Metadossier Energietransitie

Onderzoeksaanpak

Exporteer als CSV

’s-Hertogenbosch, Oss en Tilburg (2023)

Documentonderzoek

 • Informatie-uitvraag bij de organisatie.
 • Documentonderzoek. Hierin zijn documenten gerelateerd aan de energie- en warmtetransitie en RES, geanalyseerd. Dit zijn documenten over de beleidskaders, de uitvoering in projecten en de verantwoording hierover aan het college en de raad. Ook zijn raadsdocumenten zoals moties en amendementen geanalyseerd.

Interview

 • Er zijn gesprekken gevoerd met ambtelijk en bestuurlijk betrokkenen bij de energietransitie en is met medewerkers van concern control van alle gemeenten gesproken.

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

 • Er is een enquête uitgezet onder de raadsleden van alle gemeenten.

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

-

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel (2020)

Documentonderzoek

-

Interview

 • Interviews met wethouders, ambtenaren en energiecoöperaties

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

 • Er zijn interactieve workshops gehouden met raadsleden en ambtenaren en direct betrokkenen.

Overige activiteiten

-

Alphen aan den Rijn (2023)

Documentonderzoek

 • Er is een literatuurstudie uitgevoerd.

Interview

 • Er zijn interviews gehouden.

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

-

Amsterdam (2019)

Documentonderzoek

 • Er is vooral exploratief en beschrijvend onderzoek uitgevoerd. De nadruk lag daarbij op het verzamelen en analyseren van relevante gegevens.

Interview

 • Er zijn gesprekken gevoerd met betrokken ambtenaren.

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

-

Apeldoorn (2018)

Documentonderzoek

 • De aanpak heeft bestaan een uit deskstudie van door de gemeente beschikbare gestelde beleids- en Raadsdocumenten op het gebied van het energietransitiebeleid. Daarbij is veelvuldig gebruik gemaakt van bij CE aanwezige kennis van klimaat- en besparingsbeleid in andere gemeenten.

Interview

 • Er zijn interviews gevoerd met interne en externe deskundigen.

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

 • Er zijn openbare data van de Klimaatmonitor (RVO, 2018) en CBS gebruikt om Apeldoorn te kunnen vergelijken met andere gemeenten.

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

-

BEL gemeenten (Blaricum, Eemnes en Laren ) (2020)

Documentonderzoek

 • Het bestuderen van de beschikbare gemeentelijke beleidsdocumenten.

Interview

 • Het bestuderen van de beschikbare gemeentelijke beleidsdocumenten.

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

-

Bergeijk (2018)

Documentonderzoek

 • Er zijn documenten bestudeerd, die door de gemeente zijn aangereikt.

Interview

 • Er zijn gesprekken gevoerd.

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

-

Breda (2019)

Documentonderzoek

 • Bij het evaluatieonderzoek hebben we gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Naast beleidsdocumenten en evaluaties van de gemeente Breda zelf zijn ook tal van andere openbare rapporten, databanken en websites gebruikt.

Interview

 • Er is gesproken met enkele ambtenaren van de gemeente Breda voor het verkrijgen van ontbrekende en achtergrondinformatie.

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

 • Om inzicht te krijgen in de kennis en opvattingen van de Bredase bevolking over het gemeentelijk klimaatbeleid is gebruik gemaakt van gegevens uit de Omnibusenquête 2018 en uit de 'Digipanel' enquête van april 2019, waarin ten behoeve van dit onderzoek een aantal specifieke vragen waren opgenomen.

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

-

Den Haag (2023)

Documentonderzoek

 • Voor dit onderzoek heeft de rekenkamer documenten uitgevraagd en geanalyseerd. Wij hebben om de volgende type documenten en informatie gevraagd aan de ambtelijke organisatie en bewonersinitiatieven:
 • kaderstellende documenten voor participatie die voor de hele stad gelden, algemeen of met een link naar de energietransitie.
  *. documenten die specifiek zijn opgesteld voor de casussen en daarnaast extra informatie over de casussen, te weten.
 • achtergrondinformatie over het participatietraject van de casus (tijdlijn, soort participatieactiviteiten, doel van activiteiten).
 • een beschrijving van de deelnemers aan participatietrajecten (welk deel van een wijk, bewonersgroepen, aantal deelnemers, vertegenwoordiging van de wijk).
 • documenten waaruit blijkt dat er een plan van aanpak is gemaakt voor participatietrajecten in de specifieke casus.
 • documenten waaruit blijkt welke input bij bewoners is opgehaald, hoe dat is verwerkt en hoe het is teruggekoppeld naar bewoners.

Interview

 • Voor dit onderzoek zijn verschillende interviews uitgevoerd met betrokkenen. Dat hebben wij gedaan om de uitkomsten van de kwalitatieve analyse te toetsen en aanvullende informatie te verkrijgen. De rekenkamer heeft hiervoor semi-gestructureerde interviews uitgevoerd met :
 • de ambtelijke organisatie: zowel personen uit het programmateam Energietransitie als personen die verantwoordelijk zijn voor de door ons onderzochte casussen.
 • externen: bewoners(initiatieven), Duurzaam Den Haag.

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

 • De rekenkamer heeft ervoor gekozen om zeven casussen te onderzoeken. Twee hiervan betreffen participatietrajecten voor stedelijke besluiten/documenten (het Stedelijk Energieplan en de Transitievisie Warmte). De andere vijf casussen betreffen participatietrajecten in wijken (Mariahoeve, Zuidwest, Vruchtenbuurt, Statenkwartier en Molenwijk-Puntpark).

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

-

Den Helder (2021)

Documentonderzoek

 • Documentonderzoek

Interview

 • Interviews met portefeuillehouder, programmamanager en gemeenteraadsleden.
 • Groepsinterviews met betrokken beleidsmedewerkers duurzaamheid
 • Groepsinterview met stakehoplders.

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

-

Eindhoven (2017)

Documentonderzoek

 • Er is een dossieranalyse uitgevoerd. Hierbij is eerst breed gekeken naar het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Eindhoven. Vervolgens is ingezoomd op twee deelterreinen van duurzaamheid namelijk ’ energie’ en ‘bouwen en wonen’.

Interview

 • Er zijn interviews gevoerd met de verantwoordelijke wethouder, relevante sleutelfiguren van de gemeentelijke organisatie en stakeholders.

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

-

Harlingen (2020)

Documentonderzoek

 • Deskresearch: Om inzicht te krijgen in de visie op duurzaamheid van de gemeente Harlingen, de activiteiten die worden uitgevoerd en in welke mate dit doeltreffend en doelmatig gebeurt, zijn relevante documenten bestudeerd. Dit waren beleidsdocumenten, verantwoordingsdocumenten, informatieve documenten en raadsstukken.

Interview

 • Om de documenten toe te lichten en de achtergronden van de onderzochte cases in te kleuren, zijn gesprekken gevoerd met de verantwoordelijk wethouders, ambtelijk medewerkers en extern betrokkenen.

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

 • In het onderzoek is gebruikgemaakt van een viertal casestudies voor een verdieping naar de praktijk bij de gemeente Harlingen. De casestudies kunnen gezien worden als een ‘reality check’. Aan de hand van de cases is getoetst hoe duurzame beleidsdoelstellingen tot stand kwamen, hoe deze uitvoering kregen, welke input hiervoor nodig was, en wat de prestatie, uitkomst en impact zijn van deze activiteit.

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

-

Hilversum (2021)

Documentonderzoek

 • Deskresearch

Interview

 • Interviews met de ambtelijke organisatie en externe partijen en initiatieven.
 • Gesprekken met de portefeuillehouder, gemeenteraad en kindergemeenteraad.
 • Telefonische interviews met inwoners.

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

 • Enquête in het burgerpanel

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

-

Hoeksche Waard (2020)

Documentonderzoek

 • Analyse van de beleidsstukken en doelstellingen op gebied van de energietransitie en klimaatadaptatie.

Interview

 • Interviews met wethouders en beleidsambtenaren en betrokken partijen.

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

 • Bijeenkomst met de gemeenteraad

Overige activiteiten

-

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (2021)

Documentonderzoek

 • Documentonderzoek

Interview

 • Ter verdieping van dit onderzoek is een informatienavraag gedaan bij ambtelijke beleidsmedewerkers, de verantwoordelijke dagelijkse bestuurders, algemene bestuursleden en externe partijen.

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

-

Hoogheemraadschap van Rijnland (2021)

Documentonderzoek

 • Deskstudie van de aanwezige beleidsdocumenten.

Interview

 • Interviews met ambtenaren van Rijnland, een delegatie vanuit de VV, de hoogheemraad en de RES-regio’s.

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

-

Krimpenerwaard (2023)

Documentonderzoek

 • Diverse documenten rondom de RES zijn bestudeerd.

Interview

 • Er zijn interviews gehouden met betrokkenen vanuit de gemeente Krimpenerwaard (de griffie, de voorzitters van de raadswerkgroep Energietransitie, de huidig portefeuillehouder, betrokken ambtenaren) en de programma-organisatie RES Midden-Holland.

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

 • De RKC is als toehoorder aanwezig geweest bij een van de vergaderingen van de raadswerkgroep Energietransitie van de gemeente Krimpenerwaard.

Leeuwarden (2018)

Documentonderzoek

 • Er is een deskstudie uitgevoerd van door de gemeente beschikbare gestelde beleidsdocumenten op het gebied van het energietransitiebeleid. Daarbij is veelvuldig gebruik gemaakt van bij CE aanwezige kennis van klimaat- en besparingsbeleid in andere gemeenten.

Interview

 • Er is een 5-tal interviews gehouden met ambtenaren van de gemeente Leeuwarden, de verantwoordelijk wethouder en de belangrijkste stakeholders van Leeuwarden.

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

 • Er zijn openbare data van de Klimaatmonitor (RVO, 2018) en CBS gebruikt.

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

-

Middelburg (2022)

Documentonderzoek

 • Documentonderzoek

Interview

-

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

-

Nijmegen (2018)

Documentonderzoek

 • Er zijn stukken geanalyseerd. De analyse van stukken heeft zich gericht op voorstellen die in het college en de raad aan de orde waren en besluiten die naar aanleiding daarvan zijn genomen. Verder zijn onderliggende onderzoeksrapporten en adviezen, brieven van en aan het college en agenda’s en verslagen van bestuurlijke overleggen bestudeerd. Als achtergrondinformatie is ook gebruik gemaakt van ambtelijke stukken, zoals plannen van aanpak, memo’s en e-mails.

Interview

 • Er zijn gesprekken gevoerd met sleutelfiguren uit de gemeente (portefeuillehouder, ambtelijk betrokkenen op dit moment en uit eerdere fasen) en van daar buiten (door de gemeente extern ingehuurde medewerker in de periode 2009 – 2014, betrokken ambtenaar van de provincie Gelderland, medewerkers van Radboud Universiteit en Radboud UMC, medewerker van de partij die in 2011 een aanbod heeft gedaan voor het hybride warmtenet).

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

-

Noordelijke Rekenkamer (Drenthe, Fryslan en Groningen) (2021)

Documentonderzoek

 • Er is een quick scan van provinciale verkiezingsprogramma’s en coalitieakkoorden uitgevoerd.
 • Er zijn documenten geanalyseerd aan de hand waarvan een beschrijving van de formele organisatie- en besluitvormingsstructuur van de RES is gegeven. Bij de documentenanalyse is rekening gehouden met de inhoudelijke doorwerking van de inbreng van de deelnemers.

Interview

 • Er is is een groot aantal interviews gehouden.

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

 • Er is een enquête uitgezet onder de bevolking om zicht te krijgen op de gewenste en feitelijke participatie in het RES-proces.

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

 • Er is een media-analyse uitgevoerd om de verkiezingscampagne in beeld te brengen

Noordelijke Rekenkamer (Drenthe, Fryslan en Groningen) (2020)

Documentonderzoek

 • In iedere onderzochte case is een reconstructie gemaakt van het besluitvormingsproces. Dat is gebeurd aan de hand van documenten uit het archief van de provincie. Waar nodig zijn ook gemeentelijke en andere externe documenten bij de procesreconstructie betrokken.

Interview

 • Er zijn interviews gehouden met onafhankelijke deskundigen en bij de onderzochte cases betrokken actoren.

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

 • Casestudies: Uit een lijst van duurzame energieopwekkingsprojecten, zijn per provincie drie cases geselecteerd.

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

 • De aanpak van de provincies is ten slotte vergeleken met het Deense beleid op het gebied van de energietransitie. Hierover zijn landenstudies beschikbaar die als bron voor de vergelijking hebben gediend.

Noordoostpolder (2020)

Documentonderzoek

 • Gestructureerde analyse van:
 • Beleidsvisies en -uitvoeringsprogramma’s
 • Beleidsevaluaties en monitors
 • Raadsvragen en beantwoording

Interview

 • Interviews met:
 • De ambtelijke en bestuurlijke organisatie van gemeente Noordoostpolder (11)
 • Medeoverheden, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven (14).

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

 • Groepsinterview met raadsleden

Overige activiteiten

 • Vergelijking van het beleid van gemeente Noordoostpolder met vijf benchmarkgemeenten dmv scores op:
 • Organisatie (visie, beleid en monitoring)
 • Uitvoering (behaalde resultaten, mate van realisatie van beleidsdoelen)
 • Regievoering (kaders stellen, faciliteren, samenwerken, initiëren, rol gemeenteraad)

Provinciale Rekenkamers (van alle provincies) (2018)

Documentonderzoek

 • Voor het in beeld brengen van de ambities, rollen, instrumenten en middelen van de provincies is gebruik gemaakt van provinciale documenten zoals het coalitieakkoord, omgevingsvisie, energieakkoord/energieagenda/beleidsplan energie, begrotingen en jaarrekeningen.

Interview

 • Er zijn interviews gehouden met de programmamanagers energietransitie, om motieven te achterhalen en ontbrekende gegevens aan te vullen dan wel gegevens te verifiëren.

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

 • Voor het onderzoek is, voor zover mogelijk, gebruik gemaakt van gegevens die reeds verzameld zijn. Voor het in beeld brengen van de uitgangspositie van provincies is onder meer gebruik gemaakt van de klimaatmonitor.databank.nl en waarstaatjeprovincie.nl.

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

-

Randstedelijke Rekenkamer (Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland) (2020)

Documentonderzoek

 • Deze rapportage is gebaseerd op (veelal geheim verklaarde) provinciale (beleids)documenten en relevante communicatie en informatie-uitwisseling (waaronder zeer veel e-mails) tussen de ambtelijke organisatie, GS en betrokken (verbonden) partijen.

Interview

 • Er hebben interviews (waarvan een aantal zeer uitgebreid en diepgaand) plaatsgevonden met medewerkers en bestuurders van de provincie, het Warmteparticipatiefonds en andere betrokken partijen.

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

-

Rekenkamer Oost Nederland (Gelderland en Overijssel) (2020)

Documentonderzoek

 • Bureau-onderzoek

Interview

 • Interviews

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

 • Onderzoek op basis van casuïstiek. Bij de selectie van de cases hielden we rekening met de spreiding over verschillende varianten van hernieuwbare opwek. We kozen voor twee casussen: één voor windenergie en één voor zonne-energie.

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

 • Experts: Voor de blik van buiten op dit onderzoeksplan en de bevindingen, betrekken we enkele experts bij dit onderzoek:
 • Dr. S. Akerboom, universiteit Utrecht
 • Prof. dr. H.E. Bröring, universiteit Groningen
 • Prof. dr. ir. Q.C. van Est, Rathenau Instituut

Ridderkerk (2021)

Documentonderzoek

 • Om inzicht te krijgen in de uitvoering en de stand van zaken van het energiebeleid (beleid, organisatie, uitvoering, resultaten en evaluatie) is een deskresearch uitgevoerd. Hiervoor is gekeken naar onder andere beleidsdocumenten, verantwoordingsdocumenten, visies en
  samenwerkingsafspraken. Op basis van de deskresearch zijn de topiclijsten opgesteld voor de interviews met betrokkenen.

Interview

 • Voor verdieping en nadere duiding zijn interviews gehouden. Er zijn intern gesprekken gevoerd met zowel bestuurlijk als ambtelijk verantwoordelijken. Op het gebied van de energietransitie waarin beleid en uitvoering sterk afhankelijk zijn van andere partijen is hun perspectief van groot belang. Daarom zijn tevens gesprekken gevoerd met maatschappelijke partners en ketenpartners, zoals de duurzaamheidskring, de woningbouwcorporatie, de netbeheerder, maar ook met een vertegenwoordiger van de RES-regio.

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

 • Er is een groepsgesprek gevoerd met een delegatie van de gemeenteraad.

Overige activiteiten

 • Om de resultaten van de gemeente Ridderkerk in perspectief en in een bredere context te plaatsen, is een benchmark opzet op een aantal (kern)indicatoren. De benchmark bestaat uit twee componenten: 1) een vergelijking op beleid en 2) een vergelijking aan de hand van data.

Rotterdam (2019)

Documentonderzoek

 • Documentenanalyse: Tijdens het onderzoek heeft de rekenkamer een veelvoud aan documenten geraadpleegd. Het betreft onder meer relevante wetgeving, visie-documenten, beleidsstukken, interne notities en presentaties, juridische en financiële adviezen, business cases, notulen van (college-)vergaderingen, beantwoording van schriftelijke vragen, raadsstukken en wet- en regelgeving.

Interview

 • Geraadpleegde en geïnterviewde personen: De rekenkamer heeft in het kader van dit onderzoek met verschillende personen binnen en buiten de gemeente gesproken. In totaal zijn achttien personen geïnterviewd. Er zijn interviews gehouden met betrokken wethouders, ambtenaren van het concern Middelen en Control en andere betrokken afdelingen, gemeenteraadsleden en de gemeentesecretaris. Daarnaast is ook met twee bestuursleden van het Warmtebedrijf gesproken. Na afronding van het feitenonderzoek zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van het Havenbedrijf, Uniper en Stedin. Deze gesprekken dienden om toekomstperspectieven ten aanzien van het Warmtebedrijf te verkennen.

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

-

Stichtse Vecht (2022)

Documentonderzoek

 • Documentenstudie

Interview

 • Op basis van de documentenstudie zijn topiclijsten opgesteld voor de interviews met betrokkenen.
 • Voor verdieping en nadere duiding zijn interviews gehouden met bestuurlijk en ambtelijk verantwoordelijken, samenwerkingspartners en vertegenwoordigers van inwonersinitiatieven.
 • Groepsgesprek met delegatie van de gemeenteraad

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

 • Om de resultaten van de gemeente Stichtse Vecht in perspectief en in een bredere context te plaatsen, is een benchmark opgezet op een aantal (kern)indicatoren. Voor de benchmark zijn gegevens van de volgende gemeente/vergelijkingsgroepen gebruikt:
 • De Ronde Venen
 • Woerden
 • De Bilt
 • Wijdemeren
 • Gemiddelde van de regio U16

Utrecht (2021)

Documentonderzoek

 • Documentstudie: we hebben beleidsdocumenten, documenten uit de begrotingscyclus en andere raadsinformatie over de onderzochte projecten bestudeerd. Daarnaast hebben we ook interne documenten en documenten van gesprekspartners bestudeerd.

Interview

 • Interviews: Er zijn interviews gehouden met medewerkers van de gemeente die betrokken zijn bij de onderzochte projecten. In deze gesprekken is onder andere ingegaan op het beleid en bijbehorende beleidskeuzes, de doelen en de resultaten daarvan. Daarnaast zijn betrokken externe partijen van de twee projecten geïnterviewd.en hebben we met energiecoaches, energieambassadeurs en burgerinitiatieven gesproken.

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

 • Gesprek met fractiewoordvoerders: in maart 2021 hebben we een videogesprek gehad met de fractiewoordvoerders energie van de gemeenteraad. Hier waren raadsleden van acht verschillende partijen aanwezig. In dit gesprek is gevraagd wat de raadsleden van de informatievoorziening van de twee projecten vinden en welke wensen de raadsleden hebben wat betreft de informatievoorziening om de controlerende taak goed te kunnen uitvoeren.

Overige activiteiten

 • Bijwonen activiteiten: de rekenkamer heeft verschillende activiteiten bijgewoond om een beter beeld te krijgen van de inhoud en opzet hiervan:
 • Door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten, zoals het Jouw Huis Slimmer webinar West (zowel het bewonersdeel, alsook het VvE deel en het ondernemersdeel) het Jouw Huis Slimmer webinar Oost.
 • Webinars bijgewoond die niet door de gemeente georganiseerd waren, zoals het webinar Bewoners bewegen voor energiebesparing (Stichting Buurkracht), het webinar Energietransitie (VSO/CBS), het webinar De verduurzaming van particuliere woningen (VPNG) en het webinar Data voor energietransitie (CBS/UDC).
 • Als inwoner de checklist Mijn Huis en de dakscan ingevuld en de cadeaukaart aangevraagd.

Veenendaal (2020)

Documentonderzoek

 • De basis van het onderzoek is een uitgebreide documentstudie. Gemeentelijke documenten zoals collegebesluiten, raadsbesluiten, consultatiestukken, raadsinformatiestukken en raadsverslagen zijn verzameld en geanalyseerd. Ook beleidsdocumenten van de gemeente en de regio Foodvalley en andere relevante rapporten voor de energietransitie in het algemeen zijn in de documentstudie meegenomen. Deze bronnen vormden samen het startpunt voor de beoordeling van de ambities, het proces daarnaartoe en het plan van aanpak.

Interview

 • Voor een verdere verduidelijking van het proces en een toetsing en aanvulling van de inzichten uit de documentstudie zijn er interviews gehouden met diverse relevante betrokkenen. Het betrof een aantal ambtenaren, de verantwoordelijke wethouder en enkele externe belanghebbenden.

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

-

Veldhoven (2021)

Documentonderzoek

 • Inventarisatie en documentenanalyse: Verzamelen en analyseren relevante documenten.

Interview

 • Interviews ter verdieping van de documentanalyse.

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

-

Venray (2022)

Documentonderzoek

 • In een deskstudie is het gemeentelijk beleid t.a.v. de energietransitie geanalyseerd en gestructureerd samengevat. Daarnaast is de bredere context in kaart gebracht in documentatie van (semi-)publieke organisaties op landelijk, provinciaal en plaatselijk niveau.

Interview

 • Er zijn interviews gehouden om kwalitatieve inzichten te krijgen in de opzet en uitvoering van de energiestrategie. Er zijn negen interviews gehouden met in totaal 23 gesprekspartners.
 • Ook is input opgehaald vanuit de dorps- en wijkraden.
 • Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau zijn er gesprekken gevoerd.
 • Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met partijen buiten de gemeentelijke organisatie.

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

-

Wageningen (2020)

Documentonderzoek

 • Naast beleidsdocumenten van de gemeente zelf zijn diverse schriftelijke en internetbronnen geraadpleegd.

Interview

 • Er zijn gesprekken gevoerd met betrokken (ex-)medewerkers van de gemeente en met een aantal ‘sleutelfiguren’ uit de kring van Wageningse ‘klimaatstakeholders’.

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

-

Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer (2022)

Documentonderzoek

-

Interview

 • Oriënterende gesprekken met portefeuillehouders van de colleges van de verschillende gemeenten en met ambtelijk sleutelpersonen.
 • Verdiepende gesprekken gevoerd met belanghebbenden die hebben deelgenomen aan participatiemomenten.
 • Interviews met betrokken ambtelijk projectleiders en beleidsadviseurs van de vijf gemeenten
 • Groepsgesprekken met een afvaardiging van de raden van de gemeenten.

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

 • Er zijn online enquêtes uitgezet om ervaringen van belanghebbenden die hebben deelgenomen aan participatiemomenten te inventariseren.

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

-

Waterschap Rivierenland (2022)

Documentonderzoek

 • Documentanalyse

Interview

 • Interviews

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

-

Zaanstad (2023)

Documentonderzoek

Er is een documentenanalyse uitgevoerd. Hierbij is met name gekeken naar documenten die informatie bevatten over de opdracht van de gemeente Zaanstad aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), de uitvoering en de resultaten hiervan en de informatievoorziening hierover, specifiek ook aan de raad.

Interview

 • Het feitenbeeld uit de documentenanalyse is geverifieerd en aangevuld op basis van interviews en groepsgesprekken met verschillende betrokkenen zoals wethouders, ambtenaren en betrokkenen vanuit de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG).
 • Ook raadsleden zijn door middel van een groepsgesprek betrokken bij het onderzoek.

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

-

Zaanstad (2023)

Documentonderzoek

 • Documentenanalyse: Er zijn documenten bestudeerd die de gemeentelijke beleidskaders omvatten. Enerzijds gaat het om beleidskaders ten aanzien van de aansturing van verbonden partijen in het algemeen. Anderzijds om de gemeentelijke beleidsdoelstellingen waar Warmtenetwerk Zaanstad aan moet bijdragen op het gebied van klimaat en de energietransitie. Naast het gemeentelijk beleid hebben wij ook documentatie van de deelneming Warmtenetwerk Zaanstad zelf onderzocht. Het gaat met name om de oprichtingsakte, de aandeelhoudersovereenkomst en statuten, maar ook om de annual/operational businessplannen, de kwartaalrapportages en de jaarstukken.

Interview

 • Interviws: Naast documentenanalyse hebben wij interviews gehouden met ambtenaren die in het heden en het verleden betrokken zijn geweest bij het dossier. Op bestuurlijk niveau is gesproken met de huidige en voormalige wethouders Financiën en Duurzaamheid, en met de directeur van de deelneming Warmtenetwerk Zaanstad. In totaal hebben wij zestien respondenten geïnterviewd. Sommige respondenten hebben we meerdere keren geïnterviewd.

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

-

Zeist (2023)

Documentonderzoek

 • Documentstudie: er zijn zoveel mogelijk openbare documenten verzameld en geanalyseerd. Daarbij is zowel gekeken naar beleidsdocumenten van de gemeente Zeist als naar publicaties van andere betrokken partijen en stakeholders.

Interview

 • Interviews: er zijn negen interviews afgenomen, waarin de onderzoekers in totaal met dertien mensen hebben gesproken. Daarbij ging het om medewerkers van de gemeente Zeist en medewerkers van andere relevante organisaties, zoals Stichting Energie Zeist, Duurzame Energiecoöperatie Zeist, de woningcorporatie Woongoed Zeist en de regionale elektriciteits- en gasnetbeheerder Stedin.

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

 • Kwantitatieve analyse: op basis van data verkregen uit de documentstudie en andere openbare kengetallen is een berekening gemaakt van de verwachte resultaten van de geplande acties en zijn deze afgezet tegen de in de routekaart gestelde doelen.

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

-

Zuidelijke Rekenkamer (Noord-Brabant en Limburg) (2021)

Documentonderzoek

 • Documentonderzoek

Interview

-

Dossieronderzoek

-

Casusonderzoek

-

Financiële analyse

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Bijeenkomsten

-

Overige activiteiten

-

Handleiding

Bovenaan iedere pagina in dit metadossier vind je de hoofdonderwerpen uit de rapporten. Bij de hoofdonderwerpen Onderzoeksopzet en Uitkomsten hebben we (onder de paginatitel) ook de mogelijkheid gemaakt om te switchen tussen onderdelen. In Onderzoeksopzet kun je switchen tussen Hoofdvragen, Normen en Onderzoeksvragen, in Uitkomsten tussen Onderzoeksvragen, Conclusies en Aanbevelingen.

Op iedere pagina kun je met de groene knop Exporteer als CSV de informatie die daar getoond wordt exporteren naar je eigen computer. De blauwe knop Rekenkamers openen zorgt er voor dat alle gemeentes op deze pagina opengeklapt worden.

In de linker kolom van iedere pagina vind je filters. Je kunt de informatie filteren op Onderwerpen en op Rekenkamers (gemeentes). Het derde filter is Inwonersaantal: hiermee kun je gemeentes selecteren die vergelijkbaar zijn met 'jouw' gemeente.

Het filter Onderwerpen is bij iedere hoofdpagina anders, omdat de onderzochte onderwerpen natuurlijk verschillen per hoofdpagina.

Als je één van de filters onder Rekenkamers of Inwonersaantal hebt geselecteerd, blijft deze aan staan, ook als je naar een andere hoofdpagina gaat. Als je bijvoorbeeld het filter '20.000 tot 50.000' inwoners hebt aangeklikt plus het filter 'Amsterdam' zie je in de resultaten steeds alle gemeentes met een inwonersaantal tussen de 20.000 en 50.000 *plus* Amsterdam.