Metadossier Energietransitie

Onderzoeksopzet

Exporteer als CSV

’s-Hertogenbosch, Oss en Tilburg (2023)

Wet- en regelgeving

 • Hoe verhouden de ambities ten aanzien van de energietransitie, die zijn opgenomen in het meest recente Bestuurs- of Coalitieakkoord van de gemeenten, zich tot de ambities opgenomen in de RES?

Beleid(sdoelen)

 • Welke doelen en ambities t.a.v. de energietransitie hebben de gemeenteraden van Breda, ’s-Hertogenbosch, Oss en Tilburg vastgesteld?
 • Hoe verhouden de ambities ten aanzien van de energietransitie, die zijn opgenomen in het meest recente Bestuurs- of Coalitieakkoord van de gemeenten, zich tot de ambities opgenomen in de RES?

Regionale Beleid(svorming)

 • Hoe verhouden de ambities ten aanzien van de energietransitie, die zijn opgenomen in het meest recente Bestuurs- of Coalitieakkoord van de gemeenten, zich tot de ambities opgenomen in de RES?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Liggen de gemeenten op koers om de gestelde doelen binnen de daarvoor afgesproken termijnen en beschikbare middelen te halen?

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Welke doelen en ambities t.a.v. de energietransitie hebben de gemeenteraden van Breda, ’s-Hertogenbosch, Oss en Tilburg vastgesteld?
 • Welke sturings- en controlemogelijkheden hebben de gemeenteraden in het kader van de gemeentelijke ambities t.a.v. energietransitie tot nu toe ingezet? Met welk effect/hoe effectief was dit?
 • Wat kunnen de gemeenteraden ten aanzien van de sturing op en controle van de energietransitie van elkaar leren?

Controlerende rol

 • Welke sturings- en controlemogelijkheden hebben de gemeenteraden in het kader van de gemeentelijke ambities t.a.v. energietransitie tot nu toe ingezet? Met welk effect/hoe effectief was dit?
 • Wat kunnen de gemeenteraden ten aanzien van de sturing op en controle van de energietransitie van elkaar leren?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Hoe wordt over de voortgang van de realisatie van de doelen aan de raad gerapporteerd?

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • Liggen de gemeenten op koers om de gestelde doelen binnen de daarvoor afgesproken termijnen en beschikbare middelen te halen?

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

 • Liggen de gemeenten op koers om de gestelde doelen binnen de daarvoor afgesproken termijnen en beschikbare middelen te halen?

Resultaat beleid Energietransitie

 • Welke doelen zijn bereikt/gedeeltelijk bereikt/niet bereikt (beknopt overzicht)?

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • Liggen de gemeenten op koers om de gestelde doelen binnen de daarvoor afgesproken termijnen en beschikbare middelen te halen?
 • Welke doelen zijn bereikt/gedeeltelijk bereikt/niet bereikt (beknopt overzicht)?

Efficiëntie beleid Energietransitie

 • Liggen de gemeenten op koers om de gestelde doelen binnen de daarvoor afgesproken termijnen en beschikbare middelen te halen?

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel (2020)

Wet- en regelgeving

 • Wat komt er op de gemeenten af? Wat zijn de te verwachten ontwikkelingen op rijksniveau en provinciaal/regionaal niveau die van invloed zijn op de vraagstelling in dit onderzoek?

Beleid(sdoelen)

 • Welke ambities hebben de gemeenten vastgelegd? Wat hebben de gemeenten voor ambities uitgesproken (gemeentebestuur en/of gemeenteraad)? Aan welke (harde en minder harde) afspraken hebben de gemeenten zich gecommitteerd?
 • Wat doen de gemeenten al? Wat hebben de gemeenten voor beleid om de energietransitie te bespoedigen en vorm te geven, onder te verdelen naar eigen vastgoed en mobiliteit en beleid voor initiatieven uit de samenleving. Hoe lang is dit beleid al van kracht?
 • Gaat het de gemeenten lukken? Hoe plausibel is het dat ambities met het ingezette beleid in de komende 5 jaar in evenredigheid tot de doelstellingen tot stand worden gebracht?

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Wat kan er beter worden gedaan, met name voor de raden? Wat is de rol van de raad? Waar kan de raad invloed uitoefenen, welke middelen worden gebruikt en waar liggen nog verbetermogelijkheden of onbenutte mogelijkheden? Hoe kan de raadsleden het comfort worden geboden dat ze goed zijn toegerust als ze moeten besluiten, adviseren en controleren?

Controlerende rol

 • Wat kan er beter worden gedaan, met name voor de raden? Wat is de rol van de raad? Waar kan de raad invloed uitoefenen, welke middelen worden gebruikt en waar liggen nog verbetermogelijkheden of onbenutte mogelijkheden? Hoe kan de raadsleden het comfort worden geboden dat ze goed zijn toegerust als ze moeten besluiten, adviseren en controleren?

Monitoring

 • Kunnen de gemeenten de voortgang in de gaten houden? Welke vorm van monitoring is wenselijk en doenlijk? En wat heeft de raad aan informatie nodig?

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Kunnen de gemeenten de voortgang in de gaten houden? Welke vorm van monitoring is wenselijk en doenlijk? En wat heeft de raad aan informatie nodig?

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

-

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

 • Waar staan de gemeenten in de energietransitie? Waar staan de gemeenten als je dat vergelijkt met de uitgesproken ambities? Zijn ze op koers?
 • Gaat het de gemeenten lukken? Hoe plausibel is het dat ambities met het ingezette beleid in de komende 5 jaar in evenredigheid tot de doelstellingen tot stand worden gebracht?

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • Gaat het de gemeenten lukken? Hoe plausibel is het dat ambities met het ingezette beleid in de komende 5 jaar in evenredigheid tot de doelstellingen tot stand worden gebracht?

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Alphen aan den Rijn (2023)

Wet- en regelgeving

 • Hoe verhouden de ambities en doelen van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 zich tot de doelen van onder andere de Regionale Energiestrategie (RES) en de Duurzaamheidsagenda?

Beleid(sdoelen)

 • Zijn de ambities van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 hetzelfde gebleven of zijn ze bijgesteld (afgezwakt, geïntensiveerd)? Zo ja, wat was de motivering om ze bij te stellen?
 • Zijn de ambities van Alphen aan den Rijn hetzelfde gebleven of zijn ze bijgesteld (afgezwakt, geïntensiveerd)? Zo ja, wat was de motivering om ze bij te stellen?
 • Hoe verhouden de ambities en doelen van het Energieakkoord zich tot de doelen van onder andere de Regionale Energiestrategie (RES) en de Duurzaamheidsagenda?
 • Stuurt de regio aan op een verlenging (vernieuwing) van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 in 2025?
 • Hoe verhouden de ambities en doelen van de gemeente Alphen aan den Rijn zich met de doelen van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025?
 • Stuurt Alphen aan den Rijn aan op een verlenging (vernieuwing) van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 in 2025?
 • Heeft de betrokkenheid van de gemeenteraad uit meer bestaan dan alleen de formele besluitvorming? Zo ja, heeft die betrokkenheid bijgedragen aan de aanpassing of invulling van de ambities en doelstellingen?

Regionale Beleid(svorming)

 • Zijn de ambities van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 hetzelfde gebleven of zijn ze bijgesteld (afgezwakt, geïntensiveerd)? Zo ja, wat was de motivering om ze bij te stellen?
 • Hoe werken de gemeenten in de regio samen aan het Energieakkoord, en wat is de rol van de gemeente Alphen aan den Rijn hierbij?
 • Hoe verhouden de ambities en doelen van het Energieakkoord zich tot de doelen van onder andere de Regionale Energiestrategie (RES) en de Duurzaamheidsagenda?
 • Stuurt de regio aan op een verlenging (vernieuwing) van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 in 2025?
 • Hoe verhouden de ambities en doelen van de gemeente Alphen aan den Rijn zich met de doelen van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025?
 • Stuurt Alphen aan den Rijn aan op een verlenging (vernieuwing) van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 in 2025?
 • Op welke wijze is de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn betrokken (geweest) bij de totstandkoming van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 , bij de monitoring van de uitvoering, en de eventuele bijstelling?
 • Heeft de betrokkenheid van de gemeenteraad uit meer bestaan dan alleen de formele besluitvorming? Zo ja, heeft die betrokkenheid bijgedragen aan de aanpassing of invulling van de ambities en doelstellingen?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Welke inspanningen zijn vanuit Alphen aan den Rijn (extra) nodig om de ambities van 2025 te halen?
 • Stuurt Alphen aan den Rijn aan op een verlenging (vernieuwing) van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 in 2025?

Kaderstellende rol

 • Stuurt Alphen aan den Rijn aan op een verlenging (vernieuwing) van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 in 2025?
 • Op welke wijze is de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn betrokken (geweest) bij de totstandkoming van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 , bij de monitoring van de uitvoering, en de eventuele bijstelling?
 • Heeft de betrokkenheid van de gemeenteraad uit meer bestaan dan alleen de formele besluitvorming? Zo ja, heeft die betrokkenheid bijgedragen aan de aanpassing of invulling van de ambities en doelstellingen?

Controlerende rol

 • Op welke wijze is de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn betrokken (geweest) bij de totstandkoming van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025, bij de monitoring van de uitvoering, en de eventuele bijstelling?
 • Heeft de betrokkenheid van de gemeenteraad uit meer bestaan dan alleen de formele besluitvorming? Zo ja, heeft die betrokkenheid bijgedragen aan de aanpassing of invulling van de ambities en doelstellingen?

Monitoring

 • Op welke wijze wordt de uitvoering en haalbaarheid van de ambitie van Alphen aan den Rijn gemonitord? Welke indicatoren worden gehanteerd?
 • Op welke wijze is de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn betrokken (geweest) bij de totstandkoming van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025, bij de monitoring van de uitvoering, en de eventuele bijstelling?

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • Wat is de huidige stand van zaken van de geplande acties, pilots en projecten van Alphen aan den Rijn?
 • Welke inspanningen zijn vanuit Alphen aan den Rijn (extra) nodig om de ambities van 2025 te halen?

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

 • Wat is de huidige stand van zaken van de geplande acties, pilots en projecten van Alphen aan den Rijn?

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

 • Welke resultaten zijn met het oog op de ambities van 2025 van Alphen aan den Rijn bereikt?
 • Welke inspanningen zijn vanuit Alphen aan den Rijn (extra) nodig om de ambities van 2025 te halen?

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Amsterdam (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Wat is een duurzame warmtevoorziening en welke opties zijn er?
 • Aan welke criteria moet het beleid ten aanzien van het verduurzamen van de warmtevoorziening voldoen om als weloverwogen te kunnen worden beschouwd?
 • Wat was het beleid ten aanzien van het verduurzamen van de warmtevoorziening in Amsterdam in de periode 2005-2018?
 • Voor welke positie, rol en instrumenten heeft de gemeente Amsterdam in het in vraag 2 bedoelde beleid gekozen?
 • In hoeverre kan het beleid met de daarbij horende rollen en instrumenten als weloverwogen worden beschouwd?

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Op welke wijze wordt de gemeenteraad betrokken bij de plan- en besluitvorming?

Controlerende rol

 • Op welke wijze wordt de gemeenteraad betrokken bij de plan- en besluitvorming?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

-

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Apeldoorn (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Waar staat de gemeente Apeldoorn qua ambitie en realisatie ten aanzien van de energietransitie (energiebesparing en duurzame energieopwekking)?
 • Zijn de doelen van de Uitvoeringsagenda haalbaar?
 • Hoe doet Apeldoorn het in ambitie, prestatie en mate van integraliteit in vergelijking met enkele gemeenten van dezelfde grootte?
 • Welke instrumenten en partners kan een gemeente bij de energietransitie inzetten en wat zet de gemeente Apeldoorn daarvan nu effectief in, resp. waar liggen kansen (instrumenten, partners, voorbeeldprojecten waar Apeldoorn van kan leren; wat is bereikbaar met nieuwe methoden als design thinking)?

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

 • Wat kan de raad van de gemeente Apeldoorn voor het overige doen om zijn rol in de transitie goed te nemen, bijv. door voorwaarden (organisatie, financiering en netwerking) verbeteren?

Begroting/Jaarverslag

 • Wat kan de raad van de gemeente Apeldoorn voor het overige doen om zijn rol in de transitie goed te nemen, bijv. door voorwaarden (organisatie, financiering en netwerking) verbeteren?

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Wat kan de raad van de gemeente Apeldoorn voor het overige doen om zijn rol in de transitie goed te nemen, bijv. door voorwaarden (organisatie, financiering en netwerking) verbeteren?

Controlerende rol

 • Wat kan de raad van de gemeente Apeldoorn voor het overige doen om zijn rol in de transitie goed te nemen, bijv. door voorwaarden (organisatie, financiering en netwerking) verbeteren?

Monitoring

 • Wat is een passende methodiek of vorm van monitoring die de gemeenteraad in staat stelt om de vooruitgang in de energietransitie goed te volgen en het effect van gemeentelijke inspanningen meetbaar en afrekenbaar te maken?

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Wat is een passende methodiek of vorm van monitoring die de gemeenteraad in staat stelt om de vooruitgang in de energietransitie goed te volgen en het effect van gemeentelijke inspanningen meetbaar en afrekenbaar te maken?

Organisatie energietransitie

 • Wat kan de raad van de gemeente Apeldoorn voor het overige doen om zijn rol in de transitie goed te nemen, bijv. door voorwaarden (organisatie, financiering en netwerking) verbeteren?

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • Welke instrumenten en partners kan een gemeente bij de energietransitie inzetten en wat zet de gemeente Apeldoorn daarvan nu effectief in, resp. waar liggen kansen (instrumenten, partners, voorbeeldprojecten waar Apeldoorn van kan leren; wat is bereikbaar met nieuwe methoden als design thinking)?

Opwek

 • Waar staat de gemeente Apeldoorn qua ambitie en realisatie ten aanzien van de energietransitie (energiebesparing en duurzame energieopwekking)?

Besparing

 • Waar staat de gemeente Apeldoorn qua ambitie en realisatie ten aanzien van de energietransitie (energiebesparing en duurzame energieopwekking)?

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

 • Welke instrumenten en partners kan een gemeente bij de energietransitie inzetten en wat zet de gemeente Apeldoorn daarvan nu effectief in, resp. waar liggen kansen (instrumenten, partners, voorbeeldprojecten waar Apeldoorn van kan leren; wat is bereikbaar met nieuwe methoden als design thinking)?

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

 • Hoe doet Apeldoorn het in ambitie, prestatie en mate van integraliteit in vergelijking met enkele gemeenten van dezelfde grootte?

Resultaat beleid Energietransitie

 • Waar staat de gemeente Apeldoorn qua ambitie en realisatie ten aanzien van de energietransitie (energiebesparing en duurzame energieopwekking)?

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • Welke instrumenten en partners kan een gemeente bij de energietransitie inzetten en wat zet de gemeente Apeldoorn daarvan nu effectief in, resp. waar liggen kansen (instrumenten, partners, voorbeeldprojecten waar Apeldoorn van kan leren; wat is bereikbaar met nieuwe methoden als design thinking)?

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

BEL gemeenten (Blaricum, Eemnes en Laren ) (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welke maatregelen treffen de gemeenten om tegen te gaan dat de risico’s zich voordoen en houden ze hierbij ook rekening met de nu bekende risico’s vanwege de klimaatverandering?

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Hoe doelmatig is het energietransitiebeleid van de BEL-gemeenten voor wat betreft inzet van mensen, middelen en gebruikte instrumenten?

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Wordt de raad van elke gemeente voldoende geïnformeerd om te kunnen controleren of de sturing op de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de energietransitie toereikend is?

Organisatie energietransitie

 • Hoe doelmatig is het energietransitiebeleid van de BEL-gemeenten voor wat betreft inzet van mensen, middelen en gebruikte instrumenten?
 • Welke maatregelen treffen de gemeenten om tegen te gaan dat de risico’s zich voordoen en houden ze hierbij ook rekening met de nu bekende risico’s vanwege de klimaatverandering?

(Strategisch) personeel(sbeleid)

 • Hoe doelmatig is het energietransitiebeleid van de BEL-gemeenten voor wat betreft inzet van mensen, middelen en gebruikte instrumenten?

Uitvoering energietransitie

-

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

 • Hoe effectief is het energietransitiebeleid van de BEL-gemeenten voor wat betrefde mate waarin verschillende maatschappelijke geledingen - zoals inwoners, bedrijven, gemeente - verzekerd zijn van toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie?
 • Hoe effectief is het energietransitiebeleid van de BEL-gemeenten voor wat betreft de mate waarin verschillende maatschappelijke geledingen - zoals inwoners, bedrijven, gemeente - (kunnen) bijdragen aan de CO2-reductie?

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • Hoe effectief is het energietransitiebeleid van de BEL-gemeenten voor wat betreft het halen van doelstellingen?
 • Hoe effectief is het energietransitiebeleid van de BEL-gemeenten voor wat betrefde mate waarin verschillende maatschappelijke geledingen - zoals inwoners, bedrijven, gemeente - verzekerd zijn van toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie?
 • Hoe effectief is het energietransitiebeleid van de BEL-gemeenten voor wat betreft de mate waarin verschillende maatschappelijke geledingen - zoals inwoners, bedrijven, gemeente - (kunnen) bijdragen aan de CO2-reductie?
 • Welke risico’s signaleren de gemeenten voor het welslagen van de transitie (denk bijvoorbeeld aan externe factoren, draagvlak bij inwoners en bedrijven, dichtdraaien gaskraan)?
 • Welke maatregelen treffen de gemeenten om tegen te gaan dat de risico’s zich voordoen en houden ze hierbij ook rekening met de nu bekende risico’s vanwege de klimaatverandering?

Efficiëntie beleid Energietransitie

 • Hoe doelmatig is het energietransitiebeleid van de BEL-gemeenten voor wat betreft inzet van mensen, middelen en gebruikte instrumenten?

Bergeijk (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Wat is de actuele stand van zaken bij het thema: energieneutraliteit bij de gemeente?

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

 • Wat is de actuele stand van zaken bij het thema: energieneutraliteit bij de gemeente?
 • Hoe vult de gemeente haar rollen tot nu toe in bij de thema’s: energieneutraliteit bij woningen, utiliteitsbouw, bedrijven (incl. landbouw) en verkeer en duurzame energieopwekking?
 • Waar liggen kansen om (nog) dichter bij het gestelde einddoel te komen?

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • Wat is de actuele stand van zaken bij het thema: energieneutraliteit bij de gemeente?
 • Hoe vult de gemeente haar rollen tot nu toe in bij de thema’s: energieneutraliteit bij woningen, utiliteitsbouw, bedrijven (incl. landbouw) en verkeer en duurzame energieopwekking?
 • Waar liggen kansen om (nog) dichter bij het gestelde einddoel te komen?

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • Waar liggen kansen om (nog) dichter bij het gestelde einddoel te komen?

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Breda (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Wat waren en zijn de doelen en maatregelen van Breda?

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Hoe kan de raad van Breda meer/beter sturen op doelen?

Controlerende rol

 • Hoe kan de raad van Breda meer/beter sturen op doelen?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • Wat is inmiddels bereikt?
 • Wat kan Breda nog meer doen?

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

 • Wat is inmiddels bereikt?
 • Wat kan Breda nog meer doen?

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Den Haag (2023)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Heeft de gemeente tijdig en duidelijke beleidskaders uitgewerkt voor bewonersparticipatie in de energietransitie?

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

 • Heeft de gemeente tijdig en duidelijke uitvoeringskaders uitgewerkt voor bewonersparticipatie in de energietransitie?

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • Geeft de gemeente bewoners de ruimte om te participeren?

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Den Helder (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Hoe is het duurzaamheidsbeleid inhoudelijk en procesmatig vormgegeven?
 • Zijn de uitgangspunten en jaarlijkse bijstellingen voldoende concreet geformuleerd?
 • Wat is de stand van zaken van het beleid? Waar staat de gemeente met betrekking tot de realisatie van doelen en ambities?

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Kent het beleid op onderdelen een model of modellen van monitoring en is dat effectief?

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

 • Hoe is het duurzaamheidsbeleid inhoudelijk en procesmatig vormgegeven?

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • Wat is de stand van zaken van het beleid? Waar staat de gemeente met betrekking tot de realisatie van doelen en ambities?

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

 • Hoe verloopt de samenwerking tussen gemeente en stakeholders in de gemeente?

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

 • Wat is de stand van zaken van het beleid? Waar staat de gemeente met betrekking tot de realisatie van doelen en ambities?

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • Kent het beleid op onderdelen een model of modellen van monitoring en is dat effectief?

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Eindhoven (2017)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Wat is de begripsdefiniëring van duurzaamheid?
 • Wat is de visie, wat zijn doelen, middelen en werkwijzen?
 • Wat zijn toekomstige opgaven?

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

 • Wat is de visie, wat zijn doelen, middelen en werkwijzen?
 • Welke partijen zijn betrokken en wat zijn taken en verantwoordelijkheden?
 • Wat zijn condities voor succes?

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • Hoe verlopen processen, de in- en externe samenwerking, hoe is de beheersing, hoe is de governance, wat is de rol van innovatie, opdrachtgevers/-nemers?
 • Wat zijn risico’s?
 • Wat zijn condities voor succes?

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

 • Hoe verlopen processen, de in- en externe samenwerking, hoe is de beheersing, hoe is de governance, wat is de rol van innovatie, opdrachtgevers/-nemers?

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Harlingen (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Op welke wijze heeft de gemeente Harlingen duurzaamheid gedefinieerd en geoperationaliseerd?
 • In hoeverre is het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Harlingen toekomstbestendig?

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Staan (incidentele) investeringen in verhouding tot het gesorteerde effect?

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • In hoeverre kan de raad haar kaderstellende en controlerende rol inzake duurzaamheidsbeleid uitvoeren?
 • In hoeverre heeft de raad haar kaderstellende en controlerende rol inzake duurzaamheidbeleid uitgevoerd?

Controlerende rol

 • In hoeverre kan de raad haar kaderstellende en controlerende rol inzake duurzaamheidsbeleid uitvoeren?
 • In hoeverre heeft de raad haar kaderstellende en controlerende rol inzake duurzaamheidbeleid uitgevoerd?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Is het transparant en navolgbaar hoeveel middelen al met al besteed worden aan duurzaamheid?

Informatievoorziening kaderstelling

 • In hoeverre is de informatievoorziening richting de raad over het duurzaamheidsbeleid voldoende?

Informatievoorziening controle

 • Is het transparant en navolgbaar hoeveel middelen al met al besteed worden aan duurzaamheid?
 • In hoeverre is de informatievoorziening richting de raad over het duurzaamheidsbeleid voldoende?

Organisatie energietransitie

 • In hoeverre is er uitvoering gegeven aan de geformuleerde ambities en speerpunten en in hoeverre zijn deze ambities behaald?
 • Is er sprake van adequate kostenbewaking binnen projecten?

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • In hoeverre is er uitvoering gegeven aan de geformuleerde ambities en speerpunten en in hoeverre zijn deze ambities behaald?
 • Is er sprake van adequate kostenbewaking binnen projecten?

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

 • In hoeverre is er uitvoering gegeven aan de geformuleerde ambities en speerpunten en in hoeverre zijn deze ambities behaald?
 • Hoe ontwikkelt duurzaamheid in de gemeente Harlingen zich (op basis van bestaande benchmarks en onderzoeken), in relatie tot de gestelde doelen?

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • In hoeverre worden met de uitgevoerde maatregelen de afspraken uit het energieakkoord behaald?

Efficiëntie beleid Energietransitie

 • Wordt het (eenmalige) budget voor duurzaamheid doelmatig besteed?
 • Staan (incidentele) investeringen in verhouding tot het gesorteerde effect?
 • Is er sprake van adequate kostenbewaking binnen projecten?
 • Is het transparant en navolgbaar hoeveel middelen al met al besteed worden aan duurzaamheid?

Hilversum (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Wat zijn de beleidsvoornemens van de gemeente Hilversum ten aanzien van duurzaamheid?
 • Welke invloed heeft het participatieproces (met en tussen de gemeente, gemeenteraad, inwoners, regio, net- en energiebeheerders en woningcorporaties) gehad op de besluitvorming?
 • Op welke wijze wil de gemeente Hilversum het besluitvormingsproces rondom de warmtetransitie gaan regisseren en hoe zorgt de gemeente ervoor dat lokale beleidsprioriteiten hierin geborgd worden?

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Welke rol ziet de gemeente Hilversum voor zichzelf: sturend, co-creërend, faciliterend?
 • Op welke wijze wil de gemeente Hilversum het besluitvormingsproces rondom de warmtetransitie gaan regisseren en hoe zorgt de gemeente ervoor dat lokale beleidsprioriteiten hierin geborgd worden?

Kaderstellende rol

 • Welke rol ziet de gemeente Hilversum voor zichzelf: sturend, co-creërend, faciliterend?
 • Op welke wijze wil de gemeente Hilversum het besluitvormingsproces rondom de warmtetransitie gaan regisseren en hoe zorgt de gemeente ervoor dat lokale beleidsprioriteiten hierin geborgd worden?

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • Welke steun hebben de bewonersinitiatieven van de gemeente Hilversum gekregen?
 • Wat verwachten de inwoners van Hilversum van hun gemeente, zijn zij bekend met de beleidsdoelen van de gemeente, weten ze waar ze terechtkunnen voor advies en ondersteuning, en op welke wijze zien zij hun rol en betrokkenheid bij het opstellen van bijvoorbeeld wijkplannen?
 • Op welke wijze zijn inwoners tot dusverre betrokken bij het duurzaamheidsbeleid en hoe wil de gemeente inwoners betrekken in de warmtetransitie, bijvoorbeeld bij het opstellen van wijkplannen?

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

 • Wat zijn de belangrijke partijen in de energie- en warmtetransitie van de gemeente Hilversum en welke bewonersinitiatieven zijn er?
 • Welke rol ziet de gemeente Hilversum voor de belangrijke partijen?
 • Hoe zien deze partijen hun eigen rol en wat verwachten ze van de gemeente Hilversum?

Rol inwoners en bedrijven

 • Wat zijn de belangrijke partijen in de energie- en warmtetransitie van de gemeente Hilversum en welke bewonersinitiatieven zijn er?
 • Welke rol ziet de gemeente Hilversum voor de belangrijke partijen?
 • Hoe zien deze partijen hun eigen rol en wat verwachten ze van de gemeente Hilversum?
 • Wat verwachten de inwoners van Hilversum van hun gemeente, zijn zij bekend met de beleidsdoelen van de gemeente, weten ze waar ze terechtkunnen voor advies en ondersteuning, en op welke wijze zien zij hun rol en betrokkenheid bij het opstellen van bijvoorbeeld wijkplannen?
 • Op welke wijze zijn inwoners tot dusverre betrokken bij het duurzaamheidsbeleid en hoe wil de gemeente inwoners betrekken in de warmtetransitie, bijvoorbeeld bij het opstellen van wijkplannen?

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Hoeksche Waard (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welke stappen zijn genomen om energieneutraal te worden? Wat zijn aanvullende mogelijkheden om de doelstelling te realiseren?
 • Welke beleidsinstrumenten worden in andere gemeenten genomen die mogelijk ook voor Hoeksche Waard interessant zijn (best practices)?
 • Hoe is burgerparticipatie georganiseerd en hoe worden de inzichten die zijn opgehaald bij inwoners verwerkt in het energiebeleid?

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Wat is de rol van de gemeenteraad in het energiebeleid? Wordt deze voldoende in staat gesteld om de kaderstellende en controlerende rol te vervullen?

Controlerende rol

 • Wat is de rol van de gemeenteraad in het energiebeleid? Wordt deze voldoende in staat gesteld om de kaderstellende en controlerende rol te vervullen?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

 • Welke stappen zijn genomen om energieneutraal te worden? Wat zijn aanvullende mogelijkheden om de doelstelling te realiseren?

(Strategisch) personeel(sbeleid)

 • Is er in de ambtelijke organisatie in voldoende mate capaciteit en kennis aanwezig om het beleid uit te voeren?

Uitvoering energietransitie

 • Welke stappen zijn genomen om energieneutraal te worden? Wat zijn aanvullende mogelijkheden om de doelstelling te realiseren?

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

 • Hoe is burgerparticipatie georganiseerd en hoe worden de inzichten die zijn opgehaald bij inwoners verwerkt in het energiebeleid?

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • Wat is de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid?

Efficiëntie beleid Energietransitie

 • Wat is de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid?

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Kaders: beleid en maatregelen?

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Monitoring: Kent het beleid op onderdelen een model of modellen van monitoring en is dat effectief?

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

-

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

 • Resultaten: Welke resultaten (prestaties en effecten) zijn bereikt en welke additionele inspanningen zijn nodig?

Resultaat beleid Energietransitie

 • Resultaten: Welke resultaten (prestaties en effecten) zijn bereikt en welke additionele inspanningen zijn nodig?

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • Resultaten: Welke resultaten (prestaties en effecten) zijn bereikt en welke additionele inspanningen zijn nodig?

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Hoogheemraadschap van Rijnland (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welk beleid wordt gevoerd met betrekking tot het beleggen van de verantwoordelijkheid voor compenserende maatregelen (zonneweide, windmolen, biogas, etc.)?
 • Wat is het beleid om de uitstoot van andere schadelijke gassen (methaan, lachgas, etc.) die in het zuiveringsproces vrijkomen, te reduceren?

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

 • Zijn de kosten voor het behalen van die doelstellingen in de Planning- en Controlecyclus (MJP en Programmabegroting) reëel en zijn alle variabelen meegenomen in de berekeningen hiervoor?
 • Hoe worden energie-effecten bezien en meegewogen bij nieuwe besluiten over aanschaf van goederen en diensten, bij nieuwe besluiten over investeringen en bij nieuwe besluiten over wijzigingen van de bedrijfsvoering?

Uitgaven

 • Hoe worden energie-effecten bezien en meegewogen bij nieuwe besluiten over aanschaf van goederen en diensten, bij nieuwe besluiten over investeringen en bij nieuwe besluiten over wijzigingen van de bedrijfsvoering?

Sturende rol college

 • Hoe worden energie-effecten bezien en meegewogen bij nieuwe besluiten over aanschaf van goederen en diensten, bij nieuwe besluiten over investeringen en bij nieuwe besluiten over wijzigingen van de bedrijfsvoering?

Kaderstellende rol

 • Wat heeft de VV nodig om haar kaderstellende en controlerende taken in te vullen bij een programma dat nog in ontwikkeling is?

Controlerende rol

 • Wat heeft de VV nodig om haar kaderstellende en controlerende taken in te vullen bij een programma dat nog in ontwikkeling is?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Op welke wijze werd de VV over de voortgang van het realiseren van de doelstelling geïnformeerd?

Organisatie energietransitie

 • Hoe worden maximale doeltreffendheid en doelmatigheid nagestreefd, rekening houdend met organisatorische, juridische, financiële en andere consequenties van mogelijke constructies als: eigen beheer, uitbesteden, samenwerking met derden, etc.?

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • Hoe worden energie-effecten bezien en meegewogen bij nieuwe besluiten over aanschaf van goederen en diensten, bij nieuwe besluiten over investeringen en bij nieuwe besluiten over wijzigingen van de bedrijfsvoering?

Opwek

 • Welk beleid wordt gevoerd met betrekking tot het beleggen van de verantwoordelijkheid voor compenserende maatregelen (zonneweide, windmolen, biogas, etc.)?

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • In hoeverre draagt het ingezette beleid, inclusief het in november 2020 door de VV geaccordeerde uitvoeringsprogramma tot en met 2025, daadwerkelijk bij aan het behalen van de geformuleerde doelstellingen voor de energietransitie (energieneutraal)?
 • Welk niveau van energieneutraliteit bereikt Rijnland met de maatregelen en plannen waarvoor tot en met het budgetjaar 2021 akkoord is gegeven?
 • Zijn de plannen voor de jaren erna voldoende om energieneutraliteit in 2030 te bereiken?
 • Hoe groot is de uitdaging om energieneutraliteit te bereiken, in verhouding tot de uitdaging om CO2-neutraliteit te bereiken?
 • Hoe worden maximale doeltreffendheid en doelmatigheid nagestreefd, rekening houdend met organisatorische, juridische, financiële en andere consequenties van mogelijke constructies als: eigen beheer, uitbesteden, samenwerking met derden, etc.?

Efficiëntie beleid Energietransitie

 • Hoe worden maximale doeltreffendheid en doelmatigheid nagestreefd, rekening houdend met organisatorische, juridische, financiële en andere consequenties van mogelijke constructies als: eigen beheer, uitbesteden, samenwerking met derden, etc.?
 • Zijn de kosten voor het behalen van die doelstellingen in de Planning- en Controlecyclus (MJP en Programmabegroting) reëel en zijn alle variabelen meegenomen in de berekeningen hiervoor?
 • Hoe worden energie-effecten bezien en meegewogen bij nieuwe besluiten over aanschaf van goederen en diensten, bij nieuwe besluiten over investeringen en bij nieuwe besluiten over wijzigingen van de bedrijfsvoering?

Krimpenerwaard (2023)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welke partijen waren betrokken bij de RES 1.0 en hoe verhield de raad van Krimpenerwaard zich tot andere partijen?
 • Welke partijen zijn betrokken bij het huidige RES-traject en hoe verhoudt de raad zich tot andere partijen?
 • Wat is de planning bij de (onderdelen van) het huidige RES-traject?

Regionale Beleid(svorming)

 • Welke partijen waren betrokken bij de RES 1.0 en hoe verhield de raad van Krimpenerwaard zich tot andere partijen?
 • Welke partijen zijn betrokken bij het huidige RES-traject en hoe verhoudt de raad zich tot andere partijen?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Welke partijen waren betrokken bij de RES 1.0 en hoe verhield de raad van Krimpenerwaard zich tot andere partijen?
 • Hoe verliep de samenwerking van de raad bij de RES 1.0?
 • Op welke wijze heeft de gemeenteraad van Krimpenerwaard zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol ingevuld?
 • Welke partijen zijn betrokken bij het huidige RES-traject en hoe verhoudt de raad zich tot andere partijen?
 • Wat is de planning bij de (onderdelen van) het huidige RES-traject?
 • Op welke wijze of tijdens welke momenten kunnen raadsleden hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol vormgeven bij het huidige RES-traject?
 • Hoe geven andere gemeenteraden hun rol in het RES-traject vorm?
 • Zijn er mogelijkheden om de rol van de gemeenteraad te versterken bij het tot stand komen van het RES-traject?

Controlerende rol

 • Op welke wijze heeft de gemeenteraad van Krimpenerwaard zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol ingevuld?
 • Op welke wijze of tijdens welke momenten kunnen raadsleden hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol vormgeven bij het huidige RES-traject?
 • Hoe geven andere gemeenteraden hun rol in het RES-traject vorm?
 • Zijn er mogelijkheden om de rol van de gemeenteraad te versterken bij het tot stand komen van het RES-traject?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

-

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Leeuwarden (2018)

Wet- en regelgeving

Waar staat de gemeente Leeuwarden qua ambitie en realisatie ten aanzien van de energietransitie (energiebesparing en duurzame energieopwekking)?

Beleid(sdoelen)

 • Zijn de doelen van op het gebied van energie en duurzaamheid voldoende SMART geformuleerd?
 • Welke instrumenten en partners kan een gemeente bij de energietransitie inzetten en welke zet de gemeente Leeuwarden daarvan nu effectief in, respectievelijk, waar liggen kansen, dan wel mogelijkheden?

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Wat is een passende methodiek of vorm van monitoring die de gemeenteraad in staat stelt om de vooruitgang in de energietransitie goed te volgen en het effect van gemeentelijke inspanningen meetbaar en afrekenbaar te maken?

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Wat is een passende methodiek of vorm van monitoring die de gemeenteraad in staat stelt om de vooruitgang in de energietransitie goed te volgen en het effect van gemeentelijke inspanningen meetbaar en afrekenbaar te maken?

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • Welke instrumenten en partners kan een gemeente bij de energietransitie inzetten en welke zet de gemeente Leeuwarden daarvan nu effectief in, respectievelijk, waar liggen kansen, dan wel mogelijkheden?

Opwek

Waar staat de gemeente Leeuwarden qua ambitie en realisatie ten aanzien van de energietransitie (energiebesparing en duurzame energieopwekking)?

Besparing

Waar staat de gemeente Leeuwarden qua ambitie en realisatie ten aanzien van de energietransitie (energiebesparing en duurzame energieopwekking)?

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

 • Welke instrumenten en partners kan een gemeente bij de energietransitie inzetten en welke zet de gemeente Leeuwarden daarvan nu effectief in, respectievelijk, waar liggen kansen, dan wel mogelijkheden?

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

Waar staat de gemeente Leeuwarden qua ambitie en realisatie ten aanzien van de energietransitie (energiebesparing en duurzame energieopwekking)?

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • Welke instrumenten en partners kan een gemeente bij de energietransitie inzetten en welke zet de gemeente Leeuwarden daarvan nu effectief in, respectievelijk, waar liggen kansen, dan wel mogelijkheden?

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Middelburg (2022)

Wet- en regelgeving

 • Hoe verhouden de door de gemeente geformuleerde doelen zich tot Europese, landelijke en provinciale doelen?

Beleid(sdoelen)

 • Hoe heeft de gemeente het begrip duurzaamheid gedefinieerd?
 • Welke doelen zijn geformuleerd op het gebied van duurzaamheid?
 • Hoe verhouden de door de gemeente geformuleerde doelen zich tot Europese, landelijke en provinciale doelen?
 • Hoe zijn de verschillende doelstellingen vertaald naar instrumenten, maatregelen en randvoorwaarden en welke kosten zijn hiermee gemoeid?

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

 • Hoe zijn de verschillende doelstellingen vertaald naar instrumenten, maatregelen en randvoorwaarden en welke kosten zijn hiermee gemoeid?

Begroting/Jaarverslag

 • Hoe zijn de verschillende doelstellingen vertaald naar instrumenten, maatregelen en randvoorwaarden en welke kosten zijn hiermee gemoeid?

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-Hoe heeft de raad invulling gegeven aan zijn kaderstellende en controlerende taakstelling waar het gaat om duurzaamheidsvraagstukken?

Controlerende rol

 • Hoe heeft de raad invulling gegeven aan zijn kaderstellende en controlerende taakstelling waar het gaat om duurzaamheidsvraagstukken?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

 • Hoe zijn de verschillende doelstellingen vertaald naar instrumenten, maatregelen en randvoorwaarden en welke kosten zijn hiermee gemoeid?

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • In hoeverre zijn de doelen gerealiseerd en ligt de gemeente hierbij op koers richting het uiteindelijke doel?

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

 • In hoeverre zijn de doelen gerealiseerd en ligt de gemeente hierbij op koers richting het uiteindelijke doel?

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • In hoeverre zijn de doelen gerealiseerd en ligt de gemeente hierbij op koers richting het uiteindelijke doel?

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Nijmegen (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Hoe is de besluitvorming over het warmtenetop de verschillende ijkmomenten tot stand gekomen?
 • Welke alternatieven voor warmtelevering zijn er afgewogen? En wat had daarbij verwacht mogen worden?
 • Welke criteria (technische, beheersmatige, financiële (voor de gemeente én voor bewoners)) zijn gebruikt om de alternatieven met elkaar te kunnen vergelijken? Hoe verhouden deze zich tot het energie- en duurzaamheidsbeleid van de gemeente? En wat had op dat vlak verder verwacht mogen worden?
 • Hoe is omgegaan met ervaringen, nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten?
 • In hoeverre is er zicht op de bijdrage die het warmtenet levert aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente? En hoe verhoudt zich dat tot de verwachtingen vooraf?

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

 • Wat is de financiële bijdrage van de gemeente Nijmegen aan het warmtenet? In welke vorm(en) is de bijdrage geleverd? Hoe verhouden de bijdragen zich tot de verwachtingen vooraf?

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Wat is de financiële bijdrage van de gemeente Nijmegen aan het warmtenet? In welke vorm(en) is de bijdrage geleverd? Hoe verhouden de bijdragen zich tot de verwachtingen vooraf?

Sturende rol college

 • Hoe is de besluitvorming over het warmtenet op de verschillende ijkmomenten tot stand gekomen?
 • Welke alternatieven voor warmtelevering zijn er afgewogen? En wat had daarbij verwacht mogen worden?
 • Welke criteria (technische, beheersmatige, financiële (voor de gemeente én voor bewoners)) zijn gebruikt om de alternatieven met elkaar te kunnen vergelijken? Hoe verhouden deze zich tot het energie- en duurzaamheidsbeleid van de gemeente? En wat had op dat vlak verder verwacht mogen worden?
 • Wat was de rol van de verschillende stakeholders (gemeente (college en raad), provincie en energiebedrijven, maar ook inwoners) in het proces?
 • Hoe is omgegaan met ervaringen, nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten?

Kaderstellende rol

 • Hoe is de besluitvorming over het warmtenet op de verschillende ijkmomenten tot stand gekomen?
 • Welke alternatieven voor warmtelevering zijn er afgewogen? En wat had daarbij verwacht mogen worden?
 • Welke criteria (technische, beheersmatige, financiële (voor de gemeente én voor bewoners)) zijn gebruikt om de alternatieven met elkaar te kunnen vergelijken? Hoe verhouden deze zich tot het energie- en duurzaamheidsbeleid van de gemeente? En wat had op dat vlak verder verwacht mogen worden?
 • Wat was de rol van de verschillende stakeholders (gemeente (college en raad), provincie en energiebedrijven, maar ook inwoners) in het proces?
 • Hoe is omgegaan met ervaringen, nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten?

Controlerende rol

 • Wat was de rol van de verschillende stakeholders (gemeente (college en raad), provincie en energiebedrijven, maar ook inwoners) in het proces?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • In hoeverre is er zicht op de bijdrage die het warmtenet levert aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente? En hoe verhoudt zich dat tot de verwachtingen vooraf?

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • In hoeverre is er zicht op de bijdrage die het warmtenet levert aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente? En hoe verhoudt zich dat tot de verwachtingen vooraf?

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

-

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

 • Wat was de rol van de verschillende stakeholders (gemeente (college en raad), provincie en energiebedrijven, maar ook inwoners) in het proces?

Rol inwoners en bedrijven

 • Wat was de rol van de verschillende stakeholders (gemeente (college en raad), provincie en energiebedrijven, maar ook inwoners) in het proces?

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • In hoeverre is er zicht op de bijdrage die het warmtenet levert aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente? En hoe verhoudt zich dat tot de verwachtingen vooraf?

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Noordelijke Rekenkamer (Drenthe, Fryslan en Groningen) (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Regionale Beleid(svorming)

 • Op welke wijze is het voorstel voor de RES tot stand gekomen?
 • Op welke wijze is het voorstel voor de RES tot stand gekomen?
 • Hoe ziet het netwerk rond de RES eruit?
 • Wie zitten aan de onderhandelingstafel (en wie niet)?
 • Welke belangen vertegenwoordigen zij?
 • Hoe hebben zij hun belangen behartigd?
 • In hoeverre hebben besluitvormende organen rekening gehouden met de belangen van de stakeholders?
 • In hoeverre hebben wensen met betrekking tot de energiestrategie een rol gespeeld in de meest recente verkiezingen voor de drie volksvertegenwoordigingen (Provinciale Staten, gemeenteraden en algemene besturen waterschap(pen) en de daaropvolgende coalitie- onderhandelingen) en wat is daarvan terug te vinden in de RES?
 • In hoeverre is tijdens het tot stand komen van de RES sprake geweest van burgerparticipatie?
 • In hoeverre wordt in het proces van totstandkoming van de RES gekeken naar wensen van de bevolking?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Hoe ziet het netwerk rond de RES eruit?
 • Wie zitten aan de onderhandelingstafel (en wie niet)?
 • Welke belangen vertegenwoordigen zij?
 • Hoe hebben zij hun belangen behartigd?
 • In hoeverre hebben besluitvormende organen rekening gehouden met de belangen van de stakeholders?

Kaderstellende rol

 • Hoe ziet het netwerk rond de RES eruit?
 • Wie zitten aan de onderhandelingstafel (en wie niet)?
 • Welke belangen vertegenwoordigen zij?
 • Hoe hebben zij hun belangen behartigd?
 • In hoeverre hebben besluitvormende organen rekening gehouden met de belangen van de stakeholders?

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

-

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

 • In hoeverre is tijdens het tot stand komen van de RES sprake geweest van burgerparticipatie?
 • In hoeverre wordt in het proces van totstandkoming van de RES gekeken naar wensen van de bevolking?

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Noordelijke Rekenkamer (Drenthe, Fryslan en Groningen) (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welke verdeling van kosten en baten vinden Provinciale en Gedeputeerde Staten in projecten voor het opwekken van duurzame energie rechtvaardig? In hoeverre hebben zij hierin een expliciete afweging gemaakt?
 • Kunnen lessen worden getrokken uit de Deense (coöperatieve) aanpak?

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Welke verdeling van kosten en baten vinden Provinciale en Gedeputeerde Staten in projecten voor het opwekken van duurzame energie rechtvaardig? In hoeverre hebben zij hierin een expliciete afweging gemaakt?
 • Hoe bewerkstelligen Gedeputeerde Staten dat kosten en baten rechtvaardig worden verdeeld?
 • Hoe is de uiteindelijke kosten-batenverdeling in de onderzochte projecten?
 • Verschilt de kosten-batenverdeling tussen coöperatieve en reguliere initiatieven? Zo ja, wat zijn de verschillen?

Sturende rol college

 • Hoe bewerkstelligen Gedeputeerde Staten dat kosten en baten rechtvaardig worden verdeeld?

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • Verschilt de kosten-batenverdeling tussen coöperatieve en reguliere initiatieven? Zo ja, wat zijn de verschillen?

Opwek

 • Welke projecten voor het opwekken van duurzame energie worden uitgevoerd?
 • Welke verdeling van kosten en baten vinden Provinciale en Gedeputeerde Staten in projecten voor het opwekken van duurzame energie rechtvaardig? In hoeverre hebben zij hierin een expliciete afweging gemaakt?

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

 • Welke projecten voor het opwekken van duurzame energie worden uitgevoerd?
 • Hoe is de uiteindelijke kosten-batenverdeling in de onderzochte projecten?

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

 • Hoe is de uiteindelijke kosten-batenverdeling in de onderzochte projecten?

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Noordoostpolder (2020)

Wet- en regelgeving

 • Welk beleid en welke doelen heeft de gemeente Noordoostpolder inclusief het buitengebied als het gaat om energietransitie en hoe verhouden deze zich tot de verplichtingen die zij met de provincie, het Rijk of anderszins bij de (markt)partijen zijn aangegaan?

Beleid(sdoelen)

 • Welk beleid en welke doelen heeft de gemeente Noordoostpolder inclusief het buitengebied als het gaat om energietransitie en hoe verhouden deze zich tot de verplichtingen die zij met de provincie, het Rijk of anderszins bij de (markt)partijen zijn aangegaan?
 • Welke rollen, instrumenten en maatregelen zet de gemeente in en welke (markt)partijen betrekt de gemeente daarbij?
 • Welke onderbouwing ten aanzien van de werking van de rol(len) en instrument(en) is beschikbaar?
 • Welke andere beleidsthema’s worden ingezet ten behoeve van de doelen op het gebied van energietransitie?
 • Hoe kan de doeltreffendheid van het beleid worden vergroot?
 • Welke lessen zijn daarbij te trekken uit het beleid van andere gemeenten?

Regionale Beleid(svorming)

 • Welk beleid en welke doelen heeft de gemeente Noordoostpolder inclusief het buitengebied als het gaat om energietransitie en hoe verhouden deze zich tot de verplichtingen die zij met de provincie, het Rijk of anderszins bij de (markt)partijen zijn aangegaan?

Budget

 • Wat is de omvang van de inzet op energietransitie in structurele en incidentele middelen / budgetten (inclusief fondsen/ subsidies)?

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Hoe stuurt de Raad op de energietransitie?

Controlerende rol

 • Hoe stuurt de Raad op de energietransitie?

Monitoring

 • Welke indicatoren worden gehanteerd voor de monitoring en evaluatie? En zijn die voor de raad beschikbaar?

Evaluatie/onderzoek

 • Welke indicatoren worden gehanteerd voor de monitoring en evaluatie? En zijn die voor de raad beschikbaar?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Welke indicatoren worden gehanteerd voor de monitoring en evaluatie? En zijn die voor de raad beschikbaar?
 • Welke informatie ontvangt de raad en is de bestaande informatievoorziening toereikend voor de raad om de voortuitgang in de energietransitie goed te volgen?

Informatievoorziening controle

 • Welke indicatoren worden gehanteerd voor de monitoring en evaluatie? En zijn die voor de raad beschikbaar?
 • Welke informatie ontvangt de raad en is de bestaande informatievoorziening toereikend voor de raad om de voortuitgang in de energietransitie goed te volgen?

Organisatie energietransitie

 • Welke rollen, instrumenten en maatregelen zet de gemeente in en welke (markt)partijen betrekt de gemeente daarbij?
 • Welke onderbouwing ten aanzien van de werking van de rol(len) en instrument(en) is beschikbaar?

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • In hoeverre ligt men op schema ten opzichte van de doelen?

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

 • Welke rollen, instrumenten en maatregelen zet de gemeente in en welke (markt)partijen betrekt de gemeente daarbij?

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

 • Welke resultaten (prestaties en effecten) zijn inmiddels geboekt en bij de gemeente bekend?
 • In hoeverre ligt men op schema ten opzichte van de doelen?

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • Welke resultaten (prestaties en effecten) zijn inmiddels geboekt en bij de gemeente bekend?
 • In hoeverre ligt men op schema ten opzichte van de doelen?
 • Hoe effectief zijn de maatregelen en de inzet van instrumenten? Waar liggen kansen, dan wel mogelijkheden?
 • Hoe kan de doeltreffendheid van het beleid worden vergroot?
 • Welke lessen zijn daarbij te trekken uit het beleid van andere gemeenten?

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Provinciale Rekenkamers (van alle provincies) (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welke ambities hebben de verschillende provincies als het gaat om energietransitie en hoe verhouden deze zich tot de verplichtingen die zij met het Rijk zijn aangegaan?
 • Welke rollen en instrumenten zetten provincies in?
 • Welke partijen betrekken de provincies?
 • Welke onderbouwing ten aanzien van de werking van de rol(len) en instrumenten is beschikbaar?
 • Welke andere beleidsthema’s worden ingezet ten behoeve van de ambities op het gebied van energietransitie?
 • Welke verschillen zijn er zichtbaar in ambitie, rolopvatting en instrumentarium tussen de provincies?
 • Welke verschillen kunnen geduid worden vanuit de verschillen in kenmerken of uitgangspositie van de provincies?
 • Welke verschillen zijn relevant om als suggestie aan één of meerdere provincies mee te geven?

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

 • Wat is de omvang van de inzet op energietransitie in structurele en incidentele middelen (inclusief revolverende fondsen)?

Begroting/Jaarverslag

 • Wat is de omvang van de inzet op energietransitie in structurele en incidentele middelen (inclusief revolverende fondsen)?
 • Wat zijn de voor de vergelijking relevante kenmerken van de provincie, waaronder de omvang van de begroting van de provincie, het aantal woningen en het aantal vestigingen per bedrijfstak in de provincie?

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Welke indicatoren worden gehanteerd voor de monitoring en evaluatie?
 • Wat zijn de voor de vergelijking relevante kenmerken van de provincie, waaronder de omvang van de begroting van de provincie, het aantal woningen en het aantal vestigingen per bedrijfstak in de provincie?
 • Wat is de omvang van het energiegebruik in TJ per provincie onderverdeeld in de verschillende sectoren?
 • Wat is de omvang van de hernieuwbare energie per provincie?

Evaluatie/onderzoek

 • Welke indicatoren worden gehanteerd voor de monitoring en evaluatie?
 • Wat zijn de voor de vergelijking relevante kenmerken van de provincie, waaronder de omvang van de begroting van de provincie, het aantal woningen en het aantal vestigingen per bedrijfstak in de provincie?
 • Wat is de omvang van het energiegebruik in TJ per provincie onderverdeeld in de verschillende sectoren?
 • Wat is de omvang van de hernieuwbare energie per provincie?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

 • Welke rollen en instrumenten zetten provincies in?
 • Welke onderbouwing ten aanzien van de werking van de rol(len) en instrumenten is beschikbaar?
 • Welke verschillen zijn er zichtbaar in ambitie, rolopvatting en instrumentarium tussen de provincies?
 • Welke verschillen kunnen geduid worden vanuit de verschillen in kenmerken of uitgangspositie van de provincies?
 • Welke verschillen zijn relevant om als suggestie aan één of meerdere provincies mee te geven?

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

-

Opwek

 • Wat is de omvang van de hernieuwbare energie per provincie?

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

 • Welke partijen betrekken de provincies?

Rol inwoners en bedrijven

 • Welke rollen en instrumenten zetten provincies in en welke partijen betrekken de provincies?
 • Wat zijn de voor de vergelijking relevante kenmerken van de provincie, waaronder de omvang van de begroting van de provincie, het aantal woningen en het aantal vestigingen per bedrijfstak in de provincie?
 • Wat is de omvang van het energiegebruik in TJ per provincie onderverdeeld in de verschillende sectoren?

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

 • Welke resultaten (prestaties en effecten) zijn inmiddels bij de provincies bekend?

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • Welke resultaten (prestaties en effecten) zijn inmiddels bij de provincies bekend?

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Randstedelijke Rekenkamer (Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland) (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Heeft besluitvorming inzake het dossier Warmtebedrijf Rotterdam op zorgvuldige wijze plaatsgevonden?

Kaderstellende rol

 • Heeft besluitvorming inzake het dossier Warmtebedrijf Rotterdam op zorgvuldige wijze plaatsgevonden?

Controlerende rol

 • Heeft besluitvorming inzake het dossier Warmtebedrijf Rotterdam op zorgvuldige wijze plaatsgevonden?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Zijn PS op toereikende wijze geïnformeerd inzake het dossier Warmtebedrijf Rotterdam?

Informatievoorziening controle

 • Zijn PS op toereikende wijze geïnformeerd inzake het dossier Warmtebedrijf Rotterdam?

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

-

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Rekenkamer Oost Nederland (Gelderland en Overijssel) (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Wat wordt door de provincie verstaan onder ‘draagvlak’ en op welke doelgroep(en) richt de provincie zich bij de opwekking van hernieuwbare energie?
 • Op welke wijze heeft de provincie draagvlak bevorderd voor de opwekking van hernieuwbare energie?
 • Welke verschillen komen daarbij uit de vergelijking tussen Gelderland en Overijssel naar voren?
 • Op welke wijze is in de geselecteerde cases ingezet op draagvlak?
 • Welke provinciale (beleids)kaders waren op dat moment van toepassing?
 • Wat heeft de provincie, voorafgaand aan het vaststellen van de kaders, gedaan ten aanzien van het draagvlak ervoor?
 • Welke aandachtspunten komen naar voren uit de onderzochte cases die bruikbaar zijn voor toekomstige initiatieven voor hernieuwbare opwek?

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Wat wordt door de provincie verstaan onder ‘draagvlak’ en op welke doelgroep(en) richt de provincie zich bij de opwekking van hernieuwbare energie?
 • Welke bevoegdheden heeft de provincie ten aanzien van (initiatieven voor) het opwekken van hernieuwbare energie?
 • Op welke wijze heeft de provincie draagvlak bevorderd voor de opwekking van hernieuwbare energie?
 • Welke verschillen komen daarbij uit de vergelijking tussen Gelderland en Overijssel naar voren?
 • Op welke wijze is in de geselecteerde cases ingezet op draagvlak?
 • Welke provinciale (beleids)kaders waren op dat moment van toepassing?
 • Wat heeft de provincie, voorafgaand aan het vaststellen van de kaders, gedaan ten aanzien van het draagvlak ervoor?
 • Welke aandachtspunten komen naar voren uit de onderzochte cases die bruikbaar zijn voor toekomstige initiatieven voor hernieuwbare opwek?

Sturende rol college

 • Welke bevoegdheden heeft de provincie ten aanzien van (initiatieven voor) het opwekken van hernieuwbare energie?
 • Op welke wijze heeft de provincie draagvlak bevorderd voor de opwekking van hernieuwbare energie?
 • Welke verschillen komen daarbij uit de vergelijking tussen Gelderland en Overijssel naar voren?

Kaderstellende rol

 • Welke bevoegdheden heeft de provincie ten aanzien van (initiatieven voor) het opwekken van hernieuwbare energie?

Controlerende rol

 • Welke bevoegdheden heeft de provincie ten aanzien van (initiatieven voor) het opwekken van hernieuwbare energie?

Monitoring

 • Op welke wijze is in de geselecteerde cases ingezet op draagvlak?
 • Wat is er bekend over (de ontwikkeling van) het draagvlak voor het initiatief?

Evaluatie/onderzoek

 • Op welke wijze is in de geselecteerde cases ingezet op draagvlak?
 • Wat is er bekend over (de ontwikkeling van) het draagvlak voor het initiatief?

Informatievoorziening sturing

 • Op welke wijze is in de geselecteerde cases ingezet op draagvlak?
 • Wat is er bekend over (de ontwikkeling van) het draagvlak voor het initiatief?

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Op welke wijze is in de geselecteerde cases ingezet op draagvlak?
 • Wat is er bekend over (de ontwikkeling van) het draagvlak voor het initiatief?

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • Op welke wijze heeft de provincie draagvlak bevorderd voor de opwekking van hernieuwbare energie?
 • Welke verschillen komen daarbij uit de vergelijking tussen Gelderland en Overijssel naar voren?
 • Op welke wijze is in de geselecteerde cases ingezet op draagvlak?
 • Wie nam wanneer het initiatief voor de hernieuwbare opwek?
 • Welke provinciale (beleids)kaders waren op dat moment van toepassing?
 • Wat heeft de provincie, voorafgaand aan het vaststellen van de kaders, gedaan ten aanzien van het draagvlak ervoor?
 • Welke activiteiten hebben betrokken partijen (initiatiefnemer, gemeente, provincie) uitgevoerd om het draagvlak voor het initiatief te vergroten?
 • Wat is er bekend over (de ontwikkeling van) het draagvlak voor het initiatief?

Opwek

'- Wat wordt door de provincie verstaan onder ‘draagvlak’ en op welke doelgroep(en) richt de provincie zich bij de opwekking van hernieuwbare energie?

 • Welke bevoegdheden heeft de provincie ten aanzien van (initiatieven voor) het opwekken van hernieuwbare energie?
 • Op welke wijze heeft de provincie draagvlak bevorderd voor de opwekking van hernieuwbare energie?
 • Welke verschillen komen daarbij uit de vergelijking tussen Gelderland en Overijssel naar voren?
 • Op welke wijze is in de geselecteerde cases ingezet op draagvlak?
 • Welke provinciale (beleids)kaders waren op dat moment van toepassing?
 • Wat heeft de provincie, voorafgaand aan het vaststellen van de kaders, gedaan ten aanzien van het draagvlak ervoor?
 • Welke aandachtspunten komen naar voren uit de onderzochte cases die bruikbaar zijn voor toekomstige initiatieven voor hernieuwbare opwek?

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

 • Wat wordt door de provincie verstaan onder ‘draagvlak’ en op welke doelgroep(en) richt de provincie zich bij de opwekking van hernieuwbare energie?
 • Op welke wijze heeft de provincie draagvlak bevorderd voor de opwekking van hernieuwbare energie?
 • Welke verschillen komen daarbij uit de vergelijking tussen Gelderland en Overijssel naar voren?

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

 • Op welke wijze is in de geselecteerde cases ingezet op draagvlak?
 • Wat is er bekend over (de ontwikkeling van) het draagvlak voor het initiatief?

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Ridderkerk (2021)

Wet- en regelgeving

 • Welke landelijke en regionale kaders zijn er?

Beleid(sdoelen)

 • Welke kaders en richtlijnen hebben raad en college met elkaar afgesproken ten aanzien van de energietransitie? En welke ambities, doelen en bijbehorende effect- en prestatie-indicatoren heeft de gemeente daarbij opgesteld en zijn deze SMART geformuleerd?
 • Welke andere beleidsthema’s worden ingezet ten behoeve van de ambities op het gebied van energietransitie?
 • Hoe verhoudt de energietransitie van Ridderkerk zich tot de omliggende gemeenten qua ambitie, rolopvatting en (financieel) instrumentarium?
 • Welke mogelijke effectieve beleidsmaatregelen worden niet door Ridderkerk ingezet, met andere woorden wat zouden ze kunnen missen c.q. welke extra kansen zijn er?
 • Wat zijn de specifieke uitdagingen voor Ridderkerk waar het de energietransitie betreft?
 • Welke lessen zijn er te trekken met betrekking tot de lokale energietransitie en de RES 1.0?

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

 • Wat is de omvang van de inzet op energietransitie in structurele en incidentele middelen (inclusief eventuele revolverende fondsen)? En wordt er ook gezocht naar landelijke subsidies en regelingen?
 • Hoe verhoudt de energietransitie van Ridderkerk zich tot de omliggende gemeenten qua ambitie, rolopvatting en (financieel) instrumentarium?

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Op welke wijze kan de gemeenteraad regie voeren en grip houden op de energietransitie? Welke instrumenten zijn er, aan welke knoppen kan gedraaid worden en wanneer kan de raad dit doen?

Controlerende rol

 • Op welke wijze kan de gemeenteraad regie voeren en grip houden op de energietransitie? Welke instrumenten zijn er, aan welke knoppen kan gedraaid worden en wanneer kan de raad dit doen?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Hoe wordt de gemeenteraad over de voortgang van het beleid geïnformeerd (en is dit tijdig, juist, volledig en begrijpelijk)?

Organisatie energietransitie

 • Hoe is de energietransitie (lokaal) georganiseerd en welke instrumenten worden hiervoor ingezet (met een overzicht van de 33 taken van de Raad van het Openbaar Bestuur)?
 • Wat zijn de specifieke uitdagingen voor Ridderkerk waar het de energietransitie betreft?
 • Welke lessen zijn er te trekken met betrekking tot de lokale energietransitie en de RES 1.0?

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • Wat zijn de specifieke uitdagingen voor Ridderkerk waar het de energietransitie betreft?
 • Welke lessen zijn er te trekken met betrekking tot de lokale energietransitie en de RES 1.0?

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

 • Welke partijen betrekt de gemeente Ridderkerk bij de energietransitie?
 • Wat zijn de ervaringen van stakeholders met de energietransitie in Ridderkerk? Hoe verloopt de samenwerking?

Rol inwoners en bedrijven

 • Hoe gaat de gemeente om met duurzaamheids-/energie-initiatieven die vanuit de samenleving komen?

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

 • Welke resultaten (prestaties en effecten) heeft de gemeente Ridderkerk inmiddels bereikt?

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • Welke resultaten (prestaties en effecten) heeft de gemeente Ridderkerk inmiddels bereikt?

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Rotterdam (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Heeft de gemeente op adequate wijze invulling gegeven aan de inrichting van de governance van de deelneming in het Warmtebedrijf?
 • Zijn de risico's ten aanzien van de deelneming in het Warmtebedrijf voldoende inzichtelijk gemaakt en worden deze voldoende beheerst?

Kaderstellende rol

 • Heeft de gemeente op adequate wijze invulling gegeven aan de inrichting van de governance van de deelneming in het Warmtebedrijf?

Controlerende rol

 • Heeft de gemeente op adequate wijze invulling gegeven aan de inrichting van de governance van de deelneming in het Warmtebedrijf?
 • Zijn de risico's ten aanzien van de deelneming in het Warmtebedrijf voldoende inzichtelijk gemaakt en worden deze voldoende beheerst?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Zijn de risico's ten aanzien van de deelneming in het Warmtebedrijf voldoende inzichtelijk gemaakt en worden deze voldoende beheerst?

Informatievoorziening kaderstelling

 • Zijn de risico's ten aanzien van de deelneming in het Warmtebedrijf voldoende inzichtelijk gemaakt en worden deze voldoende beheerst?
 • Is de raad adequaat geïnformeerd over de risico’s ten aanzien van de deelneming in het Warmtebedrijf?

Informatievoorziening controle

 • Zijn de risico's ten aanzien van de deelneming in het Warmtebedrijf voldoende inzichtelijk gemaakt en worden deze voldoende beheerst?
 • Is de raad adequaat geïnformeerd over de risico’s ten aanzien van de deelneming in het Warmtebedrijf?

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

-

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Stichtse Vecht (2022)

Wet- en regelgeving

 • Hoe verhouden de geformuleerde doelen zich tot Europese, landelijke en provinciale doelen?

Beleid(sdoelen)

 • Is het voorgaande klimaatbeleid gericht op 20% CO2-vermindering in 2020 geëvalueerd, zijn daaruit lessen getrokken en hoe zijn deze tot uiting gekomen in het nieuwe klimaatbeleid gericht op 2030 en verder?
 • Hoe verhouden de geformuleerde doelen zich tot Europese, landelijke en provinciale doelen?
 • Zijn de uitgangspunten voldoende meetbaar en concreet geformuleerd?
 • Is het klimaatbeleid verbonden met en ingebed in andere beleidsvelden en hoe wordt omgegaan
  met belemmeringen vanuit andere beleidsvelden? (Bijvoorbeeld in wonen, werken/economie, mobiliteit, ruimtelijke ordening, (maatschappelijk) vastgoedbeleid, sociaal beleid, inkoop- en financieel beleid.)

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

 • Hoe is de organisatie toegerust op de uitvoering (middelen, capaciteit, kennis en vaardigheden)?
 • Wordt het budget voor duurzaamheid doelmatig besteed en staan de investeringen in verhouding tot het gesorteerde effect?

Begroting/Jaarverslag

 • Wordt het budget voor duurzaamheid doelmatig besteed en staan de investeringen in verhouding tot het gesorteerde effect?

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Hoe is de gemeenteraad meegenomen in de ontwikkeling van de Routekaart ‘Klimaatneutraal 2030’? Hoe is dit proces verlopen?
 • Hoe heeft de raad invulling gegeven aan zijn kaderstellende en controlerende taak?

Controlerende rol

 • Hoe heeft de raad invulling gegeven aan zijn kaderstellende en controlerende taak?

Monitoring

 • Kent het klimaatbeleid een model van monitoring en werkt dat?

Evaluatie/onderzoek

 • Is het voorgaande klimaatbeleid gericht op 20% CO2-vermindering in 2020 geëvalueerd, zijn daaruit lessen getrokken en hoe zijn deze tot uiting gekomen in het nieuwe klimaatbeleid gericht op 2030 en verder?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Hoe wordt de gemeenteraad over de voortgang van het beleid geïnformeerd (en is dit tijdig, juist en volledig)?

Organisatie energietransitie

 • Hoe is de uitvoering van het klimaatbeleid in de gemeentelijke organisatie georganiseerd (taken, rollen en verantwoordelijkheden)?

(Strategisch) personeel(sbeleid)

 • Hoe is de organisatie toegerust op de uitvoering (middelen, capaciteit, kennis en vaardigheden)?

Uitvoering energietransitie

 • In hoeverre is er uitvoering gegeven aan de geformuleerde ambities en maatregelen?
 • Welke projecten en activiteiten zijn uitgevoerd?

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

 • In hoeverre is er sprake van een effectieve samenwerking op het gebied van duurzaamheid en
  klimaatbeleid

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

 • Welke projecten en activiteiten zijn uitgevoerd?

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

 • Hoe ontwikkelt duurzaamheid in de gemeente Stichtse Vecht zich (op basis van bestaande benchmarks en onderzoeken), in relatie tot de gestelde doelen en ligt de gemeente hierbij op koers? Welke kansen zijn er voor succesvol beleid (onder andere op basis van voorbeelden van andere gemeenten)?

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • Hoe ontwikkelt duurzaamheid in de gemeente Stichtse Vecht zich (op basis van bestaande benchmarks en onderzoeken), in relatie tot de gestelde doelen en ligt de gemeente hierbij op koers? Welke kansen zijn er voor succesvol beleid (onder andere op basis van voorbeelden van andere gemeenten)?

Efficiëntie beleid Energietransitie

 • Wordt het budget voor duurzaamheid doelmatig besteed en staan de investeringen in verhouding tot het gesorteerde effect?

Utrecht (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Zijn de doelen en prestatie-indicatoren voldoende helder geformuleerd?

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

 • Hoe ziet het projectplan er uit en bevat het een (meerjaren-)planning en begroting?

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Welke informatie ontvangt de gemeenteraad over de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering en resultaten van de onderzochte projecten?
 • Is deze informatie toereikend om de resultaten van deze projecten te kunnen beoordelen? Zo nee, hoe kan deze informatievoorziening worden verbeterd?

Organisatie energietransitie

 • Hoe ziet het projectplan er uit en bevat het een (meerjaren-)planning en begroting?

(Strategisch) personeel(sbeleid)

 • Betrekt de gemeente Utrecht inwoners tijdig, effectief en/of op de juiste momenten bij de voorbereiding en uitvoering van de onderzochte projecten?

Uitvoering energietransitie

 • Betrekt de gemeente Utrecht inwoners tijdig, effectief en/of op de juiste momenten bij de voorbereiding en uitvoering van de onderzochte projecten?
 • Welke informatie ontvangt de gemeenteraad over de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering en resultaten van de onderzochte projecten?

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

 • Betrekt de gemeente Utrecht inwoners tijdig, effectief en/of op de juiste momenten bij de voorbereiding en uitvoering van de onderzochte projecten?

Projecten energietransitie

 • Hoe ziet het projectplan er uit en bevat het een (meerjaren-)planning en begroting?
 • Hoe doelmatig en doeltreffend zijn de onderzochte projecten?
 • Betrekt de gemeente Utrecht inwoners tijdig, effectief en/of op de juiste momenten bij de voorbereiding en uitvoering van de onderzochte projecten?
 • Welke informatie ontvangt de gemeenteraad over de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering en resultaten van de onderzochte projecten?

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

 • Zijn de doelen en prestatie-indicatoren voldoende helder geformuleerd?

Resultaat beleid Energietransitie

 • Welke informatie ontvangt de gemeenteraad over de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering en resultaten van de onderzochte projecten?
 • Is deze informatie toereikend om de resultaten van deze projecten te kunnen beoordelen? Zo nee, hoe kan deze informatievoorziening worden verbeterd?

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • Hoe doelmatig en doeltreffend zijn de onderzochte projecten?

Efficiëntie beleid Energietransitie

 • Hoe doelmatig en doeltreffend zijn de onderzochte projecten?

Veenendaal (2020)

Wet- en regelgeving

 • Zijn de ambities van gemeente Veenendaal compatibel met de ambities van regio Foodvalley en de landelijke ambities?

Beleid(sdoelen)

 • Zijn de ambities van gemeente Veenendaal voldoende duidelijk en eenduidig geformuleerd voor een concrete uitwerking?
 • Zijn de ambities van gemeente Veenendaal compatibel met de ambities van regio Foodvalley en de landelijke ambities?
 • In hoeverre is er een expliciete en onderbouwde keuze gemaakt tussen alternatieven bij het vaststellen van de ambities?
 • In hoeverre is er gekeken naar de haalbaarheid van de ambities binnen de gestelde termijnen?

Regionale Beleid(svorming)

 • Zijn de ambities van gemeente Veenendaal compatibel met de ambities van regio Foodvalley en de landelijke ambities?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Hoe heeft de raad invulling gegeven aan zijn kaderstellende en controlerende rol op het gebied van de duurzaamheidsvraagstukken?

Controlerende rol

 • Hoe heeft de raad invulling gegeven aan zijn kaderstellende en controlerende rol op het gebied van de duurzaamheidsvraagstukken?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

 • Is er een duidelijk plan van aanpak aanwezig om de ambities te realiseren?
 • Is er een planning in de tijd aanwezig voor de uit te voeren activiteiten?
 • Is er een organisatie die de uitvoering van de plannen bewaakt en bij kan sturen waar nodig?

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • Wat is de huidige stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de ambities?

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

 • Hoe is het perspectief op het eindresultaat?

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Veldhoven (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Op welke wijze is duurzaamheid in Veldhoven gedefinieerd en geoperationaliseerd?
 • Heeft de gemeenteraad een beleidskader vastgesteld voor het Veldhovense duurzaamheidsbeleid?
 • Welke doelen zijn er gesteld en is er samenhang en afstemming tussen deze doelen?
 • Zijn de rollen van de verschillende betrokken interne en externe spelers bij de formulering van het duurzaamheidsbeleid vooraf duidelijk benoemd?

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Heeft de gemeenteraad een beleidskader vastgesteld voor het Veldhovense duurzaamheidsbeleid?

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Hoe wordt aan de raad en intern gerapporteerd over de voortgang van beleid en genomen maatregelen?

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Hoe wordt aan de raad en intern gerapporteerd over de voortgang van beleid en genomen maatregelen?

Organisatie energietransitie

 • Zijn de rollen van de verschillende betrokken interne en externe spelers bij de formulering van het duurzaamheidsbeleid vooraf duidelijk benoemd?
 • Welke interne en externe partijen zijn bij die uitvoering betrokken conform de vooraf gedefinieerde rollen?

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • Op welke wijze en in welke mate wordt in Veldhoven uitvoering en inhoud gegeven aan het duurzaamheidsbeleid?
 • Welke interne en externe partijen zijn bij die uitvoering betrokken conform de vooraf gedefinieerde rollen?

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

 • Welke interne en externe partijen zijn bij die uitvoering betrokken conform de vooraf gedefinieerde rollen?

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Venray (2022)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Wat zijn de energieambities van de gemeente Venray?
 • Waar liggen aanvullende kansen, en ligt hier een rol voor de gemeente zelf en/of voor marktpartijen?

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

Wanneer en hoe is de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van de aanpak van de energieambities?

Organisatie energietransitie

 • Hoe heeft de gemeente haar aanpak georganiseerd, en wordt hier adequaat invulling aan gegeven?
 • Waar liggen aanvullende kansen, en ligt hier een rol voor de gemeente zelf en/of voor marktpartijen?

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • Hoe heeft de gemeente haar aanpak georganiseerd, en wordt hier adequaat invulling aan gegeven?
 • Waar liggen aanvullende kansen, en ligt hier een rol voor de gemeente zelf en/of voor marktpartijen?

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

 • Hoe worden inwoners, bedrijven en andere partners betrokken bij de aanpak?
 • Waar liggen aanvullende kansen, en ligt hier een rol voor de gemeente zelf en/of voor marktpartijen?

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Wageningen (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Wat zijn de beleidsdoelen en –maatregelen van de gemeente Wageningen op het gebied van klimaatbeheersing en -adaptatie?
 • In hoeverre zijn de doelstellingen bereikt en hoeverre is dit toe te schrijven aan het beleid van de gemeente Wageningen?
 • Wat kan de gemeente Wageningen beter doen om de beleidsdoelstellingen te bereiken?

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Hoe kan de raad beter sturen op het bereiken van die doelen?

Controlerende rol

 • Hoe kan de raad beter sturen op het bereiken van die doelen?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • Wat kan de gemeente Wageningen beter doen om de beleidsdoelstellingen te bereiken?

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • In hoeverre zijn de doelstellingen bereikt en hoeverre is dit toe te schrijven aan het beleid van de gemeente Wageningen?
 • Wat kan de gemeente Wageningen beter doen om de beleidsdoelstellingen te bereiken?

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer (2022)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-Welk lokaal beleid en lokale kaders heeft de gemeente voor participatie in het algemeen?

 • In hoeverre is dat beleid toepasbaar op participatie rondom de RES, is participatie rondom de RES vergelijkbaar met participatie rondom overige gemeentelijke onderwerpen?
 • Is er specifiek beleid voor participatie rondom energieprojecten?
 • Is er een lokaal participatieplan opgesteld en vastgesteld?
 • In hoeverre en op welke wijze zijn daarbij bestaande lokale kaders en lokaal beleid als leidraad gehanteerd?
 • In hoeverre is de gemeenteraad betrokken bij het vormgeven van inhoudelijke en procesmatige lokale kaders en in welke mate wensen raadsleden betrokken te zijn?
 • Hoe sluit dit aan op het regionale participatieproces: heeft er afstemming plaatsgevonden binnen de RES regio?
 • Heeft de gemeenteraad voldoende mogelijkheden gehad om te reageren op de concept RES, daar invloed op uit te kunnen oefenen en daarop het lokale participatieplan toe te snijden?
 • Hoe zijn de ervaringen opgedaan bij participatie rondom de RES 1.0 verder geborgd voor het vervolgproces? Hoe wordt omgegaan met het wijzigen of toevoegen van kaders na RES 1.0?
 • Welke lessen kunnen worden getrokken?
 • Wat is bestuurlijk en ambtelijk nog nodig om het beleid en de uitvoering van participatie rondom de RES nog verder te versterken?
 • Welke zijn daarvan ook nuttig voor participatietrajecten ten aanzien van complexe maatschappelijke opgaven in het algemeen?

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Is er een lokaal participatieplan opgesteld en vastgesteld?
 • In hoeverre is de gemeenteraad betrokken bij het vormgeven van inhoudelijke en procesmatige lokale kaders en in welke mate wensen raadsleden betrokken te zijn?
 • Heeft de gemeenteraad voldoende mogelijkheden gehad om te reageren op de concept RES, daar invloed op uit te kunnen oefenen en daarop het lokale participatieplan toe te snijden?
 • Wanneer en hoe heeft de gemeente gezorgd voor een dialoog met zowel de gemeenteraad als inwoners?
 • Hoe zijn daarbij de gemeenteraad en inwoners voorzien van inhoudelijk feitelijke en juiste informatie over het onderwerp?
 • Hoe is omgegaan met het onderscheidt tussen meningen en feiten?

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Wanneer en hoe heeft de gemeente gezorgd voor een dialoog met zowel de gemeenteraad als inwoners?
 • Hoe zijn daarbij de gemeenteraad en inwoners voorzien van inhoudelijk feitelijke en juiste informatie over het onderwerp?

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

 • Is er een lokaal participatieplan opgesteld en vastgesteld?
 • In hoeverre en op welke wijze zijn daarbij bestaande lokale kaders en lokaal beleid als leidraad gehanteerd?
 • In hoeverre is de gemeenteraad betrokken bij het vormgeven van inhoudelijke en procesmatige lokale kaders en in welke mate wensen raadsleden betrokken te zijn?
 • Hoe sluit dit aan op het regionale participatieproces: heeft er afstemming plaatsgevonden binnen de RES regio?
 • Heeft de gemeenteraad voldoende mogelijkheden gehad om te reageren op de concept RES, daar invloed op uit te kunnen oefenen en daarop het lokale participatieplan toe te snijden?
 • Hoe heeft ‘lokaal eigenaarschap’ een plek gekregen? In het bijzonder: Hebben inwonersinitiatieven een plek binnen het participatietraject gekregen en hoe heeft de gemeente ingespeeld op die initiatieven?
 • Hoe zijn de ervaringen opgedaan bij participatie rondom de RES 1.0 verder geborgd voor het vervolgproces? Hoe wordt omgegaan met het wijzigen of toevoegen van kaders na RES 1.0?
 • Welke lessen kunnen worden getrokken?
 • Wat is bestuurlijk en ambtelijk nog nodig om het beleid en de uitvoering van participatie rondom de RES nog verder te versterken?
 • Welke zijn daarvan ook nuttig voor participatietrajecten ten aanzien van complexe maatschappelijke opgaven in het algemeen?

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • Wanneer en in welke vorm heeft inwonersparticipatie plaatsgevonden?
 • Wanneer en hoe op regionaal en lokaal niveau?
 • Welke verwachtingen zijn uitgesproken richting inwoners, zowel met betrekking tot de inhoud, het proces alsmede het participatieniveau?
 • Welke vragen zijn aan inwoners voorgelegd en op welk abstractieniveau?
 • Hoe heeft de gemeente de inwoners voorbereid?
 • Heeft de regio gebruik gemaakt van het aanbod van de Participatiecoalitie en zo ja wat heeft
  dit opgeleverd?
 • Welke ervaringen heeft de gemeente opgedaan bij participatie rondom de RES 1.0?
 • Hoe zijn de ervaringen opgedaan bij participatie rondom de RES 1.0 verder geborgd voor het vervolgproces? Hoe wordt omgegaan met het wijzigen of toevoegen van kaders na RES 1.0?
 • Welke lessen kunnen worden getrokken?
 • Wat is bestuurlijk en ambtelijk nog nodig om het beleid en de uitvoering van participatie rondom de RES nog verder te versterken?
 • Welke zijn daarvan ook nuttig voor participatietrajecten ten aanzien van complexe maatschappelijke opgaven in het algemeen?

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

 • Is er een lokaal participatieplan opgesteld en vastgesteld?
 • Hoe sluit dit aan op het regionale participatieproces: heeft er afstemming plaatsgevonden binnen de RES regio?

Rol inwoners en bedrijven

 • Wanneer en in welke vorm heeft inwonersparticipatie plaatsgevonden?
 • Wanneer en hoe op regionaal en lokaal niveau?
 • Welke verwachtingen zijn uitgesproken richting inwoners, zowel met betrekking tot de inhoud, het proces alsmede het participatieniveau?
 • Welke vragen zijn aan inwoners voorgelegd en op welk abstractieniveau?
 • Hoe heeft de gemeente de inwoners voorbereid?
 • Heeft de regio gebruik gemaakt van het aanbod van de Participatiecoalitie en zo ja wat heeft
  dit opgeleverd?
 • Hoe heeft ‘lokaal eigenaarschap’ een plek gekregen? In het bijzonder: Hebben inwonersinitiatieven een plek binnen het participatietraject gekregen en hoe heeft de gemeente ingespeeld op die initiatieven?
 • Wanneer en hoe heeft de gemeente gezorgd voor een dialoog met zowel de gemeenteraad als inwoners?
 • Hoe zijn daarbij de gemeenteraad en inwoners voorzien van inhoudelijk feitelijke en juiste informatie over het onderwerp?
 • Hoe is omgegaan met het onderscheidt tussen meningen en feiten?

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

 • Wat zijn de resultaten van participatie tot op heden?
 • Wat zijn inhoudelijke resultaten? (denk aan goede ideeën, oplossingsrichtingen, concrete projecten et cetera).
 • Wat zijn samenwerkingsresultaten: denk aan het ontstaan van samenwerkingsverbanden tussen de gemeente en partijen uit de samenleving en/of tussen partijen uit de samenleving onderling?
 • Wat zijn democratische resultaten: denk aan inwoners hebben daadwerkelijk invloed gehad op de invulling van de RES, het in beeld krijgen van belangen en politieke keuzevraagstukken, zorgvuldige afweging tussen belangen mogelijk maken et cetera.

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Waterschap Rivierenland (2022)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welk beleid c.q. welke maatregelen/instrumenten heeft Waterschap Rivierenland (WSRL) ingezet om de doelstelling, dan wel tussendoelstelling, te realiseren?
 • En welke onderbouwing ten aanzien van de werking van deze instrumenten is beschikbaar?
 • Welke bijdrage aan de doelstelling heeft elke maatregel geleverd?
 • Welke verschillen zijn er zichtbaar in ambities, maatregelen en instrumentarium in vergelijking met andere waterschappen?
 • Welke ambities en instrumentarium van andere waterschappen zijn relevant voor WSRL? Welke leereffecten zijn in het kader van een vergelijking met een ‘koploper’ voor de komende periode te realiseren?

Regionale Beleid(svorming)

 • Op welke manier vindt samenwerking en afstemming plaats in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES)?

Budget

 • Wat is de omvang van de inzet voor het bereiken van de doelstelling in structurele en incidentele middelen?

Begroting/Jaarverslag

 • Wat is de omvang van de inzet voor het bereiken van de doelstelling in structurele en incidentele middelen?

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Op welke wijze wordt invulling gegeven aan de kaderstellende en controlerende taken van het Algemeen Bestuur?

Controlerende rol

 • Op welke wijze wordt invulling gegeven aan de kaderstellende en controlerende taken van het Algemeen Bestuur?

Monitoring

 • Welke indicatoren worden gehanteerd voor monitoring en tussentijdse evaluatie?

Evaluatie/onderzoek

 • Welke indicatoren worden gehanteerd voor monitoring en tussentijdse evaluatie?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Op welke wijze werd het Algemeen Bestuur over de voortgang van het realiseren van de doelstelling geïnformeerd?

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

-

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

 • Welke resultaten (prestaties en effecten) zijn inmiddels met het oog op de doelstelling van 2030, dan wel met betrekking tot de tussendoelstellingen, bereikt?

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • Welke resultaten (prestaties en effecten) zijn inmiddels met het oog op de doelstelling van 2030, dan wel met betrekking tot de tussendoelstellingen, bereikt?
 • Welke bijdrage aan de doelstelling heeft elke maatregel geleverd?

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Zaanstad (2023)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • In hoeverre stuurt de gemeente op een adequate uitvoering van de verplichting tot het treffen van energiebesparende maatregelen door bedrijven?

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Indien er informatie voorhanden is over het energiebesparingspotentieel en de resultaten die met energiebesparings- maatregelen worden bereikt: Hoe groot is het energiebesparingspotentieel bij Wet milieubeheer-inrichtingen in de gemeente Zaanstad en welke resultaten zijn er met de energiebesparingsmaatregelen bereikt in relatie tot het besparingspotentieel?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Is de gemeenteraad voldoende geïnformeerd over de uitvoering en de bereikte resultaten van de handhaving van de informatie- en energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer en over de eventuele bijsturingen in de opdracht aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)?

Organisatie energietransitie

 • Hoe zijn het toezicht en de handhaving georganiseerd van de in het Activiteitenbesluit Milieubeheer vastgelegde informatie- en energiebesparingsplicht bij bedrijven in de gemeente Zaanstad?

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • In hoeverre is er voldoende toezicht op en handhaving van de informatie- en energiebesparingsplicht door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)?
 • In hoeverre is er inzicht bij de OD NZKG in het aantal bedrijven in Zaanstad dat valt onder de verplichtingen uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer?
 • In hoeverre heeft de OD NZKG inzicht in de mate waarin bedrijven voldoen aan de informatie- en energiebesparingsplicht?

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

 • Indien er informatie voorhanden is over het energiebesparingspotentieel en de resultaten die met energiebesparings- maatregelen worden bereikt: Hoe groot is het energiebesparingspotentieel bij Wet milieubeheer-inrichtingen in de gemeente Zaanstad en welke resultaten zijn er met de energiebesparingsmaatregelen bereikt in relatie tot het besparingspotentieel?

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Zaanstad (2023)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welke actoren en factoren hebben een rol gespeeld en vormden een kans of bedreiging bij de ontwikkeling van het warmtenet in Zaanstad?
 • Zijn er heldere en passende kaders en doelstellingen voor deelname in Warmtenetwerk Zaanstad?

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Zijn de risico's (maatschappelijk, juridisch, financieel en bestuurlijk) voldoende inzichtelijk in de verantwoordingsinformatie en worden die risico's voldoende beheerst?
 • In hoeverre heeft het college bij Warmtenetwerk Zaanstad tot nu toe actief gebruikgemaakt van de beschikbare instrumenten om toezicht te houden en bij te sturen?

Kaderstellende rol

 • In hoeverre heeft de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende taak uitgevoerd?

Controlerende rol

 • In hoeverre heeft de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende taak uitgevoerd?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Zijn de risico's (maatschappelijk, juridisch, financieel en bestuurlijk) voldoende inzichtelijk in de verantwoordingsinformatie en worden die risico's voldoende beheerst?
 • In hoeverre is de gemeente als aandeelhouder tijdig en met bruikbare informatie geïnformeerd over de realisatie van doelstellingen en risico's, en is het college ook actief geïnformeerd door de verantwoordelijke wethouder?

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Zijn de risico's (maatschappelijk, juridisch, financieel en bestuurlijk) voldoende inzichtelijk in de verantwoordingsinformatie en worden die risico's voldoende beheerst?
 • In hoeverre is de gemeente als aandeelhouder tijdig en met bruikbare informatie geïnformeerd over de realisatie van doelstellingen en risico's, en is het college ook actief geïnformeerd door de verantwoordelijke wethouder?

Organisatie energietransitie

 • Welke actoren en factoren hebben een rol gespeeld en vormden een kans of bedreiging bij de ontwikkeling van het warmtenet in Zaanstad?

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • Welke actoren en factoren hebben een rol gespeeld en vormden een kans of bedreiging bij de ontwikkeling van het warmtenet in Zaanstad?

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Zeist (2023)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Wie moet op basis van de acties en mijlpalen wat gaan doen om de doelen in de nieuwe routekaart te behalen?
 • Zijn er bijstellingen wenselijk, mede gelet op de huidige energiecrisis?

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

 • Welke mijlpalen en concrete acties worden in de nieuwe routekaart benoemd voor de periode tot 2030 en hoe verhouden deze zich tot de routekaart van 2019?
 • Wie moet op basis van de acties en mijlpalen wat gaan doen om de doelen in de nieuwe routekaart te behalen?

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • Zijn er aanvullende acties die de gemeente kan nemen om de haalbaarheid en wenselijkheid
  te waarborgen?

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

 • Zijn de benoemde acties en mijlpalen in de nieuwe routekaart voldoende om alle inwoners te bereiken?

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Zuidelijke Rekenkamer (Noord-Brabant en Limburg) (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

-

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Handleiding

Bovenaan iedere pagina in dit metadossier vind je de hoofdonderwerpen uit de rapporten. Bij de hoofdonderwerpen Onderzoeksopzet en Uitkomsten hebben we (onder de paginatitel) ook de mogelijkheid gemaakt om te switchen tussen onderdelen. In Onderzoeksopzet kun je switchen tussen Hoofdvragen, Normen en Onderzoeksvragen, in Uitkomsten tussen Onderzoeksvragen, Conclusies en Aanbevelingen.

Op iedere pagina kun je met de groene knop Exporteer als CSV de informatie die daar getoond wordt exporteren naar je eigen computer. De blauwe knop Rekenkamers openen zorgt er voor dat alle gemeentes op deze pagina opengeklapt worden.

In de linker kolom van iedere pagina vind je filters. Je kunt de informatie filteren op Onderwerpen en op Rekenkamers (gemeentes). Het derde filter is Inwonersaantal: hiermee kun je gemeentes selecteren die vergelijkbaar zijn met 'jouw' gemeente.

Het filter Onderwerpen is bij iedere hoofdpagina anders, omdat de onderzochte onderwerpen natuurlijk verschillen per hoofdpagina.

Als je één van de filters onder Rekenkamers of Inwonersaantal hebt geselecteerd, blijft deze aan staan, ook als je naar een andere hoofdpagina gaat. Als je bijvoorbeeld het filter '20.000 tot 50.000' inwoners hebt aangeklikt plus het filter 'Amsterdam' zie je in de resultaten steeds alle gemeentes met een inwonersaantal tussen de 20.000 en 50.000 *plus* Amsterdam.