuzes maken”: Woonvisie 2016 en verder, 2016
 • Milieubeleidsplan 2010-2016
 • Klimaatbeleid Veldhoven 2.0. Lokaal klimaatbeleid 2013-2015, 2013
 • Ambitiedocument: Blijvend mooi in Veldhoven, 2019
 • Laadpalenbeleidsplan, 2019
 • Startnotitie Veldhovense energietransitie, 2020
 • Transitievisie Warmte, 2021
 • Omgevingsvisie, 2021
 • Beleids- en afwegingskader zon- en windenergie, 2021

Overig

 • Coalitieprogramma 2018 – 2022
 • Begrotingen 2019 en 2020

Venray (2022)

Landelijke wetgeving

 • Klimaatwet
 • Wet milieubeheer/Wabo
 • BENG-norm (Bijna Energieneutrale Gebouwen) 2021

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Provinciale Omgevingsvisie
 • Provinciaal Omgevingsplan Limburg

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Energiestrategie 2030 Energie voor Groene Groei, 2013 (samen met Venlo en Beesel)

Regionale regelgeving

 • Regeling Reductie
  Energiegebruik (RRE)

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

 • Uitvoeringsprogramma's Energie Venray 2014-2017 en 2018-2021
 • Procesplan Duurzaamheid: Venray Vergroent, 2019
 • Samenwerken aan de energie van morgen, Kader voor Opwekking Duurzame Energie (KODE), 2019
 • Omgevingsvisie, 2020
 • Transitie Visie Warmte, 2021

Overig

 • Collegeprogramma 2018-2022
 • Coalitieakkoord 2018-2022

Wageningen (2020)

Landelijke wetgeving

 • Subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie
 • PostCodeRoosregeling (PCR) voor energiebelasting

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie, 2017
 • Regionale Energiestrategie Foodvalley

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

 • Ambitie Klimaatneutraal in 2030, 2008
 • Klimaatbeleidsplan 2009-2012
 • Routekaart Wageningen klimaatneutraal in 2030, 2012
 • Klimaatplan 2013-2016
 • Herijking Klimaatbeleid (aanpassing Routekaart), 2015
 • Klimaatplan 2017-2021, 2017
 • Groenbeleidsplan, 2017
 • Duurzaam Bouwen Beleid 2017-2021

Overig

 • Programmabegroting 2020-2023

Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer (2022)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Nationaal Klimaatakkoord 2019
 • Nationaal Programma RES, Handreiking Participatie 2019

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Voorschoten en Oegstgeest:
 • Notitie Van Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland naar Regionale Energiestrategie (RES) , 2019
 • Advies Concept RES Holland Rijnland, 2020
 • Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer:
 • Naar een betaalbare betrouwbare schone en veilige energievoorziening voor iedereen in de regio Rotterdam Den Haag in 2050, 2020

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Wassenaar:
 • Verordening inwonersparticipatie, 2021
 • Zoetermeer:
 • De Participatieverordening, 2021

Lokale (beleids)nota('s)

 • Voorschoten:
 • Participatienota Samen maken we Voorschoten, 2019
 • Participatiekompas, 2021
 • Oegstgeest:
 • Leidraad voor participatie in Oegstgeest, 2020
 • Leidschendam-Voorburg:
 • Burgerparticipatie in Leidschendam-Voorburg, van positiviteit van 2 kanten, naar durven, doen, doorgaan! 2021
 • Visie en uitgangspunten voor de Lokale Energie Strategie, 2021
 • Zoetermeer:
 • Programma Duurzaam & Groen Zoetermeer, 2020
  • De Kadernota Participatie, 2021
 • De interne Participatiewijzer, 2021

Overig

-

Waterschap Rivierenland (2022)

Landelijke wetgeving

 • Wet milieubeheer
 • Waterwet

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Klimaatakkoord, 2019

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Adviesnota: Strategienotitie energie, 2015
 • Regionale Energiestrategieën
 • Waterbeheerprogramma 2016-2021
 • Programma Energieneutraal 2030, 2017
 • Adviesnota: Kredietaanvraag zonne-energieprojecten, 2018
 • Adviesnota: Strategie Aquathermie, 2019
 • Adviesnota: Klimaatneutraal in 2050, 2020
 • Adviesnota: Kredietaanvraag aanleg zonneparken
 • Watervisie., 2020
 • Kredietaanvraag windturbine, 2020
 • Innovatievisie Waterschap Rivierenland, 2020
 • Actualisatie energiestrategie, 2021
 • Adviesnota: Regionale Energiestrategie 1.0
 • Waterbeheerprogramma 2022-2027: versterken,
  verbinden, vergroenen, 2021
 • Beleidskader Duurzaam Doen 2022

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

 • Bestuursakkoorden 2015-2019 en 2019-2023

Zaanstad (2023)

Landelijke wetgeving

 • Activiteitenbesluit Milieubeheer 2008
 • Erkende Maatregelenlijst (EML)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Projectplan Energiebesparingsaanpak Bedrijven OD NZKG, 2015
 • Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2025

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

 • Nota verbonden partijen, 2014
 • Zaanse Energie Agenda 2014-2018, 2014
 • Plan van Aanpak Energiebesparing 2016-2020 Zaanstad
 • Zaans Klimaatakkoord 1.0 (2019) en 2.0 (2021)

Overig

-

Zaanstad (2023)

Landelijke wetgeving

 • Warmtewet (wordt opgevolgd door de Wet Collectieve Warmte)
 • Wet onafhankelijk netbeheer (is Splitsingswet)
 • Regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE+)

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Nationale Energie Agenda, 2016
 • Klimaat Akkoord, 2019

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Green Deal Aargasvrije wijken, 2017
 • Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid, 2021

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

 • Nota Verbonden Partijen en bijbehorende handboeken, 2014
 • Nota Verbonden Partijen, 2021
 • Transitievisie Warmte, 2021

Overig

-

Zeist (2023)

Landelijke wetgeving

-

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionale Energie Strategie (RES), 2021

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

 • Brede Milieuvisie Zeist, 2016
 • Uitvoeringsplan Brede Milieuvisie, 2017
 • Routekaart Nieuwe Energie voor Zeist, 2019
 • Aanpak Duurzame Elektriciteit Zeist tot 2030, 2020
 • Beleidsvisie Zonnevelden, 2020
 • Transitievisie Warmte, 2021
 • De Routekaart 2022

Overig

 • Coalitieakkoord 2022-2026 speerpunt ‘Doorpakken voor natuur en klimaat’

Zuidelijke Rekenkamer (Noord-Brabant en Limburg) (2021)

Landelijke wetgeving

 • Provinciewet
 • Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido)
 • Wet Markt en Overheid
 • Regeling Grote Projecten.

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Nota Sturing in Samenwerking provincie Limburg
 • Provinciale Energie Strategie (PES)
 • Kadernota Energiefonds, Aanvalsplan Asbest en Energie

Provinciale regelgeving

 • Omgevingsverordening

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Lokale (beleids)nota('s)

-

Overig

-

Handleiding

Bovenaan iedere pagina in dit metadossier vind je de hoofdonderwerpen uit de rapporten. Bij de hoofdonderwerpen Onderzoeksopzet en Uitkomsten hebben we (onder de paginatitel) ook de mogelijkheid gemaakt om te switchen tussen onderdelen. In Onderzoeksopzet kun je switchen tussen Hoofdvragen, Normen en Onderzoeksvragen, in Uitkomsten tussen Onderzoeksvragen, Conclusies en Aanbevelingen.

Op iedere pagina kun je met de groene knop Exporteer als CSV de informatie die daar getoond wordt exporteren naar je eigen computer. De blauwe knop Rekenkamers openen zorgt er voor dat alle gemeentes op deze pagina opengeklapt worden.

In de linker kolom van iedere pagina vind je filters. Je kunt de informatie filteren op Onderwerpen en op Rekenkamers (gemeentes). Het derde filter is Inwonersaantal: hiermee kun je gemeentes selecteren die vergelijkbaar zijn met 'jouw' gemeente.

Het filter Onderwerpen is bij iedere hoofdpagina anders, omdat de onderzochte onderwerpen natuurlijk verschillen per hoofdpagina.

Als je één van de filters onder Rekenkamers of Inwonersaantal hebt geselecteerd, blijft deze aan staan, ook als je naar een andere hoofdpagina gaat. Als je bijvoorbeeld het filter '20.000 tot 50.000' inwoners hebt aangeklikt plus het filter 'Amsterdam' zie je in de resultaten steeds alle gemeentes met een inwonersaantal tussen de 20.000 en 50.000 *plus* Amsterdam.