Metadossier Energietransitie

Onderzoeksopzet

Exporteer als CSV

’s-Hertogenbosch, Oss en Tilburg (2023)

Wet- en regelgeving

 • De gemeentelijke ambities en doelen en de ambities en doelen uit de RES zijn consistent en sluiten geheel op elkaar aan.

Beleid(sdoelen)

 • De raad heeft controleerbare ambities en doelen geformuleerd met betrekking tot de energietransitie.
 • De gemeentelijke ambities en doelen en de ambities en doelen uit de RES zijn consistent en sluiten geheel op elkaar aan.
 • De doelen en ambities zijn volledig en consistent uitgewerkt in acties en maatregelen. Daarbij is duidelijk afgesproken wie wat doet, ook op regionaal niveau.

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

 • Er zijn heldere financiële kaders vastgesteld voor de uitvoering van de acties en maatregelen.

Begroting/Jaarverslag

 • Er zijn heldere financiële kaders vastgesteld voor de uitvoering van de acties en maatregelen.
 • De doelen en ambities worden bereikt binnen de vastgestelde financiële kaders.

Uitgaven

 • De doelen en ambities worden bereikt binnen de vastgestelde financiële kaders.

Sturende rol college

 • De realisatie van de doelen en ambities worden periodiek gemonitord op basis waarvan zo nodig tot bijsturing wordt overgegaan.

Kaderstellende rol

 • De raad heeft controleerbare ambities en doelen geformuleerd met betrekking tot de energietransitie.
 • Duidelijk is afgesproken op welke momenten en op welke wijze de raad wordt geïnformeerd over en wordt betrokken bij de uitvoering van de energietransitie.
 • De informatievoorziening aan en betrokkenheid van de raad is conform de gemaakte afspraken.

Controlerende rol

 • De raad heeft controleerbare ambities en doelen geformuleerd met betrekking tot de energietransitie.
 • Duidelijk is afgesproken op welke momenten en op welke wijze de raad wordt geïnformeerd over en wordt betrokken bij de uitvoering van de energietransitie.
 • De informatievoorziening aan en betrokkenheid van de raad is conform de gemaakte afspraken.
 • De realisatie van de doelen en ambities worden periodiek gemonitord op basis waarvan zo nodig tot bijsturing wordt overgegaan.

Monitoring

 • De realisatie van de doelen en ambities worden periodiek gemonitord op basis waarvan zo nodig tot bijsturing wordt overgegaan.

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Duidelijk is afgesproken op welke momenten en op welke wijze de raad wordt geïnformeerd over en wordt betrokken bij de uitvoering van de energietransitie.
 • De informatievoorziening aan en betrokkenheid van de raad is conform de gemaakte afspraken.

Informatievoorziening controle

 • Duidelijk is afgesproken op welke momenten en op welke wijze de raad wordt geïnformeerd over en wordt betrokken bij de uitvoering van de energietransitie.
 • De informatievoorziening aan en betrokkenheid van de raad is conform de gemaakte afspraken.
 • De informatievoorziening aan de raad is zodanig dat de raad tijdig kan zien of de ambities en doelen gehaald gaan worden en biedt inzicht in eventuele bijsturingsmogelijkheden.

Organisatie energietransitie

 • De doelen en ambities zijn volledig en consistent uitgewerkt in acties en maatregelen. Daarbij is duidelijk afgesproken wie wat doet, ook op regionaal niveau.
 • Er is een duidelijke planning vastgesteld voor de uitvoering van de acties en maatregelen waarbij tussentijdse mijlpalen zijn benoemd.

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • De acties en maatregelen worden uitgevoerd conform planning.
 • De doelen en ambities zijn bereikt of liggen op koers om bereikt te worden.

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

 • De doelen en ambities zijn bereikt of liggen op koers om bereikt te worden.

Resultaat beleid Energietransitie

 • De doelen en ambities zijn bereikt of liggen op koers om bereikt te worden.

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • De doelen en ambities zijn bereikt of liggen op koers om bereikt te worden.

Efficiëntie beleid Energietransitie

 • De doelen en ambities worden bereikt binnen de vastgestelde financiële kaders.

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Het beleid van de gemeente draagt bij aan de gezamenlijke doelstellingen die landelijk en regionaal zijn overeengekomen, waarbij aangetekend moet worden dat die ook nog voor een deel op de onderhandelingstafel liggen.
 • Iedere ambitie is realiseerbaar en meetbaar. Daarbij is onder meer gekeken of er middelen zijn vrijgespeeld. Ook zijn ambities vertaald naar overzichtelijke eenheden waaraan afgelezen kan worden of het bereiken van de beoogde doelen aannemelijk is.

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

-

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Alphen aan den Rijn (2023)

Wet- en regelgeving

 • De ambities en doelen van de RES en de Duurzaamheidsagenda sluiten aan bij de doelen van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025.

Beleid(sdoelen)

 • Bij aanpassingen van de ambities van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 zijn deze tijdig, volledig en op basis van de juiste informatie onderbouwd.
 • De ambities en doelen van de RES en de Duurzaamheidsagenda sluiten aan bij de doelen van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025.
 • Bij aanpassingen van de ambities van Alphen aan den Rijn zijn deze tijdig, volledig en op basis van de juiste informatie onderbouwd.
 • De ambities en doelen van de gemeente Alphen aan de Rijn sluiten aan bij de doelen van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025.

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • De gemeenteraad is actief betrokken geweest bij de totstandkoming van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025.
 • De raad wordt in staat gesteld haar kaderstellende rol op te pakken.

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Alphen aan den Rijn gebruikt zowel prestatie- als effectindicatoren.
 • De indicatoren zijn voorzien van streefwaarde en -jaar.
 • De indicatoren sluiten aan bij, en meten het effect van de genomen maatregelen.

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • De gemeenteraad ontvangt tijdige, duidelijke en voldoende informatie en wordt hiermee juist geïnformeerd.

Informatievoorziening controle

 • De gemeenteraad wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van het realiseren van de doelstelling.
 • Voor het informeren over de voortgang van het realiseren van de doelstellingen worden vastgestelde prestatie- en effectindicatoren gebruikt.
 • De gemeenteraad ontvangt tijdige, duidelijke en voldoende informatie en wordt hiermee juist geïnformeerd.

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • Gemeente Alphen aan den Rijn wordt gemotiveerd om stappen te zetten door de samenwerking in de regio.
 • De geplande acties, pilots en projecten sluiten aan op, en dragen bij aan de gestelde doelen.
 • Alphen aan den Rijn heeft tot op heden de inzet gepleegd die het had voorgenomen te plegen.
 • Alphen aan den Rijn is op weg om de doelstelling van 2025 te realiseren.
 • De optelsom van de huidige plannen en de reeds ingeplande plannen voor de komende jaren is voldoende voor het behalen van de ambities.

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

 • Gemeente Alphen aan den Rijn draagt actief bij aan de samenwerking rondom het Energieakkoord in de regio.
 • De regio ziet de bijdrage van gemeente Alphen aan den Rijn als positief.
 • Gemeente Alphen aan den Rijn profiteert van de samenwerking in de regio.
 • Gemeente Alphen aan den Rijn wordt gemotiveerd om stappen te zetten door de samenwerking in de regio.

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

 • De geplande acties, pilots en projecten sluiten aan op, en dragen bij aan de gestelde doelen.

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

 • De optelsom van de huidige plannen en de reeds ingeplande plannen voor de komende jaren is voldoende voor het behalen van de ambities.

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • De indicatoren sluiten aan bij, en meten het effect van de genomen maatregelen.
 • De optelsom van de huidige plannen en de reeds ingeplande plannen voor de komende jaren is voldoende voor het behalen van de ambities.

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Amsterdam (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Er is vastgesteld beleid.
 • Het beoogd effect is helder en concreet.
 • Het beleidsdoel is helder en concreet.
 • Het beleid is tijdig vastgesteld.
 • Relatie doel en effect is helder en navolgbaar onderbouwd.
 • Relatie inzet middelen en doel is navolgbaar onderbouwd.
 • Er wordt een keuze gemaakt ten aanzien van de positionering van de gemeente in het warmtedossier.
 • Er is overzicht over de verschillende rollen en er wordt 'rolzuiver' gehandeld.
 • Er is oog voor de consequenties van het ingezette instrumentarium.

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

 • De in te zetten middelen zijn helder.
 • Relatie inzet middelen en doel is navolgbaar onderbouwd.

Begroting/Jaarverslag

 • De in te zetten middelen zijn helder.
 • Relatie inzet middelen en doel is navolgbaar onderbouwd.

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Het beleid is tijdig vastgesteld. - De raad wordt op de juiste momenten betrokken in het plan en besluitvormingsproces.
 • De raad kan de kaderstellende en controlerende rol goed geïnformeerd vervullen.

Controlerende rol

 • De raad kan de kaderstellende en controlerende rol goed geïnformeerd vervullen.

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • De raad kan de kaderstellende en controlerende rol goed geïnformeerd vervullen.

Informatievoorziening controle

 • De raad kan de kaderstellende en controlerende rol goed geïnformeerd vervullen.

Organisatie energietransitie

 • Er is overzicht over de verschillende rollen en er wordt 'rolzuiver' gehandeld.
 • Er is oog voor de consequenties van het ingezette instrumentarium.

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

-

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

 • Er wordt een keuze gemaakt ten aanzien van de positionering van de gemeente in het warmtedossier.
 • Er is overzicht over de verschillende rollen en er wordt 'rolzuiver' gehandeld.

Rol inwoners en bedrijven

 • Er wordt een keuze gemaakt ten aanzien van de positionering van de gemeente in het warmtedossier.
 • Er is overzicht over de verschillende rollen en er wordt 'rolzuiver' gehandeld.

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Apeldoorn (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

-

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

BEL gemeenten (Blaricum, Eemnes en Laren ) (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Elke gemeente heeft een beleidsplan waarin is uitgewerkt wat het energietransitiebeleid van die gemeente is.
 • Dit beleidsplan bevat ten minste de gestelde doelen, de indicatoren waarmee het bereiken van deze doelen gemeten kan worden en de maatregelen waarmee deze doelen bereikt worden.
 • De doelen zijn specifiek en meetbaar geformuleerd.
 • Voor de indicatoren is aangegeven op basis van welke databron zij worden gekwantificeerd.
 • Voor elke maatregel wordt specifiek geformuleerd wat de gewenste output is.
 • Voor elke output wordt aannemelijk gemaakt dat deze bijdraagt aan het realiseren van de gestelde doelen en hoeveel deze bijdraagt.
 • Het resultaat van alle activiteiten tezamen is voldoende om de gestelde doelen te behalen.
 • Bij elke maatregel wordt onderbouwd dat hier een rol voor de overheid is weggelegd en dat het gekozen beleidsinstrument aansluit bij de geïdentificeerde vorm van marktfalen.

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

 • De gemeente stelt voldoende middelen ter beschikking om het beleid uit te voeren.

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Afwijkingen van het goedgekeurde beleid worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Controlerende rol

 • Afwijkingen van het goedgekeurde beleid worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Monitoring

 • Van elk beleidsdoel wordt de realisatie periodiek gemeten.
 • Dit gebeurt waar mogelijk op basis van openbare bronnen.
 • Als de realisatie niet wordt gemeten maar berekend, wordt inzichtelijk gemaakt op welke aannames deze berekeningen berusten.

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • De gemeenteraad wordt regelmatig, volledig en helder geïnformeerd over de voortgang van het beleid.
 • Onderdeel van deze informatie is een risicoanalyse, zowel op projectniveau als op het niveau van de beleidsdoelen.

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

-

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

 • Het resultaat van alle activiteiten tezamen is voldoende om de gestelde doelen te behalen.

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • Het resultaat van alle activiteiten tezamen is voldoende om de gestelde doelen te behalen.

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Bergeijk (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

-

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Breda (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

-

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Den Haag (2023)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • De gemeente heeft tijdig en duidelijke beleids- en uitvoeringskaders voor bewonersparticipatie vastgesteld.
 • De gemeente heeft (tijdig, voor de uitvoering van de participatie) kaders opgesteld voor de stad en voor afzonderlijke projecten.
 • Onderdeel van de kaders is een beschrijving van het doel van participatie en van de wijze waarop de gemeente de participatie voor het bereiken van dat doel wil vormgeven voor de stad en voor afzonderlijke projecten.
 • In de overkoepelende kaders is vastgelegd welke rol de gemeenteraad heeft in het participatieproces.
 • De gemeente heeft verschillende doelgroepen gedefinieerd.
 • De strategie van de gemeente is erop gericht om alle doelgroepen te bereiken.
 • De inhoudelijke, financiële en procedurele kaders voor het participatietraject zijn tijdig aan bewoners gecommuniceerd.

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • De gemeente faciliteert bewonersinitiatieven.
 • De gemeente weegt belangen in de stad nauwkeurig af.
 • De gemeente weegt inbreng en belangen zichtbaar af en maakt duidelijk hoe ze op basis hiervan tot een besluit is gekomen (indien van toepassing).

Kaderstellende rol

 • In de overkoepelende kaders is vastgelegd welke rol de gemeenteraad heeft in het participatieproces.

Controlerende rol

 • In de overkoepelende kaders is vastgelegd welke rol de gemeenteraad heeft in het participatieproces.

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • De gemeente heeft in kaart gebracht wat de belangen van participanten, andere stakeholders en van de gemeente zijn (het publieke belang).

Informatievoorziening sturing

 • De gemeente heeft in kaart gebracht wat de belangen van participanten, andere stakeholders en van de gemeente zijn (het publieke belang).

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Het college informeert de raad over de inbreng van bewoners bij besluitvoorstellen.
 • Het college geeft een waarheidsgetrouwe weergave van de inbreng van bewoners en beschrijft de inhoudelijke afweging die gemaakt is om de inbreng al dan niet in het voorstel te verwerken.

Organisatie energietransitie

 • De gemeente creëert voorwaarden zodat elke bewoner die dat wil, kan participeren.
 • De strategie van de gemeente is erop gericht om alle doelgroepen te bereiken.
 • De communicatiemiddelen van de gemeente zijn afgestemd op diverse doelgroepen.
 • De gemeente en bewoners hebben een duidelijk én gedeeld beeld van hun eigen rol en verantwoordelijkheden en die van andere stakeholders.

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • De gemeente communiceert duidelijk met bewoners tijdens en na het participatietraject.
 • De gemeente verschaft informatie over hoe bewoners kunnen participeren tijdig en volledig.
 • De gemeente verstevigt de kennispositie van bewoners.
 • De communicatie tussen de gemeente en bewoners is laagdrempelig en bewoners hebben een goed bereikbaar aanspreekpunt waar ze met ideeën of problemen terechtkunnen.
 • De inhoudelijke, financiële en procedurele kaders voor het participatietraject zijn tijdig aan bewoners gecommuniceerd.
 • De gemeente maakt aan bewoners duidelijk hoe hun inbreng van bewoners wordt meegenomen in besluitvorming.
 • De gemeente koppelt regelmatig terug over vervolgstappen in het participatietraject.
 • De gemeente komt eerder gemaakte afspraken na.
 • De gemeente faciliteert bewonersinitiatieven.
 • De gemeente ondersteunt bewoners(initiatieven) op inhoud of koppelt duidelijk terug waarom zij dit niet van plan is of waarom dit niet nodig is.
 • De gemeente ondersteunt bewoners(initiatieven) op proces of koppelt duidelijk terug waarom zij dit niet van plan is of waarom dit niet nodig is.
 • De gemeente ondersteunt bewoners(initiatieven) bij het vinden van financieringsmogelijkheden of koppelt duidelijk terug waarom zij dit niet van plan is of waarom dit niet nodig is.

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

 • De gemeente communiceert duidelijk met bewoners tijdens en na het participatietraject.
 • De gemeente verschaft informatie over hoe bewoners kunnen participeren tijdig en volledig.
 • De gemeente verstevigt de kennispositie van bewoners.
 • De communicatie tussen de gemeente en bewoners is laagdrempelig en bewoners hebben een goed bereikbaar aanspreekpunt waar ze met ideeën of problemen terechtkunnen.
 • De inhoudelijke, financiële en procedurele kaders voor het participatietraject zijn tijdig aan bewoners gecommuniceerd.
 • De gemeente en bewoners hebben een duidelijk én gedeeld beeld van hun eigen rol en verantwoordelijkheden en die van andere stakeholders.
 • De gemeente maakt aan bewoners duidelijk hoe hun inbreng van bewoners wordt meegenomen in besluitvorming.
 • De gemeente koppelt regelmatig terug over vervolgstappen in het participatietraject.
 • De gemeente komt eerder gemaakte afspraken na.
 • De gemeente faciliteert bewonersinitiatieven.
 • De gemeente ondersteunt bewoners(initiatieven) op inhoud of koppelt duidelijk terug waarom zij dit niet van plan is of waarom dit niet nodig is.
 • De gemeente ondersteunt bewoners(initiatieven) op proces of koppelt duidelijk terug waarom zij dit niet van plan is of waarom dit niet nodig is.
 • De gemeente ondersteunt bewoners(initiatieven) bij het vinden van financieringsmogelijkheden of koppelt duidelijk terug waarom zij dit niet van plan is of waarom dit niet nodig is.

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Den Helder (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • De gemeente beschikt over heldere doelen en ambities voor het duurzaamheidsbeleid.
 • Het beleid sluit aan bij landelijke en regionale doelstellingen.
 • Binnen de 5 duurzaamheidsthema’s (Energietransitie, Klimaatadaptatie, Circulaire economie, Biodiversiteit en Duurzame mobiliteit) neemt de gemeente concrete maatregelen.
 • Bij het opstellen van het beleid zijn stakeholders betrokken geweest.

Regionale Beleid(svorming)

 • Het beleid sluit aan bij landelijke en regionale doelstellingen.

Budget

 • Het duurzaamheidsbeleid is voldoende geborgd binnen de ambtelijke organisatie.
 • Er is voldoende budget om het duurzaamheidsbeleid uit te voeren.
 • De raad is in de gelegenheid gesteld om de resultaten van het uitgevoerde beleid tussentijds te controleren en de doelen/budget bij te stellen.
 • De raad heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om het beleid tussentijds bij te stellen (doelen/budget).

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • De raad heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op hoofdlijnen de kaders van het duurzaamheidsbeleid te bepalen.

Controlerende rol

 • De raad is in de gelegenheid gesteld om de resultaten van het uitgevoerde beleid tussentijds te controleren en de doelen/budget bij te stellen.
 • De raad heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om het beleid tussentijds bij te stellen (doelen/budget).

Monitoring

 • Voor alle 5 de thema’s (Energietransitie, Klimaatadaptatie, Circulaire economie, Biodiversiteit en Duurzame mobiliteit) hanteert de gemeente monitoringsinstrumenten en modellen. Wat wordt gemonitord, op welk niveau, hoe vaak, en door wie?

Evaluatie/onderzoek

 • De gemeente is op weg om de eigen ambities zoals vastgelegd in vastgesteld beleid waar te maken of heeft al doelstellingen behaald op basis van landelijke benchmarks en op basis van al uitgevoerde (recente) evaluaties en bij de gemeente bekende feiten en cijfers.

Informatievoorziening sturing

 • De opgaven voor de komende tijd zijn in beeld.
 • Het college en de gemeenteraad worden geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de beleidsdoelstellingen.

Informatievoorziening kaderstelling

 • De opgaven voor de komende tijd zijn in beeld.

Informatievoorziening controle

 • De opgaven voor de komende tijd zijn in beeld.
 • Het college en de gemeenteraad worden geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de beleidsdoelstellingen.

Organisatie energietransitie

 • De organisatie en de uitvoeringsstructuur zijn helder vastgelegd.
 • Het duurzaamheidsbeleid is voldoende geborgd binnen de ambtelijke organisatie.
 • Ambtelijke apparaat (binnen de relevante beleidsvelden) heeft kennis van het duurzaamheidsbeleid en handelt in overeenstemming daarmee.
 • Er is voldoende capaciteit om het duurzaamheidsbeleid tot uitvoering te brengen.
 • Er is voldoende budget om het duurzaamheidsbeleid uit te voeren.
 • Er zijn concrete afspraken (doelstellingen en/of maatregelen) vastgelegd met externe partners op het vlak van duurzaamheid.
 • Er is een overlegstructuur met externe partners, zowel generiek als specifiek voor overeengekomen afspraken.

(Strategisch) personeel(sbeleid)

 • Het duurzaamheidsbeleid is voldoende geborgd binnen de ambtelijke organisatie.
 • Ambtelijke apparaat (binnen de relevante beleidsvelden) heeft kennis van het duurzaamheidsbeleid en handelt in overeenstemming daarmee.
 • Er is voldoende capaciteit om het duurzaamheidsbeleid tot uitvoering te brengen.

Uitvoering energietransitie

 • Het duurzaamheidsbeleid is voldoende geborgd binnen de ambtelijke organisatie.
 • Ambtelijke apparaat (binnen de relevante beleidsvelden) heeft kennis van het duurzaamheidsbeleid en handelt in overeenstemming daarmee.
 • De gemeente faciliteert waar mogelijk externe partners die actief zijn om duurzaamheid te realiseren.
 • De gemeente houdt zich aan de gemaakte afspraken en doelstellingen.

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

 • De gemeente werkt waar mogelijk samen met externe partners die actief zijn om
  duurzaamheid te realiseren. Onder externe partners wordt verstaan bewoners(groepen), bedrijven, instellingen (bijv. scholen) en [maatschappelijke] organisaties (bijv. sportverenigingen) waarmee de gemeente samenwerkt of mogelijk kan samenwerken.
 • Er zijn concrete afspraken (doelstellingen en/of maatregelen) vastgelegd met externe partners op het vlak van duurzaamheid.
 • Er is een overlegstructuur met externe partners, zowel generiek als specifiek voor overeengekomen afspraken.
 • De gemeente houdt zich aan de gemaakte afspraken en doelstellingen.

Rol inwoners en bedrijven

 • Bij het opstellen van het beleid zijn stakeholders betrokken geweest.
 • De gemeente faciliteert waar mogelijk externe partners die actief zijn om duurzaamheid te realiseren.

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • De gemeente is op weg om de ambities waar te maken of heeft al doelstellingen behaald op basis van landelijke benchmarks.
 • De gemeente is op weg om de eigen ambities zoals vastgelegd in vastgesteld beleid waar te maken of heeft al doelstellingen behaald op basis van landelijke benchmarks en op basis van al uitgevoerde (recente) evaluaties en bij de gemeente bekende feiten en cijfers.
 • De gemeente bereikt het gewenste effect.

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Eindhoven (2017)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

-

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Harlingen (2020)

Wet- en regelgeving

 • Voor het nastreven van duurzame ontwikkeling maakt de gemeente optimaal gebruik van zijn wettelijke bevoegdheden en afwegingsruimte op het gebied van uitvoering, regelgeving en handhaving.

Beleid(sdoelen)

 • De cyclus begint met een visie op wat het lange termijn doel is en het betrekken van lokale stakeholders.
 • De gemeente heeft een integraal beleidsplan, programma of strategiedocument (toekomstvisie) vastgesteld met daarin SMART geformuleerde doelstellingen ten aanzien van duurzame ontwikkeling.
 • De gemeente onderkent het belang van duurzame ontwikkeling in het coalitieakkoord en erkent dat de uitvoering ervan een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van het college.
 • Bij de besluitvorming over (nieuw) beleid betrekt de gemeente effecten die dit beleid kan hebben op People, Planet, Profit.
 • Regelgeving die wordt opgelegd aan burgers en bedrijven is gericht op het behouden en verbeteren van het leef- en ondernemingsklimaat en houdt rekening met de lokale omstandigheden.
 • De gemeente heeft in haar communicatiestrategie duurzaamheid als element opgenomen.

Regionale Beleid(svorming)

 • De gemeente maakt deel uit van interbestuurlijke regionale samenwerkingsverbanden die zorg dragen voor coherentie in het duurzaamheidsbeleid.

Budget

 • De gemeente propageert en stimuleert de totstandkoming van maatschappelijke initiatieven met betrekking tot duurzame ontwikkeling en ondersteunt de uitvoering daarvan, afhankelijk van zijn rol, taken en verantwoordelijkheden, met proportionele middelen.
 • De gemeente initieert, creëert of bevordert waar mogelijk financiële arrangementen voor het uitvoeren van projecten, dan wel het ondersteunen van initiatieven, die zijn gericht op het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

Begroting/Jaarverslag

 • De gemeente voert een begrotingsbeleid waarmee lange termijn stabiliteit van de gemeentelijke financiën wordt gegarandeerd en burgers en bedrijven niet te veel worden belast.

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • De gemeente onderkent het belang van duurzame ontwikkeling in het coalitieakkoord en erkent dat de uitvoering ervan een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van het college.
 • Bij de besluitvorming over (nieuw) beleid betrekt de gemeente effecten die dit beleid kan hebben op People, Planet, Profit.
 • De gemeente stimuleert en faciliteert samenwerking tussen actoren in de gemeente.
 • De gemeente propageert en stimuleert de totstandkoming van maatschappelijke initiatieven met betrekking tot duurzame ontwikkeling en ondersteunt de uitvoering daarvan, afhankelijk van zijn rol, taken en verantwoordelijkheden, met proportionele middelen.
 • De gemeente initieert, creëert of bevordert waar mogelijk financiële arrangementen voor het uitvoeren van projecten, dan wel het ondersteunen van initiatieven, die zijn gericht op het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

Kaderstellende rol

 • Bij de besluitvorming over (nieuw) beleid betrekt de gemeente effecten die dit beleid kan hebben op People, Planet, Profit.
 • De gemeente initieert, creëert of bevordert waar mogelijk financiële arrangementen voor het uitvoeren van projecten, dan wel het ondersteunen van initiatieven, die zijn gericht op het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

Controlerende rol

-

Monitoring

 • Met het oog op continu leren en verbeteren, organiseert en onderhoudt de gemeente feedbackmechanismen voor het kritisch volgen van zijn inzet, ambities en prestaties.
 • De gemeente zet één of meer instrumenten in om de voortgang van zijn beleid met betrekking tot duurzame ontwikkeling te volgen en te meten met dat van anderen.

Evaluatie/onderzoek

 • Bij de evaluatie van haar beleid betrekt de gemeente actief betrokken burgers en ondernemers.

Informatievoorziening sturing

 • Jaarlijkse rapportage van eigen prestaties met betrekking tot sociale en ecologische footprinting.

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Jaarlijkse rapportage van eigen prestaties met betrekking tot sociale en ecologische footprinting.

Organisatie energietransitie

 • De gemeente draagt haar voorbeeldrol als een organisatie die duurzaamheid/maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel draagt.
 • De verantwoordelijkheden voor de coördinatie van beleidsterreinen met het oog op duurzame ontwikkeling zijn goed belegd.
 • Regelgeving die wordt opgelegd aan burgers en bedrijven is gericht op het behouden en verbeteren van het leef- en ondernemingsklimaat en houdt rekening met de lokale omstandigheden.
 • De gemeente propageert en stimuleert de totstandkoming van maatschappelijke initiatieven met betrekking tot duurzame ontwikkeling en ondersteunt de uitvoering daarvan, afhankelijk van zijn rol, taken en verantwoordelijkheden, met proportionele middelen.

(Strategisch) personeel(sbeleid)

 • De gemeente als organisatie hanteert met betrekking tot zijn personeel de principes van goed werkgeverschap.

Uitvoering energietransitie

 • De gemeente houdt in haar doen en laten rekening met effecten in de keten.
 • De belasting door de gemeentelijke organisatie is in balans met de draagkracht van de aarde of draagt bij aan herstel/versterking hiervan.
 • De uitstoot van broeikasgassen die samenhangt met de gemeentelijke organisatie en huishouding wordt voorkomen of gecompenseerd.
 • De gemeente draagt haar voorbeeldrol als een organisatie die duurzaamheid/maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel draagt.
 • Voor het nastreven van duurzame ontwikkeling maakt de gemeente optimaal gebruik van zijn wettelijke bevoegdheden en afwegingsruimte op het gebied van uitvoering, regelgeving en handhaving.
 • Handhaving wordt zo uitgevoerd dat naleving van regels wordt gestimuleerd, maar ook dat voldoende ruimte blijft voor burger- en ondernemerschap.
 • De gemeente propageert en stimuleert de totstandkoming van maatschappelijke initiatieven met betrekking tot duurzame ontwikkeling en ondersteunt de uitvoering daarvan, afhankelijk van zijn rol, taken en verantwoordelijkheden, met proportionele middelen.
 • De gemeente maakt actief gebruik van de initiatieven en de (potentiële) inzet van burgers, bedrijven en andere organisaties, zowel binnen als buiten de gemeente, om haar doelen voor duurzame ontwikkeling te realiseren.

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

 • De cyclus begint met een visie op wat het lange termijn doel is en het betrekken van lokale stakeholders.
 • De gemeente sluit zich aan bij bestaande samenwerkingsverbanden, dan wel sluit zelf nieuwe samenwerkingsverbanden of coalities gericht op het bevorderen van duurzame ontwikkeling.
 • De gemeente maakt deel uit van interbestuurlijke regionale samenwerkingsverbanden die zorg dragen voor coherentie in het duurzaamheidsbeleid.
 • De gemeente stimuleert en faciliteert samenwerking tussen actoren in de gemeente.

Rol inwoners en bedrijven

 • De gemeente maakt actief gebruik van de initiatieven en de (potentiële) inzet van burgers, bedrijven en andere organisaties, zowel binnen als buiten de gemeente, om haar doelen voor duurzame ontwikkeling te realiseren.
 • Bij de evaluatie van haar beleid betrekt de gemeente actief betrokken burgers en ondernemers.

Projecten energietransitie

 • De gemeente initieert, creëert of bevordert waar mogelijk financiële arrangementen voor het uitvoeren van projecten, dan wel het ondersteunen van initiatieven, die zijn gericht op het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

'- Met het oog op continu leren en verbeteren, organiseert en onderhoudt de gemeente feedbackmechanismen voor het kritisch volgen van zijn inzet, ambities en prestaties.

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Hilversum (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

-

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Hoeksche Waard (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

-

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (2021)

Wet- en regelgeving

 • Het beleid is actueel en sluit aan bij landelijke/regionale afspraken (zoals de RES).

Beleid(sdoelen)

 • Het waterschap beschikt over heldere doelen en ambities voor het energiebeleid.
 • Het beleid is actueel en sluit aan bij landelijke/regionale afspraken (zoals de RES).
 • De maatregelen die het waterschap neemt zijn voldoende om de (tussen)doelen te behalen.
 • Het waterschap neemt concrete maatregelen om de ambities waar te maken.

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

 • Het duurzaamheidsbeleid is voldoende geborgd binnen de ambtelijke organisatie:
 • Er is voldoende budget om het duurzaamheidsbeleid uit te voeren.
 • Het algemeen bestuur is in de gelegenheid gesteld om de resultaten van het uitgevoerde beleid tussentijds te controleren en de doelen/budget bij te stellen.
 • Het algemeen bestuur heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om het beleid tussentijds bij te stellen (doelen/budget).

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Het algemeen bestuur heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op hoofdlijnen de kaders van het duurzaamheidsbeleid te bepalen.
 • Het algemeen bestuur heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om het beleid tussentijds bij te stellen (doelen/budget).

Controlerende rol

 • Het algemeen bestuur is in de gelegenheid gesteld om de resultaten van het uitgevoerde beleid tussentijds te controleren en de doelen/budget bij te stellen.
 • Het algemeen bestuur heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om het beleid tussentijds bij te stellen (doelen/budget).

Monitoring

 • Het waterschap hanteert monitoringsinstrumenten en indicatoren: Wat wordt gemonitord, op welk niveau, hoe vaak, en door wie?

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • De opgave voor de komende tijd zijn in beeld.
 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt gebruik van kennis over energietransitie bij andere waterschappen, met name de koplopers (leereffecten).

Informatievoorziening kaderstelling

 • De opgave voor de komende tijd zijn in beeld.
 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt gebruik van kennis over energietransitie bij andere waterschappen, met name de koplopers (leereffecten).

Informatievoorziening controle

 • De opgave voor de komende tijd zijn in beeld.
 • Het algemeen bestuur wordt geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de beleidsdoelstellingen en effect van genomen maatregelen.

Organisatie energietransitie

 • De organisatie en de uitvoeringsstructuur zijn helder vastgelegd.
 • Het duurzaamheidsbeleid is voldoende geborgd binnen de ambtelijke organisatie:
 • Ambtelijke apparaat heeft kennis van het duurzaamheidsbeleid en handelt in overeenstemming daarmee.
 • Er is voldoende capaciteit om het duurzaamheidsbeleid tot uitvoering te brengen.
 • Er is voldoende budget om het duurzaamheidsbeleid uit te voeren.

(Strategisch) personeel(sbeleid)

 • Het duurzaamheidsbeleid is voldoende geborgd binnen de ambtelijke organisatie:
 • Ambtelijke apparaat heeft kennis van het duurzaamheidsbeleid en handelt in overeenstemming daarmee.
 • Er is voldoende capaciteit om het duurzaamheidsbeleid tot uitvoering te brengen.

Uitvoering energietransitie

 • Het waterschap is op weg om de ambities voor 2030 waar te maken of heeft al tussendoelstellingen (voor 2020) behaald (op basis van de klimaatmonitor Waterschappen en waar Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden staat in vergelijking met andere waterschappen).
 • Het waterschap is op weg om de eigen ambities zoals vastgelegd in vastgesteld beleid waar te maken of heeft al doelstellingen behaald (op basis van al uitgevoerde (recente) evaluaties en bij het waterschap bekende feiten en cijfers).
 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt gebruik van kennis over energietransitie bij andere waterschappen, met name de koplopers (leereffecten).

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • De maatregelen die het waterschap neemt zijn voldoende om de (tussen)doelen te behalen.
  '- Het waterschap is op weg om de ambities voor 2030 waar te maken of heeft al tussendoelstellingen (voor 2020) behaald (op basis van de klimaatmonitor Waterschappen en waar Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden staat in vergelijking met andere waterschappen).
 • Het waterschap is op weg om de eigen ambities zoals vastgelegd in vastgesteld beleid waar te maken of heeft al doelstellingen behaald (op basis van al uitgevoerde (recente) evaluaties en bij het waterschap bekende feiten en cijfers).
 • Het waterschap bereikt het gewenste effect.
 • Het algemeen bestuur wordt geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de beleidsdoelstellingen en effect van genomen maatregelen.

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Hoogheemraadschap van Rijnland (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Er is beleid dat zich richt op het reduceren van de uitstoot van andere schadelijke gassen (o.a. methaan en lachgas) die in het zuiveringsproces vrijkomen.
 • De maatregelen sluiten aan op, en dragen bij aan, de gestelde doelen.
 • Bij het opstellen van beleid wordt expliciet aandacht besteed aan de rol van Rijnland, en de verschillende wijzen om de doelstelling te realiseren.
 • De doelstelling staat in realistische verhouding tot het daarvoor beschikbaar gestelde budget en capaciteit.
 • Bij het programma energietransitie zijn afspraken gemaakt hoe rekening te houden met energie-effecten van nieuwe activiteiten, en de aanschaf van goederen en diensten.
 • De VV heeft eenduidige kaders voor het energie- en CO2-beleid vastgesteld.
 • Voor het informeren over voorgang van het realiseren van de doelstellingen gebruikt Rijnland zowel vastgestelde prestatie- als effectindicatoren (deze kunnen vanuit de organisatie of vanuit de VV zijn voorgesteld). De indicatoren zijn voorzien van streefwaarde en –jaar. De indicatoren sluiten aan bij, en meten het effect van, maatregelen.

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

 • De maatregelen worden voornamelijk gerealiseerd met structurele middelen.
 • Bij een investeringsvoorstel worden alle benodigde financiële variabelen meegenomen in het voorstel.

Begroting/Jaarverslag

 • De doelstelling staat in realistische verhouding tot het daarvoor beschikbaar gestelde budget en capaciteit.
 • De maatregelen worden voornamelijk gerealiseerd met structurele middelen.
 • Het invoeringsplan 2020 is financieel compleet: alle factoren en alle kosten van de factoren zijn meegenomen. Het niveau van de kosten is reëel.

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Bij het opstellen van beleid wordt expliciet aandacht besteed aan de rol van Rijnland, en de verschillende wijzen om de doelstelling te realiseren.
 • Bij nieuwe besluiten over investeringen binnen de organisatie, alsmede bij de bedrijfsvoering wordt expliciet aandacht besteed aan de bijdrage van de maatregelen op de doelstelling van energieneutraliteit en CO2-reductie.

Kaderstellende rol

 • De VV heeft eenduidige kaders voor het energie- en CO2-beleid vastgesteld.

Controlerende rol

 • De VV heeft nvulling gegeven aan de controlerende taakstelling en/of is daartoe in de gelegenheid gesteld.

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Zowel de CO2-emissie van de door Rijnland gebruikte energie als de overige CO2-emissies van Rijnland zijn bekend.
 • Voor het informeren over voorgang van het realiseren van de doelstellingen gebruikt Rijnland zowel vastgestelde prestatie- als effectindicatoren (deze kunnen vanuit de organisatie of vanuit de VV zijn voorgesteld). De indicatoren zijn voorzien van streefwaarde en –jaar. De indicatoren sluiten aan bij, en meten het effect van, maatregelen.

Informatievoorziening kaderstelling

 • Zowel de CO2-emissie van de door Rijnland gebruikte energie als de overige CO2-emissies van Rijnland zijn bekend.
 • De VV ontvangt tijdige, volledige en juiste informatie.

Informatievoorziening controle

 • Zowel de CO2-emissie van de door Rijnland gebruikte energie als de overige CO2-emissies van Rijnland zijn bekend.
 • De VV wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van de doelbepaling en wijzigingen daarin, evenals over de voortgang van het realiseren van de doelstellingen.
 • Voor het informeren over voorgang van het realiseren van de doelstellingen gebruikt Rijnland zowel vastgestelde prestatie- als effectindicatoren (deze kunnen vanuit de organisatie of vanuit de VV zijn voorgesteld). De indicatoren zijn voorzien van streefwaarde en –jaar. - De indicatoren sluiten aan bij, en meten het effect van, maatregelen.
 • De VV ontvangt tijdige, volledige en juiste informatie.

Organisatie energietransitie

 • Bij het opstellen van beleid wordt expliciet aandacht besteed aan de rol van Rijnland, en de verschillende wijzen om de doelstelling te realiseren.
 • Bij keuze van de uitvoeringsconstructie, zowel op project- als programmaniveau, is de doelmatigheid onderbouwd of minstens betrokken in de afweging, en is de meeste doelmatige oplossing gekozen.
 • Bij nieuwe besluiten over investeringen binnen de organisatie, alsmede bij de bedrijfsvoering wordt expliciet aandacht besteed aan de bijdrage van de maatregelen op de doelstelling van energieneutraliteit en CO2-reductie.

(Strategisch) personeel(sbeleid)

 • De doelstelling staat in realistische verhouding tot het daarvoor beschikbaar gestelde budget en capaciteit.

Uitvoering energietransitie

 • Rijnland heeft tot op heden de inzet gepleegd die het had voorgenomen te plegen.

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

 • Bij keuze van de uitvoeringsconstructie, zowel op project- als programmaniveau, is de doelmatigheid onderbouwd of minstens betrokken in de afweging, en is de meeste doelmatige oplossing gekozen.

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • Rijnland is op weg om de doelstelling om in 2025/ 2030 energieneutraal te zijn, te realiseren: de optelsom van de huidige plannen en de reeds ingeplande plannen voor de komende jaren is voldoende voor het behalen van energieneutraliteit.
 • De maatregelen sluiten aan op, en dragen bij aan, de gestelde doelen.

Efficiëntie beleid Energietransitie

 • Bij keuze van de uitvoeringsconstructie, zowel op project- als programmaniveau, is de doelmatigheid onderbouwd of minstens betrokken in de afweging, en is de meeste doelmatige oplossing gekozen.
 • De doelstelling staat in realistische verhouding tot het daarvoor beschikbaar gestelde budget en capaciteit.
 • Het invoeringsplan 2020 is financieel compleet: alle factoren en alle kosten van de factoren zijn meegenomen. Het niveau van de kosten is reëel.
 • Bij nieuwe besluiten over investeringen binnen de organisatie, alsmede bij de bedrijfsvoering wordt expliciet aandacht besteed aan de bijdrage van de maatregelen op de doelstelling van energieneutraliteit en CO2-reductie.

Krimpenerwaard (2023)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

-

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Leeuwarden (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

-

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Middelburg (2022)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Het begrip duurzaamheid heeft een duidelijke definitie en wordt eenduidig gebruikt (in het beleid van de gemeente)
 • Het beleid is onderbouwd met een analyse van het thema duurzaamheid en van de gemeentelijke sturingsmogelijkheden op dit terrein.
 • Het plan is tot stand gekomen in samenspraak met interne en externe belanghebbenden.
 • Er is een beeld van mogelijke quick wins en van hoe het beleid het meest kostenefficiënt kan worden opgezet en uitgevoerd.
  -De gestelde doelen dragen bij aan verduurzaming.
 • De doelen van het duurzaamheidsplan zijn SMART geformuleerd (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden).
 • Het aantal gestelde doelen is behapbaar.
 • De doelen zijn logisch vertaald naar rollen (regie, handhaving, faciliteren, voorbeeldfunctie), instrumenten (communicatie, subsidie, proces, kennisdeling) en randvoorwaarden (mensen, middelen, kennis, samenwerking, cultuur, organisatorische inbedding).
 • De strategie staat in realistische verhouding tot het daarvoor beschikbaar gestelde budget en capaciteit.

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

 • De strategie staat in realistische verhouding tot het daarvoor beschikbaar gestelde budget en capaciteit.

Begroting/Jaarverslag

 • De gemaakte kosten zijn inzichtelijk en overschrijden niet de vooraf vastgestelde budgetten.

Uitgaven

 • De gemaakte kosten zijn inzichtelijk en overschrijden niet de vooraf vastgestelde budgetten.

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • De raad gaf op actieve en effectieve wijze invulling aan haar kaderstellende en controlerende rol.
 • De raad heeft eenduidige kaders voor het duurzaamheidsbeleid vastgesteld en heeft invulling gegeven aan zijn controlerende taakstelling en/of is daartoe in de gelegenheid gesteld.

Controlerende rol

 • De raad gaf op actieve en effectieve wijze invulling aan haar kaderstellende en controlerende rol.
 • De raad heeft eenduidige kaders voor het duurzaamheidsbeleid vastgesteld en heeft invulling gegeven aan zijn controlerende taakstelling en/of is daartoe in de gelegenheid gesteld.

Monitoring

 • De gemeente ligt op koers om de gestelde doelen te bereiken. Dit kan SMART worden onderbouwd.

Evaluatie/onderzoek

 • De gemeente ligt op koers om de gestelde doelen te bereiken. Dit kan SMART worden onderbouwd.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

 • De doelen zijn logisch vertaald naar rollen (regie, handhaving, faciliteren, voorbeeldfunctie), instrumenten (communicatie, subsidie, proces, kennisdeling) en randvoorwaarden (mensen, middelen, kennis, samenwerking, cultuur, organisatorische inbedding).

(Strategisch) personeel(sbeleid)

 • De strategie staat in realistische verhouding tot het daarvoor beschikbaar gestelde budget en capaciteit.

Uitvoering energietransitie

 • '- De gemeente ligt op koers om de gestelde doelen te bereiken. Dit kan SMART worden onderbouwd.

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

 • Het plan is tot stand gekomen in samenspraak met interne en externe belanghebbenden.

Rol inwoners en bedrijven

 • Het plan is tot stand gekomen in samenspraak met interne en externe belanghebbenden.

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • De gemeente ligt op koers om de gestelde doelen te bereiken. Dit kan SMART worden onderbouwd.

Efficiëntie beleid Energietransitie

 • Er is een beeld van mogelijke quick wins en van hoe het beleid het meest kostenefficiënt kan worden opgezet en uitgevoerd.
 • De gemaakte kosten zijn inzichtelijk en overschrijden niet de vooraf vastgestelde budgetten.

Nijmegen (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

-

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Noordelijke Rekenkamer (Drenthe, Fryslan en Groningen) (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

-

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Noordelijke Rekenkamer (Drenthe, Fryslan en Groningen) (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

-

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Noordoostpolder (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

-

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Provinciale Rekenkamers (van alle provincies) (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

-

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Randstedelijke Rekenkamer (Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland) (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Provinciale besluiten inzake het Warmtebedrijf Rotterdam zijn zorgvuldig voorbereid en genomen.
 • De communicatie en informatie-uitwisseling tussen de ambtelijke organisatie, GS en betrokken (verbonden) partijen aangaande de besluiten inzake het Warmtebedrijf Rotterdam was voldoende.

Kaderstellende rol

 • Provinciale besluiten inzake het Warmtebedrijf Rotterdam zijn zorgvuldig voorbereid en genomen.

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • De informatievoorziening aan PS is tijdig, begrijpelijk, volledig en juist.

Informatievoorziening controle

 • De informatievoorziening aan PS is tijdig, begrijpelijk, volledig en juist.

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

-

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

 • De communicatie en informatie-uitwisseling tussen de ambtelijke organisatie, GS en betrokken (verbonden) partijen aangaande de besluiten inzake het Warmtebedrijf Rotterdam was voldoende.

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Rekenkamer Oost Nederland (Gelderland en Overijssel) (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • De provincie heeft zich - passend bij haar positie en bevoegdheden - maximaal ingezet om draagvlak bij een inpassingsplan voor de opwekking van hernieuwbare energie te bevorderen

Kaderstellende rol

 • De provincie heeft zich - passend bij haar positie en bevoegdheden - maximaal ingezet om draagvlak bij een inpassingsplan voor de opwekking van hernieuwbare energie te bevorderen

Controlerende rol

 • De provincie heeft zich - passend bij haar positie en bevoegdheden - maximaal ingezet om draagvlak bij een inpassingsplan voor de opwekking van hernieuwbare energie te bevorderen

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

 • De provincie heeft zich - passend bij haar positie en bevoegdheden - maximaal ingezet om draagvlak bij een inpassingsplan voor de opwekking van hernieuwbare energie te bevorderen

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • De provincie heeft zich - passend bij haar positie en bevoegdheden - maximaal ingezet om draagvlak bij een inpassingsplan voor de opwekking van hernieuwbare energie te bevorderen

Opwek

 • De provincie heeft zich - passend bij haar positie en bevoegdheden - maximaal ingezet om draagvlak bij een inpassingsplan voor de opwekking van hernieuwbare energie te bevorderen

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Ridderkerk (2021)

Wet- en regelgeving

 • Er is een overzicht van de landelijke en regionale beleidskaders en deze zijn bekend bij de gemeente Ridderkerk.

Beleid(sdoelen)

 • Het beleidskader is vastgesteld en actueel.
 • De beoogde maatschappelijke effecten zijn expliciet benoemd.
 • De doelen zijn benoemd en SMART geformuleerd (of SMT).
 • Er is expliciet in kaart gebracht welke streefwaarden gerealiseerd dienen te worden.
 • Relaties met andere beleidsterreinen zijn expliciet benoemd en duidelijk gemaakt.
 • Maatschappelijke instellingen en ketenpartners hebben mee kunnen denken vanuit hun adviseursrol in de totstandkoming van het beleid.
 • Er is een overzicht van de ingezette instrumenten die beschikbaar zijn voor de energietransitie.
 • De gemaakte keuzes binnen het beleid zijn vastgelegd in documenten en bekend in de organisatie.
 • De keuzes voor het inzetten van instrumenten zijn gemotiveerd.
 • Het beleid van de gemeente is in lijn met de prestaties, inzet van instrumenten en ambities van de omliggende gemeenten.
 • De gemeente Ridderkerk loopt in de pas met haar ambitie, rolopvatting en de inzet van instrumentarium met vergelijkbare (buur)gemeenten.

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

 • De kosten voor de uitvoering blijven binnen de gestelde kaders van de gemeenteraad.

Uitgaven

 • Er is een overzicht van de totale kosten beschikbaar.
 • De kosten voor de uitvoering blijven binnen de gestelde kaders van de gemeenteraad.

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • De raad heeft mee kunnen denken en beslissen in het kader van hun kaderstellende rol.

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Er vindt een jaarlijkse evaluatie plaats die gedeeld wordt met de gemeenteraad.

Informatievoorziening sturing

 • De prestaties van de gemeente zijn inzichtelijk gemaakt en in lijn met de geformuleerde streefwaarden en doelen.

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • De prestaties van de gemeente zijn inzichtelijk gemaakt en in lijn met de geformuleerde streefwaarden en doelen.
 • Het college rapporteert (via de P&C-cyclus) over de voortgang op de energietransitie.
 • Er vindt een jaarlijkse evaluatie plaats die gedeeld wordt met de gemeenteraad.
 • De gedeelde informatie is tijdig, toegankelijk en duidelijk voor de gemeenteraad.

Organisatie energietransitie

 • Er is een overzicht van de ingezette instrumenten die beschikbaar zijn voor de energietransitie.
 • De gemaakte keuzes binnen het beleid zijn vastgelegd in documenten en bekend in de organisatie.
 • De keuzes voor het inzetten van instrumenten zijn gemotiveerd.
 • Er is een overzicht van taken en afspraken die zijn gemaakt met de regio Rotterdam-Den Haag over de taken die daar zijn belegd.
 • De gemeente heeft een overzicht van de partijen waarmee ze samenwerken en fungeert als regisseur binnen het veld.
 • De gemeente Ridderkerk loopt in de pas met haar ambitie, rolopvatting en de inzet van instrumentarium met vergelijkbare (buur)gemeenten.

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • Er wordt vanuit de gemeente actief informatie gedeeld, bijeenkomsten gehouden en initiatieven ontplooid om maatschappelijke stakeholders aangehaakt te houden.
 • De gemeente Ridderkerk loopt in de pas met haar ambitie, rolopvatting en de inzet van instrumentarium met vergelijkbare (buur)gemeenten.

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

 • De gemeente heeft een overzicht van de partijen waarmee ze samenwerken en fungeert als regisseur binnen het veld.
 • Partijen weten de gemeente te vinden en kunnen bij de gemeente terecht voor initiatieven rondom de energietransitie.
 • Er is sprake van een effectieve regionale samenwerking tussen de gemeente Ridderkerk en de maatschappelijke partners.
 • Er wordt vanuit de gemeente actief informatie gedeeld, bijeenkomsten gehouden en initiatieven ontplooid om maatschappelijke stakeholders aangehaakt te houden.

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

 • De prestaties van de gemeente zijn inzichtelijk gemaakt en in lijn met de geformuleerde streefwaarden en doelen.

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • Er is sprake van het bereiken van de geformuleerde doelstellingen, in lijn met de streefwaarden.

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Rotterdam (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Het publieke belang van deelneming in het Warmtebedrijf is geborgd.
 • Het publieke belang is vertaald in niet-financiële indicatoren, waarvoor streefwaarden zijn vastgesteld

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

 • De risico’s ten aanzien van de deelneming in het Warmtebedrijf zijn voldoende inzichtelijk gemaakt:
 • Voorafgaand aan de goedkeuring door het college van investeringen door het Warmtebedrijf worden de financiële risico’s met voldoende diepgang beoordeeld:

Potentiële gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de doelstellingen worden geïdentificeerd.
Per gebeurtenis zijn de kans en impact bepaald.

Begroting/Jaarverslag

 • De risico’s ten aanzien van de deelneming in het Warmtebedrijf zijn voldoende inzichtelijk gemaakt:
 • Het college beoordeelt, bij de bepaling van het weerstandsvermogen en de kredietrisicoreserve, met voldoende diepgang de financiële risico’s ten aanzien van de deelneming in het Warmtebedrijf.

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • De vakwethouder behartigt het publieke belang en de realisatie van beleidsdoelstellingen en de wethouder financiën de publieke waarde en de continuïteit van het Warmtebedrijf.
 • De wethouder Financiën en de vakwethouder(s) zijn ofwel steller van de agendapost of hebben een advies uitgebracht bij besluiten over de deelneming
 • Uit agendaposten en aantekeningen bij besluiten over de deelneming blijkt dat een expliciete afweging tussen beide belangen is gemaakt.
 • De gemeente heeft voldoende zeggenschap om het publieke belang te borgen en indien nodig bij te sturen:
 • De gemeente (als aandeelhouder met een meerderheidsbelang) heeft goedkeuringsbevoegdheid met betrekking tot de strategie en belangrijke of strategische besluiten door het Warmtebedrijf.
 • Er zijn geen statutaire belemmeringen om uit te treden als aandeelhouder.
 • De risico’s ten aanzien van de deelneming in het Warmtebedrijf zijn voldoende beheerst:
 • Er is een vergelijking met alternatieven voor het investeringsbesluit gemaakt.
 • Per risico zijn beheersmaatregel(en) geformuleerd.
 • De beheersmaatregelen zijn geïmplementeerd.

Kaderstellende rol

 • De gemeente heeft voldoende zeggenschap om het publieke belang te borgen en indien nodig bij te sturen.
 • De gemeente (als aandeelhouder met een meerderheidsbelang) heeft goedkeuringsbevoegdheid met betrekking tot de strategie en belangrijke of strategische besluiten door het Warmtebedrijf.
 • Er zijn geen statutaire belemmeringen om uit te treden als aandeelhouder.
 • De risico’s ten aanzien van de deelneming in het Warmtebedrijf zijn voldoende beheerst:
 • Er is een vergelijking met alternatieven voor het investeringsbesluit gemaakt.
 • Per risico zijn beheersmaatregel(en) geformuleerd.

Controlerende rol

 • De gemeente heeft voldoende zeggenschap om het publieke belang te borgen en indien nodig bij te sturen.

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • De risico’s ten aanzien van de deelneming in het Warmtebedrijf zijn voldoende inzichtelijk gemaakt.
 • Het college evalueerde in de afgelopen raadsperiode (2014-2018) de beleidsmatige en financiële risico’s die gemoeid zijn met de deelneming in het Warmtebedrijf.

Informatievoorziening sturing

 • Er is sprake van intensief ambtelijk beheer, blijkend uit:
 • Maandelijkse rapportages van de directie van het Warmtebedrijf.
  '- Het Warmtebedrijf legt verantwoording af aan de gemeente (als grootaandeelhouder) over het gevoerde beleid.
 • De jaarverslagen van het Warmtebedrijf worden binnen de wettelijke termijn vastgesteld door de AvA.
 • In de jaarverslagen wordt gerapporteerd over de niet-financiële indicatoren.
 • De risico’s ten aanzien van de deelneming in het Warmtebedrijf zijn voldoende inzichtelijk gemaakt.
 • Het college evalueerde in de afgelopen raadsperiode (2014-2018) de beleidsmatige en financiële risico’s die gemoeid zijn met de deelneming in het Warmtebedrijf.
 • Het college beoordeelt, bij de bepaling van het weerstandsvermogen en de kredietrisicoreserve, met voldoende diepgang de financiële risico’s ten aanzien van de deelneming in het Warmtebedrijf:
 • Voorafgaand aan de goedkeuring door het college van investeringen door het Warmtebedrijf worden de financiële risico’s met voldoende diepgang beoordeeld:

Potentiële gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de doelstellingen worden geïdentificeerd.
Per gebeurtenis zijn de kans en impact bepaald.

Informatievoorziening kaderstelling

 • De gemeenteraad dient in ieder geval vooraf te worden geïnformeerd over de belangrijkste aspecten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die de waarde van € 1 mln. te boven gaan of die van ingrijpende betekenis zijn voor het Warmtebedrijf. Met name als het gaat om rechtshandelingen waar grote gemeentelijke risico’s aan kleven, mag worden verwacht dat het college volledig transparant is over de risico’s.
 • De gemeenteraad heeft ten aanzien van haar informatiepositie een eigen verantwoordelijkheid: ze kan afspraken maken met het college over de informatievoorziening en het college vragen om meer informatie.

Informatievoorziening controle

 • Het Warmtebedrijf legt verantwoording af aan de gemeente (als grootaandeelhouder) over het gevoerde beleid.
 • De jaarverslagen van het Warmtebedrijf worden binnen de wettelijke termijn vastgesteld door de AvA.
 • In de jaarverslagen wordt gerapporteerd over de niet-financiële indicatoren.
 • De gemeenteraad heeft ten aanzien van haar informatiepositie een eigen verantwoordelijkheid: ze kan afspraken maken met het college over de informatievoorziening en het college vragen om meer informatie.

Organisatie energietransitie

 • Het publieke belang van deelneming in het Warmtebedrijf is geborgd.
 • Het publieke belang van de gemeente met de deelneming in het Warmtebedrijf is vermeld in de statuten en het publiek kader van het Warmtebedrijf.
 • De strategie is vertaald in een bedrijfsplan, waarin ook de niet-financiële indicatoren zijn opgenomen.
 • Het publieke belang staat centraal in de strategie van het Warmtebedrijf.
 • Er is sprake van intensief ambtelijk beheer, blijkend uit:
 • Een duidelijke beheerorganisatie met gescheiden taken, verantwoordelijkheden en escalatielijn, via een clusterdirecteur (als ambtelijk opdrachtgever).

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • Er is sprake van intensief ambtelijk beheer, blijkend uit:
 • Maandelijks overleg met de directie van het Warmtebedrijf.
 • Maandelijkse rapportages van de directie van het Warmtebedrijf.
  Daarbij is er nauwe afstemming tussen de concernstaf en het beleidscluster.

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Stichtse Vecht (2022)

Wet- en regelgeving

 • De geformuleerde doelen zijn tenminste in lijn met de Europese, landelijke en provinciale doelen.

Beleid(sdoelen)

 • De lessen van een evaluatie zijn expliciet betrokken (bijvoorbeeld in startnotitie of plan van aanpak) bij het nieuwe beleid met als doel klimaatneutraal 2030.- De lessen van een evaluatie zijn expliciet betrokken (bijvoorbeeld in startnotitie of plan van aanpak) bij het nieuwe beleid met als doel klimaatneutraal 2030.
 • De gemeenteraad heeft het klimaatbeleid vastgesteld voordat tot uitvoering werd overgegaan, met daarin:
 • een opgave/probleembeschrijving;
 • beschrijving van de rol van de gemeente, uitgangspunten en/of strategie;
 • beschrijving van doelstellingen en resultaten (al dan niet gekoppeld aan effectindicatoren en prestatie-indicatoren);
 • beschrijving van inzet instrumenten, activiteiten en samenwerkingen;
 • raming en inzet van middelen;
 • beschrijving van verbinding en samenhang met ander beleid.
 • De geformuleerde doelen zijn tenminste in lijn met de Europese, landelijke en provinciale doelen.
 • De uitgangspunten zijn zodanig SMART beschreven dat ze als meetlat/handvat gebruikt kunnen worden voor beleids- en uitvoeringskeuzes.
 • In andere beleidsterreinen zijn relaties met het klimaatbeleid expliciet benoemd en duidelijk gemaakt.
 • Belemmeringen vanuit andere beleidsvelden worden in de uitvoeringspraktijk benoemd en er wordt actief op bestuursniveau afgewogen of dit moet leiden tot een beleidsaanpassing of andere oplossing.
 • De gemaakte keuzes binnen het beleid zijn vastgelegd in documenten en bekend in de organisatie.
 • In de routekaart zijn de beoogde resultaten en doelen duidelijk beschreven en waar reëel mogelijk gekwantificeerd (prestatie- en effectindicatoren); met inzicht in de periodiciteit van het ophalen van gegevens.

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

 • Er is een overzicht van de totale raming en kosten beschikbaar.
 • Het college rapporteert (via de P&C- cyclus) over de voortgang op het klimaatbeleid.

Uitgaven

 • Er is een evaluatie beschikbaar met daarin evaluatie op het doel (effect), op de resultaten en de kosten.
 • De kosten voor de uitvoering blijven binnen de gestelde kaders van de gemeenteraad.

Sturende rol college

 • Belemmeringen vanuit andere beleidsvelden worden in de uitvoeringspraktijk benoemd en er wordt actief op bestuursniveau afgewogen of dit moet leiden tot een beleidsaanpassing of andere oplossing.
 • Er vindt interpretatie plaats en trekken van lessen op basis van de monitoring door de organisatie, college en de gemeenteraad.

Kaderstellende rol

 • De gemeenteraad heeft opdracht en kaders gegeven voor de ontwikkeling van het klimaatbeleid, bijvoorbeeld door het vaststellen van een startnotitie of plan van aanpak.
 • De gemeenteraad heeft het klimaatbeleid vastgesteld voordat tot uitvoering werd overgegaan, met daarin:
 • een opgave/probleembeschrijving;
 • beschrijving van de rol van de gemeente, uitgangspunten en/of strategie;
 • beschrijving van doelstellingen en resultaten (al dan niet gekoppeld aan effectindicatoren en prestatie-indicatoren);
 • beschrijving van inzet instrumenten, activiteiten en samenwerkingen;
 • raming en inzet van middelen;
 • beschrijving van verbinding en samenhang met ander beleid.
 • Er vindt interpretatie plaats en trekken van lessen op basis van de monitoring door de organisatie, college en de gemeenteraad.

Controlerende rol

 • Er vindt interpretatie plaats en trekken van lessen op basis van de monitoring door de organisatie, college en de gemeenteraad.
 • Er vindt interpretatie plaats en trekken van lessen op basis van de monitoring door de organisatie, college en de gemeenteraad.

Monitoring

 • In de routekaart zijn de beoogde resultaten en doelen duidelijk beschreven en waar reëel mogelijk gekwantificeerd (prestatie- en effectindicatoren); met inzicht in de periodiciteit van het ophalen van gegevens.
 • Er vindt monitoring plaats van de behaalde resultaten, maatschappelijke effecten en kosten. Deze worden gerelateerd aan de beschreven resultaten en doelen en hierover wordt regelmatig gerapporteerd aan het management, het college en de gemeenteraad.
 • Er vindt interpretatie plaats en trekken van lessen op basis van de monitoring door de organisatie, college en de gemeenteraad.

Evaluatie/onderzoek

 • Er is een evaluatie beschikbaar met daarin evaluatie op het doel (effect), op de resultaten en de kosten.
 • De lessen van een evaluatie zijn expliciet betrokken (bijvoorbeeld in startnotitie of plan van aanpak) bij het nieuwe beleid met als doel klimaatneutraal 2030.
 • De prestatie- en effectindicatoren zijn gedefinieerd en het is inzichtelijk hoe ze gemeten worden (bron).
 • De huidige situatie met betrekking tot de gekozen effectindicatoren is bekend zodat toekomstige metingen daarmee vergeleken kunnen worden.
 • Er vindt regelmatig (tenminste iedere twee jaar) een evaluatie plaats die gedeeld wordt met de gemeenteraad.

Informatievoorziening sturing

 • Er vindt monitoring plaats van de behaalde resultaten, maatschappelijke effecten en kosten. Deze worden gerelateerd aan de beschreven resultaten en doelen en hierover wordt regelmatig gerapporteerd aan het management, het college en de gemeenteraad.

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • De gedeelde informatie over de voortgang van het beleid is tijdig, toegankelijk en duidelijk voor de gemeenteraad.
 • Het college rapporteert (via de P&C- cyclus) over de voortgang op het klimaatbeleid.
 • Er vindt regelmatig (tenminste iedere twee jaar) een evaluatie plaats die gedeeld wordt met de gemeenteraad.
 • Er vindt monitoring plaats van de behaalde resultaten, maatschappelijke effecten en kosten. Deze worden gerelateerd aan de beschreven resultaten en doelen en hierover wordt regelmatig gerapporteerd aan het management, het college en de gemeenteraad.

Organisatie energietransitie

 • De uitgangspunten zijn zodanig SMART beschreven dat ze als meetlat/handvat gebruikt kunnen worden voor beleids- en uitvoeringskeuzes.
 • Er is een overzicht van de taken, rollen en verantwoordelijkheden en deze zijn duidelijk bekend in de organisatie.
 • Er is een werkplanning met inzicht in middelen en capaciteit en daarin blijkt dat de middelen en capaciteit toereikend zijn voor de geplande activiteiten.
 • Er is een overzicht dat inzicht geeft of kennis en ervaring op energie- en klimaatbeleid toereikend is.
 • De gemaakte keuzes binnen het beleid zijn vastgelegd in documenten en bekend in de organisatie.
 • Er zijn samenwerkingsafspraken tussen de gemeente en de partners over doelen, activiteiten/resultaten en rolneming.
 • Er vindt interpretatie plaats en trekken van lessen op basis van de monitoring door de organisatie, college en de gemeenteraad.

(Strategisch) personeel(sbeleid)

 • Er is een werkplanning met inzicht in middelen en capaciteit en daarin blijkt dat de middelen en capaciteit toereikend zijn voor de geplande activiteiten.
 • Er is een overzicht dat inzicht geeft of kennis en ervaring op energie- en klimaatbeleid toereikend is.
 • Er is een aanpak om ambtelijke kennis en ervaring op peil te brengen indien nodig.

Uitvoering energietransitie

 • Belemmeringen vanuit andere beleidsvelden worden in de uitvoeringspraktijk benoemd en er wordt actief op bestuursniveau afgewogen of dit moet leiden tot een beleidsaanpassing of andere oplossing.
 • Activiteiten, projecten en maatregelen die zijn benoemd in het klimaatbeleid en/of aanpalend beleid gericht op de klimaatdoelstelling en/of de P&C-cyclus zijn uitgevoerd in lijn met de planning.
 • Activiteiten, projecten en maatregelen die niet expliciet zijn benoemd maar zijn wel uitgevoerd in het kader van het klimaatbeleid en daaraan bijdragen.
 • Er is een overzicht van de ingezette instrumenten (financieel, juridisch, communicatie en samenwerking) in het klimaatbeleid.
 • De keuzes voor het inzetten van instrumenten zijn gemotiveerd.

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

 • Er is een overzicht van partners met wie wordt samengewerkt in de uitvoering van klimaatbeleid.
 • Er zijn samenwerkingsafspraken tussen de gemeente en de partners over doelen, activiteiten/resultaten en rolneming.
 • Er is sprake van een effectieve samenwerking. De samenwerkingen hebben concrete resultaten beschreven en/of bereikt.
 • De gemeente deelt actief informatie, houdt bijeenkomsten en ontplooit initiatieven om maatschappelijke partners betrokken te houden.
 • De gemeente is responsief en pikt signalen van maatschappelijke partners op en zet deze om in actie.

Rol inwoners en bedrijven

 • De gemeente deelt actief informatie, houdt bijeenkomsten en ontplooit initiatieven om maatschappelijke partners betrokken te houden.
 • De gemeente is responsief en pikt signalen van maatschappelijke partners op en zet deze om in actie.

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

 • De prestatie- en effectindicatoren zijn gedefinieerd en het is inzichtelijk hoe ze gemeten worden (bron).
 • De resultaten van het klimaatbeleid liggen in lijn met vergelijkbare gemeenten.

Resultaat beleid Energietransitie

 • Er is een evaluatie beschikbaar met daarin evaluatie op het doel (effect), op de resultaten en de kosten.
 • De resultaten van het klimaatbeleid liggen in lijn met vergelijkbare gemeenten.
 • De resultaten van het klimaatbeleid liggen in lijn met de gestelde doelen.
 • In de routekaart zijn de beoogde resultaten en doelen duidelijk beschreven en waar reëel mogelijk gekwantificeerd (prestatie- en effectindicatoren); met inzicht in de periodiciteit van het ophalen van gegevens.

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • De prestatie- en effectindicatoren zijn gedefinieerd en het is inzichtelijk hoe ze gemeten worden (bron).
 • De huidige situatie met betrekking tot de gekozen effectindicatoren is bekend zodat toekomstige metingen daarmee vergeleken kunnen worden.
 • De resultaten van het klimaatbeleid liggen in lijn met de gestelde doelen.
 • In de routekaart zijn de beoogde resultaten en doelen duidelijk beschreven en waar reëel mogelijk gekwantificeerd (prestatie- en effectindicatoren); met inzicht in de periodiciteit van het ophalen van gegevens.

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Utrecht (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • De gemeente heeft de doelen en prestatie-indicatoren van de projecten voldoende helder geformuleerd.
 • De gemeente heeft doelen en prestatie-indicatoren opgesteld voor de projecten.
 • De doelen van de projecten zijn SMART geformuleerd.
 • De projecten dragen bij aan het behalen van de overkoepelende klimaatdoelen.
 • De gemeente heeft doelen en prestatie-indicatoren opgesteld voor de overkoepelende klimaatdoelen.
 • Het is inzichtelijk wat de projecten bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen.
 • Er vindt terugkoppeling plaats over de voortgang van de klimaatdoelen en dit wordt meegenomen in de aanpak.

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

 • Het projectplan van de projecten bevat een (meerjaren-)planning en begroting.

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • De projecten dragen bij aan het behalen van de overkoepelende klimaatdoelen.
 • Er vindt terugkoppeling plaats over de voortgang van de klimaatdoelen en dit wordt meegenomen in de aanpak.
 • De gemeente betrekt inwoners tijdig, effectief en/of op de juiste momenten bij de voorbereiding en uitvoering van de projecten.
 • Inwoners krijgen voldoende tijd om zich te kunnen voorbereiden op hun participatie in de projecten.
 • De gemeente betrekt de juiste inwoners op de juiste manier en bij de juiste thema’s bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie.

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • De gemeente betrekt inwoners tijdig, effectief en/of op de juiste momenten bij de voorbereiding en uitvoering van de projecten.
 • De gemeente betrekt de juiste inwoners op de juiste manier en bij de juiste thema’s bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie.

Informatievoorziening sturing

 • De projecten dragen bij aan het behalen van de overkoepelende klimaatdoelen.
 • Het is inzichtelijk wat de projecten bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen.
 • Er vindt terugkoppeling plaats over de voortgang van de klimaatdoelen en dit wordt meegenomen in de aanpak.

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • De raadsinformatie over de stand van zaken t.a.v. de uitvoering en resultaten van de projecten is toereikend om de resultaten te kunnen beoordelen.

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • De gemeente betrekt inwoners tijdig, effectief en/of op de juiste momenten bij de voorbereiding en uitvoering van de projecten.
 • Inwoners krijgen voldoende tijd om zich te kunnen voorbereiden op hun participatie in de projecten.
 • De gemeente betrekt de juiste inwoners op de juiste manier en bij de juiste thema’s bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie.

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

 • De gemeente betrekt inwoners tijdig, effectief en/of op de juiste momenten bij de voorbereiding en uitvoering van de projecten.
 • Inwoners krijgen voldoende tijd om zich te kunnen voorbereiden op hun participatie in de projecten.
 • De gemeente betrekt de juiste inwoners op de juiste manier en bij de juiste thema’s bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie.

Projecten energietransitie

 • Het projectplan van de projecten bevat een (meerjaren-)planning en begroting.
 • De projecten dragen bij aan het behalen van de overkoepelende klimaatdoelen.
 • De gemeente heeft doelen en prestatie-indicatoren opgesteld voor de overkoepelende klimaatdoelen.
 • Het is inzichtelijk wat de projecten bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen.
 • Er vindt terugkoppeling plaats over de voortgang van de klimaatdoelen en dit wordt meegenomen in de aanpak.
 • De gemeente betrekt inwoners tijdig, effectief en/of op de juiste momenten bij de voorbereiding en uitvoering van de projecten.
 • Inwoners krijgen voldoende tijd om zich te kunnen voorbereiden op hun participatie in de projecten.
 • De gemeente betrekt de juiste inwoners op de juiste manier en bij de juiste thema’s bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie.

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

 • De gemeente heeft de doelen en prestatie-indicatoren van de projecten voldoende helder geformuleerd.
 • De gemeente heeft doelen en prestatie-indicatoren opgesteld voor de projecten.
 • De projecten zijn doelmatig en doeltreffend.
 • De prestaties (‘wat gaan we doen’) zijn behaald, of verlopen volgens plan.
 • Het is aantoonbaar, of in ieder geval aannemelijk, dat de prestaties bijdragen aan het behalen van de doelen.

Resultaat beleid Energietransitie

 • De raadsinformatie over de stand van zaken t.a.v. de uitvoering en resultaten van de projecten is toereikend om de resultaten te kunnen beoordelen.

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • De projecten zijn doelmatig en doeltreffend.
 • De middelen worden efficiënt en effectief ingezet om de doelen te bereiken.
 • De doelen die zijn gesteld voor tot aan het moment van onderzoek (begin 2021) zijn behaald.
 • De projecten dragen bij aan het behalen van de overkoepelende klimaatdoelen.
 • De gemeente heeft doelen en prestatie-indicatoren opgesteld voor de overkoepelende klimaatdoelen.
 • Het is inzichtelijk wat de projecten bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen.
 • Er vindt terugkoppeling plaats over de voortgang van de klimaatdoelen en dit wordt meegenomen in de aanpak.

Efficiëntie beleid Energietransitie

 • De projecten zijn doelmatig en doeltreffend.
 • De middelen worden efficiënt en effectief ingezet om de doelen te bereiken.

Veenendaal (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • De ambities beschrijven wie wanneer welk doel wil bereiken.
 • De doelen zijn kwantitatief en meetbaar geformuleerd.
 • De gebruikte begrippen zijn helder en eenduidig gedefinieerd.
 • De geschetste eindsituaties komen overeen of laten ruimte voor verschillende invullingen.
 • De gekozen maatregelen om de eindsituatie te bereiken komen overeen of zijn niet gespecificeerd.
 • De timing van de maatregelen en van eventuele tussentijdse resultaten komt overeen of heeft een niet-verplichtend karakter.
 • Het besluitvormingsproces is traceerbaar, transparant en begrijpelijk.
 • In het besluitvormingsproces zijn meerdere alternatieven onderzocht.
 • De keuze voor het voorkeursalternatief is helder en gedegen onderbouwd.
 • In het besluitvormingsproces is de haalbaarheid van de ambities onderzocht.
 • De haalbaarheid van de ambities is helder en gedegen onderbouwd.

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

 • Het plan van aanpak beschrijft de geplande activiteiten, de beoogde resultaten en de middelen die daarvoor ingezet worden.
 • De beschreven activiteiten en middelen zijn voldoende om de gestelde ambities te verwezenlijken.
 • De verantwoordelijkheid voor het monitoren en bijsturen van de uitvoering is bij een specifieke organisatie belegd. Deze organisatie heeft de middelen en het mandaat om deze taak goed uit te kunnen voeren.

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Het besluitvormingsproces is traceerbaar, transparant en begrijpelijk.
 • In het besluitvormingsproces zijn meerdere alternatieven onderzocht.
 • In het besluitvormingsproces is de haalbaarheid van de ambities onderzocht.

Kaderstellende rol

 • Het besluitvormingsproces is traceerbaar, transparant en begrijpelijk.
 • In het besluitvormingsproces zijn meerdere alternatieven onderzocht.
 • In het besluitvormingsproces is de haalbaarheid van de ambities onderzocht.
 • De raad heeft zijn eigen rol vooraf helder vastgesteld.
 • Gedurende het proces heeft de raad aan zijn kaderstellende en controlerende rol vastgehouden.
 • De invulling die de raad aan zijn rol heeft gegeven is gepast en afdoende.

Controlerende rol

 • De raad heeft zijn eigen rol vooraf helder vastgesteld.
 • Gedurende het proces heeft de raad aan zijn kaderstellende en controlerende rol vastgehouden.
 • De invulling die de raad aan zijn rol heeft gegeven is gepast en afdoende.

Monitoring

 • Voor elk van de te behalen resultaten is een indicator vastgesteld en een manier om deze te meten.
 • De verantwoordelijkheid voor het monitoren en bijsturen van de uitvoering is bij een specifieke organisatie belegd. Deze organisatie heeft de middelen en het mandaat om deze taak goed uit te kunnen voeren.
 • De behaalde resultaten worden periodiek gemeten.

Evaluatie/onderzoek

 • Voor elk van de te behalen resultaten is een indicator vastgesteld en een manier om deze te meten.
 • De behaalde resultaten worden periodiek gemeten.
 • Er vindt een periodieke risicoanalyse plaats m.b.t. toekomstige activiteiten en resultaten, incl. eventuele maatregelen om risico’s te mitigeren.
 • Op basis van de behaalde resultaten en de risicoanalyses is verwezenlijking van de ambities aannemelijk.

Informatievoorziening sturing

 • Er wordt periodiek verslag uitgebracht over de uitvoering van de activiteiten.
 • De behaalde resultaten worden periodiek gemeten.

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Er wordt periodiek verslag uitgebracht over de uitvoering van de activiteiten.
 • De behaalde resultaten worden periodiek gemeten.

Organisatie energietransitie

 • De uitvoering van de ambities is vastgelegd in een plan van aanpak.
 • Het plan van aanpak beschrijft de geplande activiteiten, de beoogde resultaten en de middelen die daarvoor ingezet worden.
 • De beschreven activiteiten en middelen zijn voldoende om de gestelde ambities te verwezenlijken.
 • Het plan van aanpak beschrijft wanneer welke activiteiten worden uitgevoerd.
 • De planning is specifiek en realistisch.
 • De verantwoordelijkheid voor het monitoren en bijsturen van de uitvoering is bij een specifieke organisatie belegd. Deze organisatie heeft de middelen en het mandaat om deze taak goed uit te kunnen voeren.

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • Er wordt periodiek verslag uitgebracht over de uitvoering van de activiteiten.
 • De uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten komen overeen met het plan van aanpak en de planning.

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

 • Het plan van aanpak beschrijft de geplande activiteiten, de beoogde resultaten en de middelen die daarvoor ingezet worden.
 • Voor elk van de te behalen resultaten is een indicator vastgesteld en een manier om deze te meten.
 • De behaalde resultaten worden periodiek gemeten.
 • De uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten komen overeen met het plan van aanpak en de planning.
 • Op basis van de behaalde resultaten en de risicoanalyses is verwezenlijking van de ambities aannemelijk.

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • De beschreven activiteiten en middelen zijn voldoende om de gestelde ambities te verwezenlijken.
 • Op basis van de behaalde resultaten en de risicoanalyses is verwezenlijking van de ambities aannemelijk.

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Veldhoven (2021)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Het brede begrip duurzaamheid is duidelijk gedefinieerd en geoperationaliseerd.
 • Er is een beleidskader door de gemeenteraad vastgesteld , dat duidelijk richting geeft aan de uitvoering.
 • Er is een samenhangend geheel van doelen geformuleerd en deze doelen zijn onderling afgestemd.
 • Er is expliciet aangegeven wie geacht wordt welke rol te spelen bij de bepaling en uitvoering van het duurzaamheidsbeleid.

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

 • Er is een beleidskader door de gemeenteraad vastgesteld , dat duidelijk richting geeft aan de uitvoering.

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Periodiek wordt de raad, college en ambtelijke organisatie actief geïnformeerd over de stand van zaken.

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Periodiek wordt de raad, college en ambtelijke organisatie actief geïnformeerd over de stand van zaken.

Organisatie energietransitie

 • Er is een beleidskader door de gemeenteraad vastgesteld , dat duidelijk richting geeft aan de uitvoering.
 • Er is expliciet aangegeven wie geacht wordt welke rol te spelen bij de bepaling en uitvoering van het duurzaamheidsbeleid.
 • In het verlengde van de doelen zijn uitvoeringsacties geformuleerd en deze worden ook daadwerkelijk gerealiseerd.

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • In het verlengde van de doelen zijn uitvoeringsacties geformuleerd en deze worden ook daadwerkelijk gerealiseerd.
 • De verschillende betrokken spelers kennen pakken hun rol en leveren conform hun bijdragen.

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Venray (2022)

Wet- en regelgeving

 • De ambities zijn in lijn met de regionale en (inter)nationale ambities rondom de energietransitie.

Beleid(sdoelen)

 • De ambities zijn helder omschreven, en de haalbaarheid is onderzocht en onderbouwd.
 • De ambities bieden handelingsperspectief.
 • De ambities zijn in lijn met de regionale en (inter)nationale ambities rondom de energietransitie.
 • Het uitvoeringsplan heeft aandacht voor aansluiting van de doelen en activiteiten voor korte, middellange en lange termijn.
 • Ambities en de uitvoering prikkelen de betrokkenheid van externe partijen, en stimuleren actiebereidheid.

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

 • Het uitvoeringsprogramma beschrijft de middelen (tijd en/of budget) die ingezet worden.

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • De rolopvatting van de gemeente past bij (wetenschappelijke) literatuur over de sturing van de energietransitie. De gemeente heeft een goed begrip van het sturen van de transitie in Venray.
 • Partijen die in Venray mede uitvoering geven aan de energieambities, zijn tevreden over de rollen die de gemeente zelf oppakt en verantwoordelijkheden die ze neerlegt bij deze partijen.

Kaderstellende rol

 • De rolopvatting van de gemeente past bij (wetenschappelijke) literatuur over de sturing van de energietransitie. De gemeente heeft een goed begrip van het sturen van de transitie in Venray.
 • De ambities zijn mee vormgegeven door de gemeenteraad.

Controlerende rol

 • De rolopvatting van de gemeente past bij (wetenschappelijke) literatuur over de sturing van de energietransitie. De gemeente heeft een goed begrip van het sturen van de transitie in Venray.

Monitoring

 • Er vindt monitoring plaats op de uitvoering, in lijn met de beleidsdoelstellingen.

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • De raad heeft haar kaderstellende en controlerende rol goed kunnen uitoefenen in de afgelopen periode.

Informatievoorziening controle

 • Er zijn afspraken vastgelegd over de verantwoording aan de raad.
 • Er wordt periodiek verslag uitgebracht over de beleidsmatige ontwikkelingen en uitvoering. Deze informatie is hanteerbaar voor de raad.
 • De raad heeft haar kaderstellende en controlerende rol goed kunnen uitoefenen in de afgelopen periode.

Organisatie energietransitie

 • De gekozen rollen en verantwoordelijkheden sluiten aan bij de benodigde interventies om ambities te realiseren. Het uitvoeringsplan sluit aan bij de ambities. Er is een heldere beleidslegitimatie.
 • De uitvoering van de ambities is vastgelegd in een uitvoeringsplan.
 • Het uitvoeringsprogramma beschrijft de geplande activiteiten en verantwoordelijkheden.
 • De rollen en verantwoordelijkheden voor de gemeente en externe partijen zijn helder beschreven.
 • Het uitvoeringsplan heeft aandacht voor aansluiting van de doelen en activiteiten voor korte, middellange en lange termijn.

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • De ambities bieden handelingsperspectief.
 • De gekozen uitvoering is naar verwachting (het meest) effectief voor realisering van de ambities.
 • Activiteiten zijn conform planning gestart en passen qua uitvoering bij het vastgestelde beleid.
 • Ambities en de uitvoering prikkelen de betrokkenheid van externe partijen, en stimuleren actiebereidheid.

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

 • Ambities en de uitvoering prikkelen de betrokkenheid van externe partijen, en stimuleren actiebereidheid.
 • Partijen die in Venray mede uitvoering geven aan de energieambities, zijn tevreden over de rollen die de gemeente zelf oppakt en verantwoordelijkheden die ze neerlegt bij deze partijen.

Rol inwoners en bedrijven

 • De betrokkenheid vanuit bewoners, bedrijven, etc. is representatief voor die groepen.
 • Ambities en de uitvoering prikkelen de betrokkenheid van externe partijen, en stimuleren actiebereidheid.

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • Het uitvoeringsprogramma beschrijft de geplande activiteiten, beoogde resultaten en de middelen (tijd en/of budget) die daarvoor ingezet worden.
 • De gekozen uitvoering is naar verwachting (het meest) effectief voor realisering van de ambities.

Efficiëntie beleid Energietransitie

 • Het uitvoeringsprogramma beschrijft de geplande activiteiten, beoogde resultaten en de middelen (tijd en/of budget) die daarvoor ingezet worden.

Wageningen (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

-

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer (2022)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • Participatie vraagt om constructief samenspel en -interactie tussen de gemeente en belanghebbenden uit de lokale samenleving en heldere verwachtingen over en weer.
 • Participatie vraagt om een doordachte werkwijze en -vorm die aansluit op de beoogde doelen van participatie.

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

 • Participatie vraagt om constructief samenspel en -interactie tussen de gemeente en belanghebbenden uit de lokale samenleving en heldere verwachtingen over en weer.

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

 • Participatie versterkt de democratie door een navolgbare en zorgvuldige afweging van belangen, grote betrokkenheid, wederzijds begrip en vertrouwen.

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • Participatie draagt bij aan realisatie van maatschappelijke opgaven.

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Waterschap Rivierenland (2022)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • De maatregelen sluiten aan op, en dragen bij aan, de gestelde ambities.
 • Het algemeen bestuur heeft eenduidige kaders voor het energiebeleid vastgesteld en heeft invulling gegeven aan de controlerende taakstelling en/of is daartoe in de gelegenheid gesteld.
 • De ambities vanWaterschap Rivierenland (WSRL) op het gebied van energie zijn in lijn met of ambitieuzer dan de doelstellingen/ambities van andere waterschappen;
 • De ingezette maatregelen van WSRL doen wat betreft doeltreffendheid en doelmatigheid niet onder voor de maatregelen van andere waterschappen.

Regionale Beleid(svorming)

 • Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft een actieve bijdrage geleverd aan het opstellen van de RES’sen.

Budget

 • De ambitie staat in realistische verhouding tot het daarvoor beschikbaar gestelde budget en capaciteit.
 • De maatregelen worden voornamelijk gerealiseerd met structurele middelen.

Begroting/Jaarverslag

 • De ambitie staat in realistische verhouding tot het daarvoor beschikbaar gestelde budget en capaciteit.
 • De maatregelen worden voornamelijk gerealiseerd met structurele middelen.

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft tot op heden de inzet gepleegd die het had voorgenomen te plegen.
 • Er wordt zowel bij het opstellen van het Waterbeheerprogramma als bij de uitvoering van concrete energieprojecten op voorhand rekening gehouden met de risico’s.

Kaderstellende rol

 • Er wordt zowel bij het opstellen van het Waterbeheerprogramma als bij de uitvoering van concrete energieprojecten op voorhand rekening gehouden met de risico’s.
 • Het algemeen bestuur heeft eenduidige kaders voor het energiebeleid vastgesteld en heeft invulling gegeven aan de controlerende taakstelling en/of is daartoe in de gelegenheid gesteld.

Controlerende rol

 • Het algemeen bestuur heeft eenduidige kaders voor het energiebeleid vastgesteld en heeft invulling gegeven aan de controlerende taakstelling en/of is daartoe in de gelegenheid gesteld.

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Het algemeen bestuur wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van het realiseren van de ambitie.
 • Voor het informeren over voortgang van het realiseren van de ambities worden vastgestelde prestatie- en effect- indicatoren gebruikt.
 • Het algemeen bestuur ontvangt tijdige, duidelijke en voldoende informatie.

Organisatie energietransitie

 • De maatregelen sluiten aan op, en dragen bij aan, de gestelde ambities.
 • Bij keuze van de uitvoeringsconstructie, zowel op project- als programmaniveau, is de doelmatigheid onderbouwd of minstens betrokken in de afweging, en is de meeste doelmatige oplossing gekozen.
 • Er wordt zowel bij het opstellen van het Waterbeheerprogramma als bij de uitvoering van concrete energieprojecten op voorhand rekening gehouden met de risico’s.

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft tot op heden de inzet gepleegd die het had voorgenomen te plegen.
 • Er wordt zowel bij het opstellen van het Waterbeheerprogramma als bij de uitvoering van concrete energieprojecten op voorhand rekening gehouden met de risico’s.

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

 • Samenwerkingspartners ervaren de samenwerking met Waterschap Rivierenland (WSRL) als positief.

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

 • Er wordt zowel bij het opstellen van het Waterbeheerprogramma als bij de uitvoering van concrete energieprojecten op voorhand rekening gehouden met de risico’s.

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • De ingezette maatregelen van Waterschap Rivierenland (WSRL) doen wat betreft doeltreffendheid en doelmatigheid niet onder voor de maatregelen van andere waterschappen.

Efficiëntie beleid Energietransitie

 • Bij keuze van de uitvoeringsconstructie, zowel op project- als programmaniveau, is de doelmatigheid onderbouwd of minstens betrokken in de afweging, en is de meeste doelmatige oplossing gekozen.
 • De ingezette maatregelen van Waterschap Rivierenland (WSRL) doen wat betreft doeltreffendheid en doelmatigheid niet onder voor de maatregelen van andere waterschappen.

Zaanstad (2023)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

 • Jaarlijks zijn aan de opdracht aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) voldoende middelen (geld en mensen) gealloceerd voor de uitvoering.

Begroting/Jaarverslag

 • Jaarlijks zijn aan de opdracht aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) voldoende middelen (geld en mensen) gealloceerd voor de uitvoering.

Uitgaven

-

Sturende rol college

 • Over de opdracht aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) en de bijbehorende allocatie van middelen heeft een duidelijke, integrale, bestuurlijke afweging plaatsgevonden.
 • Het proces van sturing op toezicht en handhaving van de energiebesparings- en informatieplicht is op papier verankerd. Hierbij is aandacht voor het samenspel tussen college en organisatie.
 • Indien nodig, wordt op basis van de informatie, ontvangen van de OD NZKG conform gemaakte afspraken, door het college bijgestuurd op de opdrachtverstrekking.

Kaderstellende rol

 • Over de opdracht aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) en de bijbehorende allocatie van middelen heeft een duidelijke, integrale, bestuurlijke afweging plaatsgevonden.

Controlerende rol

-

Monitoring

 • De gegevens over het energiebesparingspotentieel en de gerealiseerde energiebesparing worden gemonitord en periodiek verstrekt aan de gemeente Zaanstad.

Evaluatie/onderzoek

 • Bij de opdrachtverstrekking zijn duidelijke afspraken gemaakt over de wijze, frequentie en inhoud van de informatie die de gemeente Zaanstad ontvangt van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) over de uitvoering.

Informatievoorziening sturing

 • De gemeente Zaanstad ontvangt van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), conform gemaakte afspraken, tijdig de juiste en volledige informatie om (eventueel bij) te kunnen sturen op de opdrachtverstrekking.
 • De OD NZKG is in staat om de gemeente Zaanstad inzicht te bieden in het energiebesparingspotentieel en de gerealiseerde energiebesparing.

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Bij de opdrachtverstrekking zijn duidelijke afspraken gemaakt over de wijze, frequentie en inhoud van de informatie die de gemeente Zaanstad ontvangt van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) over de uitvoering.
 • Raad en college hebben duidelijke afspraken gemaakt over de wijze, frequentie en inhoud van de informatie die de raad van het college ontvangt over de uitvoering van de energiebesparings- en informatieplicht, de daarbij bereikte resultaten en eventuele bijsturingen in de opdracht aan de OD NZKG.
 • Deze afspraken worden in de praktijk nageleefd. De raad is hierdoor voldoende op de hoogte van de uitvoering en eventuele bijsturingen in de opdracht aan de OD NZKG.

Organisatie energietransitie

 • Er is een duidelijke opdracht vanuit de gemeente Zaanstad verstrekt voor de uitvoering van toezicht op en handhaving van de energiebesparings- en informatieplicht door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG).
 • De opdracht aan de OD NZKG is volledig conform het Activiteitenbesluit Milieubeheer.
 • Voor de gemeente Zaanstad is helder wat zij van de OD NZKG kan verwachten aan activiteiten en te leveren resultaten in een gegeven tijdspad.
 • Bij de opdrachtverstrekking zijn duidelijke afspraken gemaakt over de wijze, frequentie en inhoud van de informatie die de gemeente Zaanstad ontvangt van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) over de uitvoering.
 • Binnen de OD NZKG is een toezicht- en handhavingsproces opgesteld om uitvoering te geven aan de opdracht van de gemeente Zaanstad.
 • Een risicoanalyse is uitgevoerd en gedeeld met de gemeente Zaanstad waarbij zo nodig beheersmaatregelen zijn getroffen.
 • De benodigde randvoorwaarden voor de uitvoering (benodigde capaciteit, kennisontwikkeling etc.) zijn binnen de OD NZKG voorhanden en worden ten volste benut.
 • Het toezicht- en handhavingsproces vindt in de praktijk plaats zoals opgezet op papier.
 • Het proces van sturing op toezicht en handhaving van de energiebesparings- en informatieplicht is op papier verankerd. Hierbij is aandacht voor het samenspel tussen college en organisatie.

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

 • Het toezicht- en handhavingsproces vindt in de praktijk plaats zoals opgezet op papier.
 • De uitvoering van de opdracht door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) vindt plaats conform opdrachtverstrekking.
 • Hiermee is er inzicht in het aantal bedrijven in Zaanstad dat valt onder de verplichtingen uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer.
 • Hiermee heeft de OD NZKG inzicht in de mate waarin bedrijven voldoen aan de energiebesparings- en informatieplicht.
 • In de praktijk wordt het proces van sturing op toezicht en handhaving van de energiebesparings- en informatieplicht nageleefd.

Opwek

-

Besparing

 • De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is in staat om de gemeente Zaanstad inzicht te bieden in het energiebesparingspotentieel en de gerealiseerde energiebesparing.
 • De gegevens over het energiebesparingspotentieel en de gerealiseerde energiebesparing worden gemonitord en periodiek verstrekt aan de gemeente Zaanstad.
 • In de praktijk wordt het proces van sturing op toezicht en handhaving van de energiebesparings- en informatieplicht nageleefd.

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

 • De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is in staat om de gemeente Zaanstad inzicht te bieden in het energiebesparingspotentieel en de gerealiseerde energiebesparing.
 • De gegevens over het energiebesparingspotentieel en de gerealiseerde energiebesparing worden gemonitord en periodiek verstrekt aan de gemeente Zaanstad.

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Zaanstad (2023)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Er moet sprake zijn van een publiek belang en een heldere koppeling aan relevante gemeentelijke beleidsdoelstellingen en programma's.
 • Deelname aan Warmtenetwerk Zaanstad moet een meerwaarde hebben voor de gemeente Zaanstad. Er is een bewuste afweging gemaakt of een verbonden partij de beste wijze is om de publieke taak te behartigen.
 • Het publieke belang van deelneming in Warmtenetwerk Zaanstad is voldoende geborgd:
 • Het publieke belang is vertaald in niet-financiële indicatoren met bijbehorende streefwaarden en jaartallen.

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

 • De maatschappelijke risico's zijn in beeld en worden voldoende beheerst. De maatschappelijke risico’s zijn opgenomen in de begroting en jaarstukken (paragraaf Verbonden partijen). Per risico zijn er (actieve) beheersmaatregelen geformuleerd.
 • De juridische risico's zijn in beeld en worden voldoende beheerst. De juridische risico’s zijn opgenomen in de begroting en jaarstukken (paragraaf Verbonden partijen). Per risico zijn er (actieve) beheersmaatregelen geformuleerd.
 • De bestuurlijke en organisatorische risico's zijn in beeld en worden voldoende beheerst. De bestuurlijke en organisatorische risico’s zijn opgenomen in de begroting en jaarstukken (paragraaf Verbonden partijen). Per risico zijn er (actieve) beheersmaatregelen geformuleerd.
 • De financiële risico’s zijn in beeld en worden voldoende beheerst. De financiële risico’s zijn opgenomen in de begroting en jaarstukken (paragraaf Verbonden partijen). Per risico zijn er (actieve) beheersmaatregelen geformuleerd.

Uitgaven

 • Het financiële belang is voldoende geborgd. De startvoorwaarden zijn vastgelegd in de businesscase.

Sturende rol college

 • De gemeente heeft via de statuten voldoende zeggenschap om de betrokken publieke en financiële belangen te borgen:
 • De gemeente Zaanstad streeft naar de hoogst haalbare invloed, welke te rechtvaardigen is vanuit financieel belang. Stemverhouding is gekoppeld aan het financieel belang van de deelnemende partijen.
 • De gemeente (als aandeelhouder) heeft goedkeuringsbevoegdheid met betrekking tot de strategie en belangrijke/strategische besluiten.
 • De maatschappelijke risico's zijn in beeld en worden voldoende beheerst. De maatschappelijke risico’s zijn opgenomen in de begroting en jaarstukken (paragraaf Verbonden partijen). Per risico zijn er (actieve) beheersmaatregelen geformuleerd.
 • De juridische risico's zijn in beeld en worden voldoende beheerst. De juridische risico’s zijn opgenomen in de begroting en jaarstukken (paragraaf Verbonden partijen). Per risico zijn er (actieve) beheersmaatregelen geformuleerd.
 • De bestuurlijke en organisatorische risico's zijn in beeld en worden voldoende beheerst. De bestuurlijke en organisatorische risico’s zijn opgenomen in de begroting en jaarstukken (paragraaf Verbonden partijen). Per risico zijn er (actieve) beheersmaatregelen geformuleerd.
 • De financiële risico’s zijn in beeld en worden voldoende beheerst. De financiële risico’s zijn opgenomen in de begroting en jaarstukken (paragraaf Verbonden partijen). Per risico zijn er (actieve) beheersmaatregelen geformuleerd.

Kaderstellende rol

 • De gemeenteraad heeft invulling kunnen geven aan zijn kaderstellende rol.
 • Het college informeert de gemeenteraad over voornemen tot oprichting deelneming.
 • De gemeenteraad heeft gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om wensen en bedenkingen te uiten.
 • De gemeenteraad neemt een besluit over deelname Warmtenetwerk Zaanstad.

Controlerende rol

 • Het bestuurlijke belang is passend geregeld. De gemeente Zaanstad vaardigt in beginsel geen raadslid af in het bestuur. Zo wordt de controlerende taak van de raad geborgd.
 • De raad zet instrumenten in om aanvullende informatie van het college van B&W te krijgen (passieve informatieplicht).
 • De gemeenteraad stelt raadsvragen over Warmtenetwerk Zaanstad.
 • Gemeenteraad zet, naast het stellen van raadsvragen, andere instrumenten in om invulling te geven aan de controlerende rol.

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Er is sprake van een adequate beheerorganisatie en het beheer- en controlinstrumentarium wordt toegepast:
 • Twee keer per jaar wordt er een risicoanalyse met beheersmaatregelen opgesteld. De risicoanalyse bevat een beleidsmatige en financiële check.
 • Er zijn bij de oprichting afspraken gemaakt over de aan te leveren verantwoordingsinformatie door Warmtenetwerk Zaanstad.
 • Er zijn afspraken gemaakt over periodieke evaluaties.
 • Het college maakt gebruik van de beschikbare toezichtinstrumenten:
 • Er hebben tussentijdse evaluaties plaatsgevonden.
 • Er heeft een vierjaarlijkse integrale evaluatie plaatsgevonden.

Informatievoorziening sturing

 • Er zijn bij de oprichting afspraken gemaakt over de aan te leveren verantwoordingsinformatie door Warmtenetwerk Zaanstad.
 • Er zijn uitgangspunten geformuleerd over hoe en over welke onderwerpen het college geïnformeerd wil worden.
 • Er zijn afspraken gemaakt over periodieke evaluaties.
 • Er zijn afspraken vastgelegd over verantwoording bij wijzigingen en ontwikkelingen.
 • Warmtenetwerk Zaanstad legt tijdig verantwoording af aan de gemeente als aandeelhouder over het gevoerde beleid.
 • Jaarrekeningen van Warmtenetwerk Zaanstad worden binnen de wettelijke termijn op gesteld en vastgesteld door de AvA.
 • Kwartaalrapportages Warmtenetwerk Zaanstad worden tijdig opgesteld.
 • Businessplannen Warmtenetwerk Zaanstad worden tijdig opgesteld.
 • De verantwoordingsinformatie van Warmtenetwerk Zaanstad is bruikbaar voor het college.
 • De jaarrekeningen Warmtenetwerk Zaanstad bevatten bruikbare en relevante financiële en niet-financiële informatie.
 • Kwartaalrapportages Warmtenetwerk Zaanstad bevatten bruikbare en relevante financiële en niet-financiële informatie.
 • Businessplannen Warmtenetwerk Zaanstad bevatten bruikbare en relevante financiële en niet-financiële informatie.
 • De wethouder informeert het college van B&W actief over de verbonden partij.
 • De wethouder informeert het college actief over ontwikkelingen bij Warmtenetwerk Zaanstad.
 • De wethouder agendeert, voorafgaand aan de vergadering van het bestuur of de AvA , in het college van B&W de onderwerpen waar vooraf door het college van B&W een standpunt over moet worden ingenomen.
 • De wethouder maakt tijdig aanvullende afspraken in het college van B&W als conflicterende belangen zich dreigen voor te doen.
 • Er is vastgelegd hoe het college toezicht wil houden op Warmtenetwerk Zaanstad. Er is beschreven hoe er toezicht wordt gehouden op Warmtenetwerk Zaanstad.
 • Het college maakt gebruik van de beschikbare toezichtinstrumenten:
 • Er is jaarlijks een risicoprofiel en toezichtarrangement vastgesteld.
 • Er hebben tussentijdse evaluaties plaatsgevonden.
 • Er heeft een vierjaarlijkse integrale evaluatie plaatsgevonden.
 • Er zijn aanvullende toezichtsmaatregelen gebruikt.
 • De AvA wordt in college voorbesproken.
 • De RvT vervult de rol van toezichthouder.

Informatievoorziening kaderstelling

 • De gemeenteraad heeft invulling kunnen geven aan zijn kaderstellende rol.
 • Het college informeert de gemeenteraad over voornemen tot oprichting deelneming.

Informatievoorziening controle

 • Er zijn bij de oprichting afspraken gemaakt over de aan te leveren verantwoordingsinformatie door Warmtenetwerk Zaanstad.
 • Er zijn uitgangspunten geformuleerd over hoe en over welke onderwerpen het college geïnformeerd wil worden.
 • Er zijn afspraken gemaakt over periodieke evaluaties.
 • Er zijn afspraken vastgelegd over verantwoording bij wijzigingen en ontwikkelingen.
 • Het college informeert de raad goed over de verbonden partij (actieve informatieplicht).
 • Het college informeert de raad via de P&C-cyclus.
 • De P&C-stukken voldoen aan de eisen uit het BBV.
 • Het college informeert de raad tussentijds bij belangrijke ontwikkelingen rond Warmtenetwerk Zaanstad.
 • De raad zet instrumenten in om aanvullende informatie van het college van B&W te krijgen (passieve informatieplicht).
 • De gemeenteraad stelt raadsvragen over Warmtenetwerk Zaanstad.
 • Gemeenteraad zet, naast het stellen van raadsvragen, andere instrumenten in om invulling te geven aan de controlerende rol.

Organisatie energietransitie

 • Het publieke belang van deelneming in Warmtenetwerk Zaanstad is voldoende geborgd:
 • Het publieke belang en de startvoorwaarden van de gemeente voor deelname in Warmtenetwerk Zaanstad zijn vermeld in de statuten van de deelneming.
 • Het publieke belang is opgenomen in de strategische plannen van Warmtenetwerk Zaanstad , inclusief niet-financiële indicatoren.
 • Het financiële belang is voldoende geborgd. De startvoorwaarden zijn vastgelegd in de businesscase.
 • Het bestuurlijke belang is passend geregeld. De gemeente Zaanstad vaardigt in beginsel geen raadslid af in het bestuur. Zo wordt de controlerende taak van de raad geborgd.
 • De gemeente heeft via de statuten voldoende zeggenschap om de betrokken publieke en financiële belangen te borgen:
 • De gemeente Zaanstad streeft naar de hoogst haalbare invloed, welke te rechtvaardigen is vanuit financieel belang. Stemverhouding is gekoppeld aan het financieel belang van de deelnemende partijen.
 • De gemeente (als aandeelhouder) heeft goedkeuringsbevoegdheid met betrekking tot de strategie en belangrijke/strategische besluiten.
 • Er is een exitstrategie. De voorwaarden tot uittreding zijn vastgelegd in de startvoorwaarden.
 • Ten tijde van oprichting zijn er afspraken gemaakt over het beheer. Er zijn afspraken gemaakt over de inrichting van de beheerorganisatie met duidelijke taken en rollen. Afspraken over beheer en control staan op papier.
 • Er is sprake van een adequate beheerorganisatie en het beheer- en controlinstrumentarium wordt toegepast:
 • Er is een duidelijke beheerorganisatie met gescheiden taken en verantwoordelijkheden.
 • Er is een duidelijk escalatiemodel.
 • Het beheer is passend bij het risicoprofiel.
 • Er is sprake van regulier en frequent overleg met de directie van Warmtenetwerk Zaanstad.
 • Inrichting Beheer en Control voldoet aan de Nota Verbonden Partijen.
 • Iedere vier jaar worden een risicokompas en risicoprofiel vastgesteld en indien nodig tussentijds bijgesteld.

(Strategisch) personeel(sbeleid)

 • Er is sprake van een adequate beheerorganisatie en het beheer- en controlinstrumentarium wordt toegepast:
 • Capaciteit, kwaliteit en continuïteit van de ambtelijke organisatie is toereikend.

Uitvoering energietransitie

 • Er is sprake van een adequate beheerorganisatie en het beheer- en controlinstrumentarium wordt toegepast:
 • Twee keer per jaar wordt er een risicoanalyse met beheersmaatregelen opgesteld. De risicoanalyse bevat een beleidsmatige en financiële check.
 • Er wordt een dossier bijgehouden en het dossier is op orde.

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Zeist (2023)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organisatie energietransitie

-

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

-

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

-

Effectiviteit beleid Energietransitie

-

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Zuidelijke Rekenkamer (Noord-Brabant en Limburg) (2021)

Wet- en regelgeving

 • Overzicht over geldende kaders: Duidelijk moet zijn voor Provinciale Staten welke wettelijke kaders en eigen provinciale kaders van toepassing zijn, inclusief kaders die in het verleden zijn gesteld en eventuele veranderingen in kaders.

Beleid(sdoelen)

 • Publiek Belang: Duidelijk moet zijn welk algemeen belang voor Limburg wordt gediend, wat het ‘maatschappelijk rendement is’.
 • Overzicht over geldende kaders: Duidelijk moet zijn voor Provinciale Staten welke wettelijke kaders en eigen provinciale kaders van toepassing zijn, inclusief kaders die in het verleden zijn gesteld en eventuele veranderingen in kaders.

Regionale Beleid(svorming)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Informatie over het financieel risico: Risico’s van het Limburgs Energie Fonds (LEF) zijn gelegen in het gedeeltelijk niet terugontvangen van leningen en/of lager dan verwacht rendement. Het is belangrijk dat deze risico’s inzichtelijk zijn, hoe daarop wordt gestuurd en wat de gevolgen zijn voor toekomstige investeringsmogelijkheden.
 • Overzicht over totaal van financiële bijdragen: In sommige gevallen ontvangen verbonden partijen via verschillende wegen provinciale bijdragen en zijn deze verspreid over een langere periode. Het is van belang dat Provinciale Staten inzicht hebben in het totaal daarvan. Ook is van belang dat duidelijk is hoe de bijdragen van de provincie zich verhouden tot bijdragen van andere partijen (vaak sprake van meerdere deelnemers en co-financiering).
 • De mate van revolverendheid: Het LEF is een revolverend fonds. Informatie over de mate van revolverendheid is daarvan een logisch gevolg, maar blijkt in de praktijk toch niet altijd duidelijk weergegeven te worden.

Sturende rol college

 • Informatie over het financieel risico: Risico’s van het Limburgs Energie Fonds (LEF) zijn gelegen in het gedeeltelijk niet terugontvangen van leningen en/of lager dan verwacht rendement. Het is belangrijk dat deze risico’s inzichtelijk zijn, hoe daarop wordt gestuurd en wat de gevolgen zijn voor toekomstige investeringsmogelijkheden.

Kaderstellende rol

-

Controlerende rol

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

'- Overzicht over geldende kaders: Duidelijk moet zijn voor Provinciale Staten welke wettelijke kaders en eigen provinciale kaders van toepassing zijn, inclusief kaders die in het verleden zijn gesteld en eventuele veranderingen in kaders.

Informatievoorziening controle

 • Effecten: Voor de voortgang is van belang dat Provinciale Staten meer concreet kunnen beoordelen welke effecten het Limburgs Energie Fonds (LEF) bereikt en wat de stand van zaken is ten aanzien van de gestelde doelen.
 • Informatie over het financieel risico: Risico’s van het LEF zijn gelegen in het gedeeltelijk niet terugontvangen van leningen en/of lager dan verwacht rendement. Het is belangrijk dat deze risico’s inzichtelijk zijn, hoe daarop wordt gestuurd en wat de gevolgen zijn voor toekomstige investeringsmogelijkheden.
 • Overzicht over totaal van financiële bijdragen: In sommige gevallen ontvangen verbonden partijen via verschillende wegen provinciale bijdragen en zijn deze verspreid over een langere periode. Het is van belang dat Provinciale Staten inzicht hebben in het totaal daarvan. Ook is van belang dat duidelijk is hoe de bijdragen van de provincie zich verhouden tot bijdragen van andere partijen (vaak sprake van meerdere deelnemers en co-financiering).
 • De mate van revolverendheid: Het LEF is een revolverend fonds. Informatie over de mate van revolverendheid is daarvan een logisch gevolg, maar blijkt in de praktijk toch niet altijd duidelijk weergegeven te worden.

Organisatie energietransitie

 • Duidelijkheid over de rol(len) van de provincie: Duidelijk moet zijn welke rol de provincie vervult. In geval van meerdere rollen is ook van belang informatie over hoe deze zich tot elkaar verhouden.

(Strategisch) personeel(sbeleid)

-

Uitvoering energietransitie

-

Opwek

-

Besparing

-

Warmte

-

Samenwerking uitvoering

-

Rol inwoners en bedrijven

-

Projecten energietransitie

-

Transportcapaciteit/netcapaciteit

-

Prestaties Energietransitie

-

Resultaat beleid Energietransitie

 • Effecten: Voor de voortgang is van belang dat Provinciale Staten meer concreet kunnen beoordelen welke effecten het Limburgs Energie Fonds (LEF) bereikt en wat de stand van zaken is ten aanzien van de gestelde doelen.

Effectiviteit beleid Energietransitie

 • Publiek Belang: Duidelijk moet zijn welk algemeen belang voor Limburg wordt gediend, wat het ‘maatschappelijk rendement is’.
 • Effecten: Voor de voortgang is van belang dat Provinciale Staten meer concreet kunnen beoordelen welke effecten het Limburgs Energie Fonds (LEF) bereikt en wat de stand van zaken is ten aanzien van de gestelde doelen.

Efficiëntie beleid Energietransitie

-

Handleiding

Bovenaan iedere pagina in dit metadossier vind je de hoofdonderwerpen uit de rapporten. Bij de hoofdonderwerpen Onderzoeksopzet en Uitkomsten hebben we (onder de paginatitel) ook de mogelijkheid gemaakt om te switchen tussen onderdelen. In Onderzoeksopzet kun je switchen tussen Hoofdvragen, Normen en Onderzoeksvragen, in Uitkomsten tussen Onderzoeksvragen, Conclusies en Aanbevelingen.

Op iedere pagina kun je met de groene knop Exporteer als CSV de informatie die daar getoond wordt exporteren naar je eigen computer. De blauwe knop Rekenkamers openen zorgt er voor dat alle gemeentes op deze pagina opengeklapt worden.

In de linker kolom van iedere pagina vind je filters. Je kunt de informatie filteren op Onderwerpen en op Rekenkamers (gemeentes). Het derde filter is Inwonersaantal: hiermee kun je gemeentes selecteren die vergelijkbaar zijn met 'jouw' gemeente.

Het filter Onderwerpen is bij iedere hoofdpagina anders, omdat de onderzochte onderwerpen natuurlijk verschillen per hoofdpagina.

Als je één van de filters onder Rekenkamers of Inwonersaantal hebt geselecteerd, blijft deze aan staan, ook als je naar een andere hoofdpagina gaat. Als je bijvoorbeeld het filter '20.000 tot 50.000' inwoners hebt aangeklikt plus het filter 'Amsterdam' zie je in de resultaten steeds alle gemeentes met een inwonersaantal tussen de 20.000 en 50.000 *plus* Amsterdam.